Retail Reclassification as an Important Step in Normalisation Process in Retail Studies

Authors

  • Magdalena Mayer-Wydra Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.18

Keywords:

classification, reclassification, retailing, retail inventory, typology of the retail

Abstract

The article focuses on an important problem of retail data sources and ability to make inventory databases comparable. The biggest problem with the inventory methods lay in difficulties to compare the results from different research. This fact has resulted from: existence of only one widely known, not fully corresponding to reality retail classification (public PKD) (1), diversified typology of the retail structure created by each researcher for their own purpose (2), and the lack of unambiguous definitions of such terms as a retail point, a shop etc. (3). The aim of the article is to establish an alternative to the PKD retail typology, based on the author’s experience from many inventories. The essence of this topology lies in an ability to broaden and deepen the presented structure on the basis of the individual researcher’s needs. Five-level structure of the typology shows answers to the different types of questions, not only about the branches but about the retail point types (discount, shopping mall etc.) among others. Simultaneously, the typology is still open and can be modified. In the text, there are discussed retail data sources with the biggest emphasis on the inventory method. Next, there are presented analysis of the compliance level between public statistical data and the results from own inventory of 3 case studies: Nysa, Bielsko-Biała, and Wrocław. The raw statistical data of those cities were directly used to build the retail typology presented in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Magdalena Mayer-Wydra, Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

Magdalena Mayer-Wydra, M.Sc., Ph.D. student at the Wrocław University of Science and Technology, lecturer at University of Wroclaw, urban planner, M.Sc. title in Urban Planning (Wrocław Univeristy of Science and Technology) and M.Sc. in Geography with specialization in spatial analysis (University of Wroclaw). In her research she deals with problems of service (retail) structure of spatial units, post-industrial cities, quality of public spaces, place identity.

References

Berry, B.J.L. (1967). Commercial Structure and Commercial Blight. Research Paper University of Chicago, 85.

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, 1(656), 27.

Chudzyńska, I. (1985). Struktura przestrzenna handlu detalicznego w Warszawie. Dokumentacja Geograficzna, 2. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Jak uzyskać wpis w rejestrze REGON? (2017, 12 listopada). Gazeta Podatkowa. Pozyskano z https://www.gofin.pl/firma/17,10,305,680,jak-uzyskac-wpis-w-rejestrze-regon.html

Kivell, P.T., Shaw, G. (1980). The Study of Retail Location. W: J.A. Dawson (red.). Retail geography. Routledge library editions: retailing and distribution. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Kucharska, B., Malinowska, M. (2016). Handel detaliczny w Europie. Obszary i wyzwania badawcze. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 143–151.

Maleszyk, E. (1999). Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym. Wiadomości Statystyczne, 44(6), 44–52.

Maleszyk, E. (2008). Tendencje do specjalizacji handlu detalicznego na rynku artykułów częstego zakupu. Handel Wewnętrzny, 8(54), 1–9.

Miszewska, B., Slenczyk, M. (1998). Stacje benzynowe – nowy (?) element w krajobrazie Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 53–63.

Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwojowe. Dokumentacja Geograficzna, 2.

Palomäki, M. (1964). The functional centers and areas of South Bothnia. Finland: Fennia.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2016). Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa – Nowej Huty. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 231–246.

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Pustelnik, R. (1979). Rozmieszczenie miejskich usług handlowych i ich struktura hierarchiczna na przykładzie czterech miast polskich. Wrocław: Politechnika Wrocławska (praca doktorska).

Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. W: T. Zioło, T. Rachwał (red.). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 5, 133–146.

Rowley, G. (1984). Data Bases and Their Integration for Retail Geography: A British Example. Transactions of the Institute of British Geographers, 9(4), 460–476.

Taylor, Z. (2000). Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski. Prace Geograficzne, 175.

Twardzik, M. (2009). Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego. W: T. Marszał (red.). Funkcja usługowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Twardzik, M., Halama, A. (2017). Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji na przykładzie południowych dzielnic Katowic. Studia Ekonomiczne, 316, 183–196.

Werwicki, A. (2000). Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Wojdacki, K. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6(335), 23–35.

Zallam, I. (1993). Analiza struktury hierarchii zagospodarowania turystycznego i usługowego w obszarach o rozwiniętej funkcji rekreacyjnej. Wrocław: Politechnika Wrocławska (praca doktorska).

Zieliński, A. (2017, 9 października). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Pozyskano z http://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:ZkH1CsI8AyYJ:yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech- -article-BAT3-0023-0027/c/httpwww_itl_waw_plczasopismatiti20051-223.pdf+&cd= 1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Zipser, T. (red.) (1977). Wstępne określenie zasad struktury przestrzennej sieci obiektów usługowych. Wrocław: Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska.

Zipser, T. (red.) (1979). Kompleksowa analiza sieci usług w wybranych rejonach kraju – obszary podgórskie. Wrocław: Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska.

Zipser, W. (2004). Oddziaływanie wrocławskich hipermarketów na klientów – mieszkańców Dolnego Śląska. W: E. Bagiński (red.). Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 117–126.

Published

2018-06-29

How to Cite

Mayer-Wydra, M. (2018). Retail Reclassification as an Important Step in Normalisation Process in Retail Studies. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 255–277. https://doi.org/10.24917/20801653.322.18