Proposition of Location Tax on Retailas a Way to Rationally Shaping the Services Network

Authors

  • Przemysław Śleszyński Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.331.8

Keywords:

business location, hypermarkets, population, spatial availability, stores, trade tax

Abstract

The article presents the concept of tax in retail activities for stationary stores, depending on the size of the sales area and the number of population at a distance from the place of sale (location tax). It was assumed that it is possible to shape the balance in terms of demand (population) and supply (sales area) in order to avoid the monopolisation of the market by the largest entities. A solution has been proposed that the smaller the population with access to a given store location, the lower the tax should be for facilities with a small sales area and higher for facilities with a larger sales area. In turn, with an increasing number of population, the tax amount would be equal to different values of the sales area. In other words, the construction of the tax implies preferences, i.e. a lower tax for small stores in small towns, but in principle their lack or a very small impact in big cities. The tax should have a positive impact on the shaping of the settlement structure and rationalising retail network.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Przemysław Śleszyński, associate professor, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Head of the Department of Urban and Population Studies of IGSO PAS; member of the Scientific and Problem Committees of the Polish Academy of Sciences: Research on Migration, Demographic Sciences, Geographical Sciences, Spatial Economy and Regional Planning; chairman of the Commission for the Settlement and Population Geography of the Polish Geographical Society and vice chairman of the PGS, member of the Main Urbanistic and Architectural Commission and the Association of Polish Town Planners. Since 1997, he has been conducting research in the field of socio-economic geography and spatial economy, including urban, population, enterprise, transport and electoral geography, as well as spatial planning and regional development. Author of over 400 works in this field, including about 20 monographs.

References

Benedyk, M. (2015) (2018, 23 sierpnia). W obronie sklepów wielkopowierzchniowych. Instytut Misesa. Pozyskano z https://mises.pl/blog/2015/03/27/benedyk-w-obronie-sklepow- -wielkopowierzchniowych/

Bilińska-Reformat, K., Dewalska-Opitek, A. (2018). Budowanie relacji przedsiębiorstwa handlu detalicznego z klientami w obliczu zmian demograficznych. Przegląd Organizacji, 1, 44–50.

Bromley, R.D.F., Thomas, C.J. (eds.) (1993). Retail change: Contemporary issues. London: Routledge.

Budner, W. (2011). Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 21, 52–60.

Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.

Ciok, S., Ilnicki, D. (2011). Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.). Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 219–237.

Davies, R. (2013). Retail and commercial planning. London: Routledge.

Dawson, J.A. (2012). Retail activity and public policy. W: J.A. Dawson (ed.). Retail geography. London: Routledge, 193–235.

Dzieciuchowicz, J. (2013). Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziewoński, K., Kiełczewska-Zaleska, M., Kosiński, L., Kostrowicki, J., Leszczycki, S. (red.) (1957). Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne, 9.

Heffner, K. (2015). Oddziaływanie centrów handlowych na przekształcenia strefy zewnętrznej metropolii w województwie śląskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408, 95–106.

Heffner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo- -usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 144, 95–108.

Jarosz, A. (2002). Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji. W: G. Węcławowicz (red.). Warszawa, jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Prace Geograficzne, 184, 253–264.

Jaroš V. (2017). Social and transport exclusion. Geographia Polonica, 90(3), 247–263.

Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kaczmarek, T. (2014). Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. W: E. Klima (red.). Ludność, mieszkalnictwo, usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Space-Society-Economy, 13, 247‒267.

Kaczmarek, T., Szafrański, T. (2008). Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. W: A. Rochmińska (red.). Theoretical and empirical reserches on services during socio-economic changes. Space-Society-Economy, 8, 95–110.

Kisiała, W., Rudkiewicz, M. (2017). Zastosowanie diagramu Woronoja w badaniu przestrzennych wzorców rozmieszczenia i dostępności sklepów dyskontowych. Przegląd Geograficzny, 89(2), 187–212.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2003). Regulowanie rozwoju handlu detalicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5–6, 97–113.

Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 373–382.

Kociuba, D. (2006). Nowe przestrzenie handlowe Lublina. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 231–244.

Kowalski, M., Wiśniewski, Sz. (2017). Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych. Handel Wewnętrzny, 3(2), 339–357.

Krzysztofik, R., Szmytkie, R. (2018). Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90(2), 309–329.

Kucharska, B. (2016). Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta. Handel Wewnętrzny, 3(362), 195–205.

Maciejewski, G. (2017). Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów. Studia Ekonomiczne, 316, 136–146.

Maleszyk, E. (1999). Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym. Wiadomości Statystyczne, 44(6), 44–52.

Masztalski, R. (2014). Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Mielcarek, J. (2016). Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 705–722.

Namyślak, B. (2006). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 265–276.

Plichta, G. (1998). Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 513, 109–120.

Popławska, J. (2014). Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średniej wielkości miastach w Polsce. Problemy Rozwoju Miast, 11(3), 47–52.

Rochmińska, A. (2016). Shopping centres as the subject of Polish geographical research. Geographia Polonica, 89(4), 521–535.

Sagan, M., Skrzypek-Ahmed, S., Grabowiecki, M. (2009). Zmiany w systemach dystrybucji w krajach Unii Europejskiej w latach 1990–2003. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia, 1(1), 113–128.

Szymańska, A.I. (2018). Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 245–254.

Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565–593.

Śleszyński, P., Wiśniewski, R., Szejgiec-Kolenda, B. (2018). Demographic processes in Poland in the years 1946–2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. Geographia Polonica, 91(3), 317–334.

Taylor, Z. (2000). Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski. Prace Geograficzne, 175.

Więcław, J. (2003). Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa. W: Z. Górka, J. Więcław (red.). Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 137–146.

Wilk, W. (2004). Zachodnioeuropejskie sieci handlowe w Czechach, w Polsce i na Słowacji: podobieństwa i różnice. W: E. Jakubowicz, A. Raczyk (red.). Regionalny wymiar integracji europejskiej. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 231–240.

Wilk, W. (2013a). Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wilk, W. (2013b). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Economica, 15, 21–37.

Wiśniewski, Sz. (2016). Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 25–38.

Wojdacki, K.P. (2003). Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 624, 65–78.

Wojdacki, K.P., Szczepankiewicz, W. (2008). Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 757, 85–104.

Zaremba, M. (2017). Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacja B2b). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(1), 20–34.

Zieliński, M., Łaszek, A. (2016) (2018, 24 sierpnia). Dodatkowy podatek od handlu – szkodliwy i nieuzasadniony. Analiza 1/2016. Warszawa: Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Pozyskano z https://www.wiadomoscihandlowe.pl/wp-content/uploads/2016/01/Raport-FORPodatek- od-handlu.pdf

Published

2019-03-29

How to Cite

Śleszyński, P. (2019). Proposition of Location Tax on Retailas a Way to Rationally Shaping the Services Network. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(1), 106–116. https://doi.org/10.24917/20801653.331.8

Most read articles by the same author(s)