Polish Geography of Industry in Sea Research

Authors

  • Paweł Czapliński University of Szczecin Regional and Urban Studies Department Faculty of Geosciences

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.7

Keywords:

economic geography, industry, sea research

Abstract

Industry, still one of the most significant sectors of the economy, is undergoing permanent quantitative and qualitative changes. Therefore it should be the subject of not only business analyses, but also research which more broadly explain our reality in the environmental, social and economic dimensions, noting the more and more complex relations between the elements, sets and even entire systems functioning in various spatial arrangements. The research on the changes in industry structures implemented by Polish researchers representing various fields of science has been an essential element of the cognitive process for many years. Among them are also geographers for whom the spatial aspects (the characteristics and issues) of industrial activity seem particularly significant. However, the issues handled by them mostly regard land areas. Therefore, there is also a strong need for wide-range theoretical and applicable research on the identification of sea and coastal areas functioning on the basis of diversified industrial structures, using the previous academic achievements, including the achievements of the Polish economic sea geography.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Czapliński, University of Szczecin Regional and Urban Studies Department Faculty of Geosciences

Paweł Czapliński, graduate of Geography of the Pomeranian Academy in Słupsk, Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Associate professor of Earth Sciences (economic geography). Between 1996 and 2014 assistant and associate professor in the Institute of Geography and Regional Studies of the Pomeranian Academy in Słupsk. Since 2014 in the Regional and Urban Studies Department, Faculty of Geosciences, University of Szczecin. Member of the editorial board of journals: Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, Entrepreneurship – Education and Scientific Journal of the Kherson State University – Geography. Author of more than seventy publications and monographs on transformation of spatial structures of industry in Northern Poland, performance and prospects of the development of the fish processing industry in Poland, entrepreneurship of young people and the elderly in rural areas and some aspects of the management and administration of local government.

References

Adrjanowska, E. (1971). Struktura powiązań przestrzennych stoczni [The structure of spatial relations of the shipyard]. Dokumentacja Geograficzna, 6.

Adrjanowska, E. (1977). Morze jako czynnik lokalizacji [Sea as a location factor]. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, 7.

Adrjanowska, E. (1984). Przemysł okrętowy [Shipbuilding]. In: B. Augustowski (ed.). Pobrzeże Pomorskie [Pomeranian Coastland]. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Adrjanowska, E. (1985). Czynniki i bariery lokalizacji w strefie brzegowej morza [Factors and barriers of location in the sea coastal zone]. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Opolu. Adrjanowska, E. (ed.) (1990). Gospodarcze wykorzystanie morza w procesie rozwoju krajów socjalistycznych. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Adrjanowska, E. (1992). Czynniki i bariery lokalizacji przemysłu zorientowanego na zasoby i walory morza [Factors and barriers to the location of the resource and sea-oriented industry]. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, 18, 7–20.

Adrjanowska, E., Niesyt, J., Skupowa, J. (1990). Geograficzno-ekonomiczne badania przestrzennych powiązań ośrodków przemysłowych strefy przymorskiej [Geographical and economic studies of spatial connections of industrial centers of the coastal zone]. Materiały i Sprawozdania, 19, 91–103.

Białasiewicz, M., Gołębiowska, G. (1991). Wybrane problemy zatrudnienia w przemyśle okrętowym Szczecina [Selected problems of employment in the Szczecin shipbuilding industry]. Prace Instytutu Ekonomiki Produkcji, 29.

Bieliński, J. (1970). Rozwój przemysłu remontu statków w 25-leciu PRL [The development of the ship repair industry in the 25 years of the People’s Republic of Poland]. Zeszyty Naukowe WSE w Sopocie, 26.

Bieliński, J. (1987). Zewnętrzne czynniki rozwoju przemysłu okrętowego (w ujęciu perspektywicznym) [External factors of the shipbuilding industry development (a perspective approach)]. Budownictwo Okrętowe, 32(8).

Biniek, P. (2017). Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej – wybrane problemy sektora transportu [Prospects for development of the offshore sector in Poland on the example of offshore wind energy – selected problems of the transport sector]. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 20(3), 44–52.

Czapliński, P. (1999). Gospodarka rybna województwa słupskiego na tle gospodarki morskiej Polski [Fish economy of Słupsk Voivodeship against Polish maritime economy] Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 12c, 17–32.

Czapliński, P. (2008). Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych [The problems of industry research in geographic and economic sciences]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 46–52.

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego [Functioning of the fish processing industry in the period of economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 114–128.

Czapliński, P. (2013). Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce [The spatial dimension of the functioning and development of the fish processing industry in Poland]. Słupsk–Pelplin: Bernardinum.

Czapliński, P. (2015). Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju [Offshore industry in Poland – attempt to define, state and possibilities of development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 103–111.

Czapliński, P. (2016). Problemy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na południowym Bałtyku [Problems of Development of Offshore Wind Power in the Southern Baltic]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3), 173–184.

