The Impact of Structural Funds in Małopolska for the Development of Networks and Regional Innovation

Authors

  • Dorota Murzyn Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.8

Keywords:

collaborative networks, EU structural funds, innovation regional policy, knowledge-based economy

Abstract

This article aims to present different concepts linking issues of networks and innovation at the regional level (triple helix model, clusters, innovation systems) and attempt to examine how the use of European Union structural funds affect their development in Małopolska region. The regional authorities, companies and universities of Małopolska seem to recognize opportunities offered by the establishment of networks. They are gradually more likely and willing to cooperate with each other, thereby affecting innovation in the region and building a knowledge-based economy.The concept of trilateral cooperation for the creation of a suitable environment for the growth of innovation and competitiveness has been included in major policy documents in the region. EU structural funds are an important factor in the promotion of regional networks in Małopolska. They have been identified as the primary source of financing objectives of the Regional Innovation Strategy of the Małopolska Region 2008-2013. They are also an important source of support for the development of relations in the triple helix and clusters. A well-functioning network of relations and cooperation between public authorities, scientific institutions and enterprises is essential to create a region of knowledge and innovation. Such a structure, supported by alternative sources of funding, including EU structural funds, has a chance to succeed and become an innovative and competitive area.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Dorota Murzyn, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

Dorota Murzyn, PhD in Political Science, MA in Economics, Senior Lecturer at the Institute of Political Science, Pedagogical University of Cracow (Department of Economics and Economic Policy). Research interests: economic policy, European integration, EU cohesion policy. Member of Regional Studies Association, Seaford, UK.

References

Babiak, J. (red.) (2008). Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Ceglie, G., Dini, M. (1999). SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The Experience of UNIDO. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transformation, Oxford–New York: Published for the IAU Press by Pergamon Press.

Deloitte Business Consulting S.A. (2010). Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109–123.

European Commission (1997). DG Regio, DG Enterprise. RIS Practical Guide.

European Commission (1998). Regional Innovation Systems: Designing for the Future – REGIS. Final Report Coordinated by: Philip Cooke, DG XII – Science, Research and Development.

Gierańczyk, W. (2010). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76–86.

Główny Urząd Statystyczny (2011). Regiony Polski. Warszawa.

Godowska, M. (2012). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 278–286.

Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93–115.

Gorzelak, G., Bąkowski, A., Kozak, M., Olechnicka, A. (2006). Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Górniak, J., Jelonek, M., Kwinta-Odrzywołek, J., Skrzyńska, J., Uhl, H. (2009). Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Główny Urząd Statystyczny (2011). Regiony Polski. Warszawa.

Hollanders, H., Tarantola, S., Loschky, A. (2009). Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Pro Inno Europe, December 2009, http://www.proinno-europe.eu/ Klamut, M. (red.) (2011). Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kładź, K., Kowalski, A.M. (2010). Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce. W: M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Komisja Europejska (2006). Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, COM (2006) 502 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2008). The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned, Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637.

Kukliński, A. (1997). Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce. Doświadczenia i perspektywy. W: A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej. Warszawa: EUROREG.

Lundvall, B.-A. (ed.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.

Markowski, T. (2000). Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000–2006. W: J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju. Biuletyn KPZK PAN, 191.

Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.

Ministerstwo Gospodarki (2006). Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 września 2006 r.

Nelson, R. (1993). National Innovation Systems. Oxford: Oxford UP.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, s. 142–152.

Nowakowska, A. (2007). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), PARP.

Okoń-Horodyńska, E. (red.) (2004). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Olechnicka, A. (2007). Innowacyjność polskich regionów. W: G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pachura, P. (2009). Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji. Częstochowa. Pozyskano z: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Dokuments/_059.pdf (dostęp 15.06.2013).

Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim (PWK) (2009). Opracowany przez Krakowski Park Technologiczny.

Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Ratti, R., Bramanti, A., Gordon, R. (red.) (1997). The Dynamics of Innovative Regions. Ashgate: Aldershot.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI WM) 2008–2013. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r., Kraków, sierpień 2008.

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2006). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wieloński, A., Szmigiel, K. (2006). Regionalne Strategie Innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 20–27.

Published

2013-10-01

How to Cite

Murzyn, D. (2013). The Impact of Structural Funds in Małopolska for the Development of Networks and Regional Innovation. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 104–117. https://doi.org/10.24917/20801653.23.8