Educational services in Poland during the COVID-19 pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.362.6

Keywords:

COVID-19, crisis, education, educational service sector, 5 Forces Method by M.E.Porter, pandemic

Abstract

The education crisis in the COVID-19 pandemic has been such a much-discussed media topic in the last two years that it is slowly becoming a platitude. The public opinion focuses on the adaptation, i.e. psychological, technical and organisational problems of students and teachers. Similar topics dominate in academic papers. There is far less interest in an economic analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the sector of educational services. The paper is devoted to educational services in Poland during the COVID-19 pandemic. The study presents a survey of the educational services sector provided within the compulsory (formal) education system conducted using the 5 Forces method By M.E. Porter. The study aims to answer the question about the condition of the educational services sector in Poland in the era of the pandemic (in 2020, 2021), about its potential crisis and potential present and future consequences for educational services. The paper presents a structural analysis of the sector and a diagnosis of the state of the market of educational services in Poland in the field of formal education during the COVID-19 pandemic, based on many reports, in particular those of the Supreme Chamber of Audit, the Centre for Digital Education and a group of researchers at the University of Warsaw. The analysis revealed a crisis in the quality of educational services provided by the state educational system, areas of previous neglect in public education in terms of the development of digital competencies of teachers and school equipment and the growing importance and competitiveness of non-public education in Poland, which shortly, thanks to the pandemic, may break the structural domination of public education.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Agnieszka Świętek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Agnieszka Świętek, PhD in Geography, graduated from the Pedagogical University of Krakow, MA in Geography with a specialisation in Entrepreneurship and spatial planning. Associate professor at the Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography. Her research interests focus on two different research themes: education in the field of geography and entrepreneurship, in particular the process of starting up own business, young people entering into the labour market and the quality of life of the Romani people in Poland.

References

AlAteeq, D.A., Aljhani, S., AlEesa, D. (2020). Perceived stress among students in virtual classrooms during the COVID-19 outbreak in KSA. Journal of Taibah University Medical Sciences, 15(5), 398–403.

Asanov, I., Flores, F., McKenzie, D., Mensmann, M., Schulte, M. (2021). Remote­‑learning, time­‑use, and mental health of Ecuadorian high­‑school students during the COVID-19 quarantine. World Development, 138, 105–225. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105225

Buchner, A., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport. Edycja II. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe.

Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe.

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 1–5.

Deuchar, A., Dyson, J., (2020). Between unemployment and enterprise in neoliberal India: Educated youth creating work in the private education sector. Trans. Instit. Br. Geograph, 45(4), 706–718.

Długosz, P. (2018). Paradoksy reformy edukacji w świetle badań uczniów Gimnazjów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica, 10, 2(269), 116–134.

Drobny, P. (2010). Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych. W: Z. Dach (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 69–113.

Elmer, T., Mepham, K., Stadtfeld, C. (2020). Students under lockdown: Comparisons of students’ social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland. PLOS ONE, 15(7), e0236337. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236337

Gupta, A., (2021). Teacher­‑entrepreneurialism: a case of teacher identity formation in neoliberalizing education space in contemporary India. Critical Studies in Education, 62(4), 422–438.

Hajar, A. (2020). The association between private tutoring and access to grammar schools: Voices of Year 6 pupils and teachers in south­‑east England. British Educational Research Journal, 46(3), 459–479.

Holloway, S.L., Kirby, P. (2020). Neoliberalising education: new geographies of private tuition, class privilege, and minority ethnic advancement. Antipode, 52(1), 164–184.

Holloway, S.L., Pimlott­‑Wilson, H. (2021). Solo self­‑employment, entrepreneurial subjectivity and the security­‑precarity continuum: Evidence from private tutors in the supplementary education industry. Environ. Plann, 53(6), 1547–1564.

Jiao, W.Y., Wang, L.N., Liu, J., Fang, S.F., Jiao, F.Y., Pettoello­‑Mantovani, M., Somekh, E. (2020).

Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. The Journal of Pediatrics, 221, 264–266. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.03.013

Jurek­‑Stępień, S., Wysocki, J., (2007). Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy branży na przykładzie przemysłu odzieżowego. W: S. Jurek­‑Stępień (red.). Strategie rozwoju przedsiębiorstwa: metody analizy, przykłady. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 99–128.

Kinnunen, J., Georgescu, I., Hosseini, Z., Androniceanu, A.-M. (2021). Dynamic indexing and clustering ofgovernment strategies to mitigate Covid-19. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(2), 7–19.

Lee, J. (2020). Reflections Features Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4, 421.

Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.

Loan, L., Doanh, D., Thang, H., Viet Nga, N., Van, P., Hoa, P. (2021). Entrepreneurial behaviour: The effects of the fear and anxiety of Covid-19 and business opportunity recognition. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 7–23.

Meeter, M. (2021). Primary school mathematics during the COVID-19 pandemic: No evidence of learning gaps in adaptive practicing results. Trends in Neuroscience and Education, 25, 1–8.

Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych w ramach kontroli w okresie 2018/192020/21. (2021), Warszawa: NIK.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021. (2021) Warszawa, Gdańsk: GUS.

Pabian, A. (2014). Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i rynek, 5, 21–29.

Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2021). Raport – co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Piróg, D., Hibszer, A. (2020). The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues. European Journal of Geography, 11(2), 65–87.

Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektora i konkurentów. Warszawa: PWE.

Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pyżalski, J., Walter, N. (2021). Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń. Przegląd i omówienie wyników najważniejszych badań związanych z kryzysową edukacją zdalną w Polsce dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rodríguez­‑Hidalgo, AJ., Pantaleón, Y., Dios, I., Falla, D. (2020). Fear of COVID-19, Stress, and Anxiety in University Undergraduate Students: A Predictive Model for Depression. Frontiers in Psychology, 11, 591–797. doi: 10.3389/fpsyg.2020.591797

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Dz.U. z 2015 r. poz. 1676.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. poz. 356, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Dz.U. poz. 467.

Samorządy: obecny system finansowania oświaty nie przystaje do rzeczywistości (2016).

Puls Biznesu, 23.01.2022 Pozyskano z: https://www.pb.pl/samorzady­‑obecny­‑system­‑finansowania­‑oswiaty­‑nie­‑przystaje­‑do­‑rzeczywistosci-841682

Sitek, M., Ostrowska, E.B. (2020). PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie. Warszawa: IBE.

Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2019. (2022, 6 marca). Warszawa: CKE. Pozyskano z: https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=423

Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2021. (2022, 6 marca). Warszawa: CKE. Pozyskano z: https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=484

Stęchły, W. (2021). Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego. Analiza komplementarności instytucjonalnej w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Świętek, A. (2018). Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Horyzonty wychowania, 44(17), 189–197.

Tokarski, J. (red.). (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017 poz. 59.

Wagner, A. (2011). Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce 1999–2007. W: M. Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 39–54.

Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19 (2021).Warszawa: GUS.

Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022 (2021). Komunikat z badań 136/2021. Warszawa: CBOS.

Zandifar, A., Badrfam, R., (2020). Iranian mental health during the COVID-19 epidemic, Asian Journal of Psychiatry, 51: 101990. doi: https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.101990.

Zhang, Y., Zhao, G., Zhou, B. (2021). Does learning longer improve student achievement? Evidence from online education of graduating students in a high school during COVID-19 period. China Economic Review, 70, 101691. doi:10.1016/j.chieco.2021.101691

Zierer, K. (2021). Effects of Pandemic­‑Related School Closures on Pupils’ Performance and Learning in Selected Countries: A Rapid Review. Education Sciences, 11, 252. doi:org/10.3390/educsci11060252

Published

2022-06-29

How to Cite

Świętek, A. (2022). Educational services in Poland during the COVID-19 pandemic. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(2), 91–106. https://doi.org/10.24917/20801653.362.6