New Economy in Poland after the Systemic Transformation: Main Issues

Authors

  • Grzegorz Nycz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.22.1

Keywords:

information and communication technologies (ICT), innovations, new economy, transformation

Abstract

The article describes the progress of a new economy in reference to the development of research and development (R&D) sector, the shaping of the information society, the spread of information and communication technologies (ICT), and the innovativeness of enterprises. In the case of Poland, the distance to European and global leaders of R&D was connected with, among others, the difficulties of enterprises with gathering resources for technological modernizations. Apart from economic (financial) barriers, such as limited access to capital for innovation activities, Polish enterprises also met market obstacles, showing the need of additional encouragements for the suppliers and recipients of innovations. The search for the signs of the new economy draws attention to the gradual development of the ICT sector, growing funds supporting R&D, and a wider usage of Internet networks for the needs of enterprises. The challenges faced with the aid of a regulatory participation of the state included creation of bounds between science and enterprises, strengthening of business environment institutions, reforms of research and development units, among others. After the accession of Poland to European Union, the availability of EU funds became a significant factor of the development of a knowledge-based economy, which enabled also broader R&D investments. The limitations of a new economy in Poland included inventiveness and expenditures on innovative activities, among others, whose size still does not guarantee fast growth in those areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Grzegorz Nycz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Grzegorz Nycz, PhD, Political scientist, Senior Lecturer at the Pedagogical University of Cracow(Institute of Political Science, Unit of Economics and Economic Policy).A graduate of the Jagiellonian University and the Cracow University of Economics, obtained a doctoraldegree at the Institute of Political Studies and International Relations (the Jagiellonian University).The author’s research interests comprise problems of systemic transformations and regime changes,including a transfer of political-economic models, as well as contemporary challenges of internationaldevelopment policy in the framework of globalization, among others.

References

Bal-Woźniak, T. (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 45–57.

Banasiński, S., Stawicki, E. (red.). (2007). Konkurencja w gospodarce współczesnej. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozyskano z: http://www.uokik.gov.pl

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, Fundacja Batorego. Pozyskano z: http://www.ibs.org.pl

Daszkiewicz, M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl

Gierańczyk, W. (2009a). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 19–36.

Gierańczyk, W. (2009b). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.

Gierańczyk, W. (2010a). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76–86.

Gierańczyk, W. (2010b). Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich.

Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 35–48.

Gierańczyk, W. (2012). Kapitał ludzki w przemyśle jako źródło przewagi konkurencyjnej w państwach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 28–44.

Greenspan, A. (1998). The Federal Reserve Board, Remarks by Chairman Alan Greenspan, At the Haas Annual Business Faculty Research Dialogue. California. University of California: Berkeley.

Pozyskano z: http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1998/19980904.htm Johnston, D.J. (2000). The New Economy: Technology is Not Enough. OECD Observer, 221–222.

Pozyskano z: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/332/The_new_economy:__ technology_is_not_enough.html

Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 60–69.

Kołodko, G. (2001). „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pozyskano z: http://tiger.edu.pl

Komitet Badań Naukowych. (2004). Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce – wyniki raportu Banku Światowego. Warszawa. Pozyskano z: http://kbn.icm.edu.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy. (2004). Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004–2006. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142–152.

Pach, J. (2008). Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 90–107.

Pach, J., Solińska, M. (2010), Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 310–323.

Pach, J. (2012). Miejsce zjednoczonej Europy w gospodarce światowej: wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 7, 71–83.

Pangsy-Kania, S. (2006). Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej. W: E. Oziewicz (red.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 147–161.

Partycki, S. (red.). (2006). Nowa ekonomia a społeczeństwo. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. T. 2. Tłum. M. Witkowska, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Rafalski, L. (2004). Związki nauki z praktyką gospodarczą a funkcjonowanie JBR-ów. W: M. Górzyński, R. Woodward (red.). Zeszyty Innowacyjne 2. Innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 21–22.

Stiglitz, J. E. (2004). Globalizacja. Tłum. H. Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wieloński, A. (2003). Przemysł Nowej Gospodarki, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 21–25.

Wspólnota Europejska. (2006). Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR. (2003). Program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, Warszawa. Pozyskano z: http://www.solidarnosc.org.pl

Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23.

Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11–20.

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20,

Published

2013-06-01

How to Cite

Nycz, G. (2013). New Economy in Poland after the Systemic Transformation: Main Issues. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 22, 9–24. https://doi.org/10.24917/20801653.22.1