Dajczak, K. (2008). Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie [The shipbuilding industry in Poland and in the Word]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 123–129.

Daszkowska, M. (1970). Czynniki kształtujące poziom zdolności produkcyjnej w przetwórstwie rybnym [Factors shaping the level of production capacity in fish processing]. Zeszyty Naukowe WSE w Sopocie, 28.

Dutkowski, M. (1978). Uwagi na temat wyznaczania funkcji przemysłowej Gdyni [Comments on the determination of Gdynia’s industrial function]. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, 9.

Dutkowski, M. (1981). Identyfikacja działalności motorycznych w aglomeracji gdańskiej w latach siedemdziesiątych Problem węzłowy I/28 temat 06.15. [Identification of motor activities in the Gdańsk agglomeration in the 1970s. Nodal problem I / 28 topic 06.15.]. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Dutkowski, M. (1986). Polaryzacja przestrzeni miejskiej aglomeracji gdańskiej. Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1984, 1985 [Polarisation of the urban space of the Gdańsk agglomeration. Summaries of habilitation and doctoral dissertations]. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Dutkowski, M. (2018). Geografia Ekonomiczna Morza – tradycje i wyzwania [Economic Geography of the Sea – traditions and challenges]. Książka abstraktów. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dutkowski, M., Mohammed, A.H. (1984). Polityczno-ekonomiczne czynniki wzrostu wydobycia ropy naftowej w Iraku [Political and economic factors for the growth of oil production in Iraq]. Czasopismo Geograficzne, 2.

Domagała, M. (1967). Morski przemysł rybny środkowego wybrzeża [Marine fishing industry of the central coast]. Zapiski Koszalińskie, 1.

Gaworecki, W. (1974). Czynniki kształtujące zespół portowo-miejski Gdańsk–Gdynia [Factors shaping the Gdańsk–Gdynia port and urban complex]. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Gaworecki, W. (1976). Gdańska aglomeracja. Geneza i funkcje [Gdańsk agglomeration. Genesis and functions]. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Grzybowski, M. (2009). Przemysły morskie w gospodarce globalnej [Marine industries in the global economy]. Gdańsk: Instytut Morski.

Kowalewski, B. (1962). Aktualne problemy rozmieszczenia morskiego przemysłu rybnego w Polsce [Current problems of the distribution of the marine fishing industry in Poland]. Przegląd Geograficzny, 34(1).

Kulikowski, J. (1952–1954). Ekonomika przemysłu rybnego [Economics of the fishing industry]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurkiewicz, G. (1964). Przemysł okrętowy w Polsce Ludowej [Shipbuilding in the People’s Republic of Poland]. Kwartalnik Historyczny, 71(2).

Łoboda, J. (2004). Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów [The condition and prospects of Polish geography in the opinion of geographers]. Przegląd Geograficzny, 76(4), 389–414.

Machura, T. (1982). Stocznia „Ustka” w Ustce (1945–1975) [The “Ustka” shipyard in Ustka (1945–1975)]. In: T. Machura (ed.). Przemysł kluczowy województwa koszalińskiego w latach 1945–1975 [Key industry of the Koszalin Voivodeship in the years 1945–1975]. Koszalin: KNOB.

Musielak, J. (1976). Struktura przestrzenna przemysłu rybnego w Polsce [Spatial structure of the fishing industry in Poland]. Dokumentacja Geograficzna, 1.

Musielak, J. (1984). Rybołówstwo i przetwórstwo rybne [Fisheries and fish processing]. In: B. Augustowski (ed.). Pobrzeże Pomorskie [Pomeranian Coastland]. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Musielak, J. (1986). Zasoby i eksploatacja bogactw mineralnych dna wszechoceanu [Resources and exploitation of mineral resources of the bottom of the World Ocean]. Geografia w Szkole, 1.

Musielak, J. (1991). Teoretyczne i metodyczne problemy geografii ekonomicznej morza oraz jej miejsce w systemie nauk geograficznych [Theoretical and methodical problems of the economic geography of the sea and its place in the scientific system]. Marine Sciences, 1, 8–14.

Musielak, J. (1994). Możliwości gospodarczego wykorzystania chemicznych i energetycznych zasobów wód Wszechoceanu. Marine Sciences, 3, 93-115.

Musielak, J. (2001). Zasoby naturalne Morza Bałtyckiego i ich wykorzystanie [Natural resources of the Baltic Sea and their use]. Czasopismo Geograficzne, 3–4, 357–377.

Musielak, J., Małachowski, K. (1995). Geograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarki morskiej w województwie szczecińskim [Geographical determinants of the development of the maritime economy in the Szczecin Voivodeship]. Zeszyty Morskie, 1.

Musielak, J., Małachowski, K. (1996). Geograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarki morskiej w obszarach estuariowych (na przykładzie rejonu ujścia Odry) [Geographical determinants of the development of the maritime economy in estuarine areas (on the example of the Odra estuary region)]. Marine Sciences, 3, 87–110.

