The role of industry in economy of European Union regional systems

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.14.4

Keywords:

przemysł, regiony, UE

Abstract

The aim of the paper is to present the role of industrial activity in the economy of European Union regional systems, with a special reference to Poland, measured by the employment rate and gross added value. Defining the range of influence of regional industry should allow us to define the places of accumulation of new development advantages, which is important from the perspective of the development of these areas. To assess the recent changes in the space of European industry in regional systems, a dynamic analysis of the discussed processes was carried out, covering the period of economic transformation of the Central and Eastern Europe countries and their integration with the European Union. To analyze the function of industry in the development of knowledge-based economy, the authors identified the relationship between the amount of investment in industry and the potential employees in research and development activities. The authors also attempt to assess the suitability of various measures of industrial development to determine their role in regional economic systems in the conditions of intensifying processes of globalization and European integration.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bossak J., 2001, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, SGH, Warszawa, s. 41–53.

Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia – człowiek – gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 101–112.

Domański B., Gwosdz K. red., 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995–2005, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ARP o. Mielec, Kraków.

Jasiński L.J., 2001, Konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej a ewolucja prowadzonych przez nią polityk, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa, s. 227–236.

Kilar W., Rachwał T., Wiedermann K., 2008, Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union, [w:] Czapiewski K., Komornicki T. red., New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe, Europa XXI, vol. 17, Institute of Geography and Spatial Organization – Polish Academy of Sciences, Academic Division – Polish Geographical Society, Warszawa, s. 145–158.

Misala J., 2001, Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, SGH, Warszawa, s. 103–125.

Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 53–85.

Rydz E., Szymańska W., 2006, Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 40–51.

Stryjakiewicz T. red., 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Szlachta J., 1993, Poland’s regional development under economic transformation, Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw.

Tobolska A., 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Tobolska A., 2006, Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Zioło Z., Rachwał T. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 81–97.

Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Zioło Z., Rachwał T., Przedsiębiorczość–Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 24–34.

Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 98–106.

Wieloński, A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Zioło Z., Makieła Z. red., Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 21–26.

Zioło Z., 1972, Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu, Komisja Nauk Geograficznych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XV/1, Kraków, s. 191–194. Zioło Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, vol. VI, s. 95–116.

Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Zioło Z., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 9–20.

Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 11–22.

Published

2009-01-01

How to Cite

Rachwał, T., Wiedermann, K., & Kilar, W. (2009). The role of industry in economy of European Union regional systems. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 14, 31–42. https://doi.org/10.24917/20801653.14.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>