New Integrated Planning in the Context of Shaping and Development of Industrial and Service Areas in Metropolitan Regions

Authors

  • Beata Stelmach­‑Fita Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.16

Keywords:

entrepreneurs, information about existing and planned land use, integrated planning, land in transformation, local government, metropolitan spaces, spatial and social--economic development

Abstract

The article concerns qualitative and regional research. It is a voice in the discourse in search of the best “model of integrated planning” (socio-economic and spatial) in Poland, which would be consistent with European Union law and give the fullest opportunity to use the development potential of the metropolitan region. Regional research has been carried out by the author since 2012 and together with the research team in 2016-2017. As part of the case study, the activities undertaken at the Pomeranian Regional Planning Office in Gdańsk are presented. Among others, the methods for determining the spatial development principles used in the “Spatial Development Plan for the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area 2030” and methods for delimitation of strategic areas for the development of metropolitan functions are described. Also appreciating other observed activities in voivodeship self-governments, integrating spatial planning with development policy, the author has made an attempt to identify the mechanisms of integrated planning that may affect the shaping and development of industrial and service areas. However, in the author’s opinion, without changing the legal system, all these activities will have little impact on effective, proper use of land, including for economic (industrial and service) activities. As the conclusion of the research and recommendations, the author presented the “Model of spatial planning in the integrated system of the country’s development policy” for further discussions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Beata Stelmach­‑Fita, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Beata Stelmach­‑Fita, PhD, she has graduated from Architecture at the Warsaw University of Technology, doctor of technical sciences in architecture and urbanism. Her research interests include geoinformation in Land Use and dissemination of GIS technology for urban management. She is the author of projects of public and residential buildings, as well as of local spatial development plans. She has experience in local government (including the implementation of GIS for the Warsaw City Hall) and in central government. In 2014 she received the recommendations of the Chamber of Architects for work in the committees on spatial data on Land Use.

References

Agenda terytorialna i reformujący ją Traktat lizboński z 13 grudnia 2017 roku, art. 3 (2019, 7 czerwca). Pozyskano z https://www.espon.eu/tools-maps/regional-typologies

Belof, M. (2013). Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 148–150.

BOE (Aencia Estatal Boletín Oficial del Estado) (2019, 9 czerwca). Pozyskano z https://www.boe.es/legislacion/codigos

Contin, A. (2019, 7 czerwca). Prezentacja „Metropolitan landscapes. Resilient articulation of the interface between city, agriculture and nature promoting the quality of dwelling and en­sure the human well­‑being within the metropolis” o projekcie MS [lab] TELLme na 10th IALE World Congress, July 1–5, 2019; Milano. Pozyskano z www.researchgate.net/publication/333371485_IALE19_World_Congress_Landscape_Ecology_MSLab_TELLme_will_organise_the_Symposium_Metropolitan_Landscapes_Resilient_articulation_of_the_interface_between_city_agriculture_and_nature_promoting_the_qual

Contin, A., Sanna, S. (2019) (2019, 7 czerwca). Training for education, learning and leadership towards a new metropolitan discipline – Metropolitan Architecture: A Ground Project.

New typologies and land uses. Pozyskano z ttps://www.researchgate.net/publication/333648735_190207_lecture_TELLme_ContinPOIiS/Ogloszenia_POIiS/Aktualnosci/KDP_01_-_Katalog_dobrych_praktyk.pdf

Grochowski, M. (2017, 11 stycznia). Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania regionalnego, warsztaty w Białobrzegach, 20–21 maja 2011 roku. Pozyskano z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-970b-40b1-8f65-4313-a77a-ad10f26196ff/c/msr_7_grochowski.pdf

Guranowska­‑Gruszecka, K., Łaskarzewska, M. (2018). Węzły miasta. Warszawa: Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 10–14.

Izdebski, H. (2010). Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego – potrzeba rozwiązywania problemu Metropolii. W: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.). Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 15–23.

Janas, K., Jarczewski, W. (red.) (2017) (2019, 20 czerwca). Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Kraków: Obserwatorium Polityki Miejskiej. Instytut Rozwoju Miast. Pozyskano z http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/10/OPM_IRM_Zarz%C4%85dzanie-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych_Raport-o-stanie-polskich-miast_2017.pdf

Kaczmarek, T. (2005). Struktury terytorialno­‑administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Kaczmarek, T., Mikuła, T. (2007). Ustroje terytorialno­‑administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wersja z 30 września 2016 r. – konsultacje publiczne (2016) (2019, 20 czerwca). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Pozyskano z http://mib.gov.pl/files/ 0/1797410/projektKUB.pdf

Kolipiński B. (2012, 20 września). Pozyskano z www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Docomenst/Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_stan_i_problemy_20072011.pdf

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań – projekt (2015, luty). Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pozyskano z https://drive.google.com/file/d/0B8ZDvm0g4d_VeUtzQThDeFQ1cVk/view

Lackowska, M. (2009). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce: między dobrowolnością a imperatywem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Markowski, T. (2011). Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju – oczekiwania i wyzwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego. Prezentacja na posiedzeniu plenarnym KPZK w Warszawie w dniu 13 września 2011 r.

Markowski, T. (2017) (2019, 20 czerwca). Prognozy społeczno­‑gospodarcze w aktach planowania przestrzennego jako próba racjonalizacji popytu na tereny rozwojowe. Pozyskano z https://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=13708

Mikuła, Ł., Kaczmarek, T. (red.) (2016). Integracja planowania przestrzennego w MetropoliiPoznań – problemy, metody, osiągnięcia. Poznań: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw z 15 kwietnia 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach polityki rozwoju z 29 marca 2019 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 189/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Specyfikacja danych Land Use (2013). D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Draft Guidelines. Pozyskano z http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Data Specification_LU_v3.0.pdf

Stelmach­‑Fita, B., Pękalska, M., Bartoszczuk, P. (2018). Usługi informacyjne w zakresie nowego zintegrowanego planowania jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 216–236.

Stelmach­‑Fita, B., Pękalska, M., Bartoszczuk, P. (2017). Monitorowanie oraz udostępnianie informacji o zjawiskach społeczno­‑gospodarczych i przestrzennych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 167–184.

Stelmach­‑Fita, B., Brodowicz, D. (2017). Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorium. Biuletyn KPZK PAN, 268, 186–208.

The Governance of Land Use (2019, 9 czerwca). COUNTRY FACT SHEET SPAIN. Pozyskano z https://www.oecd.org/regional/regional­‑policy/land-use-Spain.pdf

Zaucha, J. (2012) (2019, 9 czerwca). Synteza aktualnego stanu wiedzy dot. rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym (Analiza dokumentów UE BSR i polskich). Sopot: Instytut Rozwoju. Institute for Development Working Papers. Pozyskanoz http://instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP_5.pdf

Vergas­‑Tetmajer, A. (2017). Miasta w politykach UE i świadomości społecznej. W: T. Majda, I. Mironowicz (red.). Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta. Biblioteka Urbanisty, 143.

Zuziak, Z.K. (2018). Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść. Budownictwo i Architektura, 17(3), 107–129.

Published

2019-12-31

How to Cite

Stelmach­‑Fita, B. . (2019). New Integrated Planning in the Context of Shaping and Development of Industrial and Service Areas in Metropolitan Regions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 260–282. https://doi.org/10.24917/20801653.334.16