Palmowski, T., Tarkowski, M. (2016). Wsparcie przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przemysłu okrętowego – przykład Bałtyckiego Portu Nowych Technologii [Support for Entrepreneurship in Restructuring Shipbuilding Industry – the Example of Baltic Port of New Technologies]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3), 159–172.

Piskozub, A. (1973). Modele lokalizacji przemysłu w zespołach portowo-miejskich Polski [Models of industrial location in Polish port and urban complexes]. Technika i Gospodarka Morska, 7. Piskozub, A. (1980). Czynniki lokalizacji przemysłu w aglomeracjach portowych [Industry location factors in port agglomerations]. Przegląd Zachodniopomorski, 4, 29–39.

Plit F. (2018). Badania krajobrazu kulturowego szansą na integrację geografii. Referat wygłoszony na Kongresie Geografii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 12 kwietnia 2018 roku [Studies of the cultural landscape as a chance to integrate geography. Paper presented at the Congress of Polish Geography at the University of Warsaw on April 12, 2018].

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.

Portalski, W. (1977). Rozwój i rozmieszczenie przemysłu spożywczego w województwie koszalińskim [Development and distribution of the food industry in the Koszalin region]. Dokumentacja Geograficzna, 1.

Portalski, W. (1992). Wybrane problemy przestrzenno-ekonomiczne przemysłu rybnego na przykładzie Zakładów Rybnych w Chojnicach. Maszynopis [Selected spatial and economic problems of the fishing industry on the example of the Fish Plant in Chojnice. Typescript]. Gdańsk: Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Portalski, W. (1998). Charakterystyka i ocena dorobku ośrodka gdańskiego w dziedzinie geografii przemysłu [Characteristics and assessment of the Gdańsk center’s achievements in the field of the geography of industry]. In: S. Misztal, Z. Zioło (ed.). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. [Achievements of Polish Geography of Industry in research of academic centers]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Przeździecka, W. (1976). Stan i możliwości rozwojowe morskiego przemysłu rybnego Środkowego Wybrzeża [Condition and development opportunities of the marine fishing industry of the Central Coastland]. Koszalińskie Studia i Materiały, 2, 28–37.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [Research problems concerning the functioning of industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 53–85.

Rydz, E. (1978). Wpływ zatrudnienia w przemyśle na rozwój demograficzny miast Pomorza Środkowego w latach 1965–1976 [The impact of employment in industry on the demographic development of the cities of Central Pomerania in the years 1965–1976]. Koszalińskie Studia i Materiały, 2, 5–17.

Rydz, E. (1998). Kierunki badawcze geografii przemysłu ośrodka słupskiego [Research directions of the geography of industry of the Słupsk center]. In: S. Misztal, Z. Zioło (ed.). Dorobek Polskiej Geografii Przemysłu w badaniach ośrodków akademickich [Achievements of Polish Geography of Industry in research of academic centers]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Rydz, E., Jażewicz, I. (1996). Zachowanie się Stoczni „Ustka” SA e okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej [Behaviour of the “Ustka” SA Shipyard during the transition to a market economy]. In: Z. Zioło (ed.). Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych[Impact of transformation processes of the national economy on the functioning of economic units and spatial systems]. Kraków–Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Rydz, E., Zalewski, J. (1992). Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża [The role and functions of Słupsk in comparison with the settlement network of the Central Coastland]. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Salmonowicz, H. (2010). Gospodarka morska jako element polskiej gospodarki narodowe. [Maritime economy as an element of the Polish national economy]. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie

Skupowa, J. (1986). Problemy przestrzenne kształtowania się zespołu energetycznego „Żarnowiec” [Spatial problems of the development of the „Żarnowiec” energy complex]. Czasopismo Geograficzne, 3.

Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu [Changes in industrial geography]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 30–44.

Wendt, J., Ilies, A. (2001). Gospodarka morska Rumunii i w Polsce [Maritime economy of Romania and Poland]. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 67–76.

Wieloński, A., Machowski, J. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne Polski [Energy security of Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 86–92.

Winid, W. (1938). Przemysł W. M. Gdańska [Industry of Free City of Gdańsk]. Czasopismo Geograficzne [The Geographical Magazine], 16(2), 107–110.

Wojewódka, C. (1979). Przemysł okrętowy w 35-leciu PRL [Shipbuilding in the 35 years of the People’s Republic of Poland]. Przegląd Morski, 6.

Zalewski, J., Wojewódka, C. (1977). Europa Bałtycka. Zarys monografii gospodarczej [Baltic Europe. Outline of economic monograph]. Wrocław: Ossolineum.

Zioło, Z. (2006). Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej [Research problems concerning the effects of the Polish industrial space restructurisation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 11–19.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Czapliński, P. (2018). Polish Geography of Industry in Sea Research. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 123–134. https://doi.org/10.24917/20801653.324.7

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>