Bank Loan as the Basis for External Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in Services Sector

Authors

  • Karolina Kozioł Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Finansów
  • Rafał Pitera Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Finansów

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.10

Keywords:

bank loan, financing of business activities, financing sources, foreign capital

Abstract

The article deals with the issue of financing projects from the services sector. Bank credits have been one of the most important external financing sources for enterprises for several decades. In addition to equity, which is the basic and at the same time the main financing, it is the funds from the loans granted by banks that help to carry out enterprises’ undertakings on the territory of Poland. It is worth emphasizing the fact of assessing the financial situation of entities applying for cash from banks. The study presents the most important data showing how much service enterprises reach for external sources of financing and what place bank loans occupy in this structure. The aim of the article is to attempt to define the significance of funds from bank loans for the development in the services sector. The analysis of empirical data, as well as a survey on the financing of enterprises in Poland conducted on a group of 600 business entities in the services sector clearly state that bank loans, apart from equity, constitute the main and the most popular source of financing of implemented investments. Despite the growing offer of alternative forms of financing, funds from banks are still the most common form of business support.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Karolina Kozioł, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Finansów

Karolina Kozioł, M.Sc., graduated from the Department of Economics of the University of Rzeszow. A graduate of the Faculty of Economics, for several years associated with the startup environment at the Faculty of Economics of the University of Rzeszów. The main research interests are focused on the development of entrepreneurship, including startup entrepreneurship, factors determining the creation and growth of startups, as well as aspects of their financing.

Rafał Pitera, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Finansów

Rafał Pitera, MA, graduated from the Department of Economics of the University of Rzeszow. A graduate of the Faculty of Economics, for several years has been involved in finance and banking. Main areas of interest: financial reporting and analysis, research and assessment of the financial condition of enterprises, tax optimization, tax relief analysis and their impact on entrepreneurship development.

References

Anioły biznesu (2018, 14 maja). Pozyskano z http://www.private-equity.com.pl/anioly-biznesu- -business-angels/ Brzozowski, T.T. (2013). Wiedza jako podstawowy czynnik rozwoju przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 390–404.

Chęciński, S. (2015). Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 855(74), 397–408.

Cyrek, M. (2011). Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 451–467.

Kitowski, J. (2014). Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 803(66), 345–360.

Korzeb, Z. (2016). Kredyty bankowe dla przedsiębiorców. W: J. Koleśnik (red.). Bankowość detaliczna. Warszawa: Difin.

Mały rocznik statystyczny Polski (2017, 29 listopada). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ maly-rocznik-statystyczny-polski-2017,1,18.html

Ministerstwo Gospodarki (2015). Polska 2015 – Raport o stanie gospodarki. Warszawa.

Narodowy Bank Polski (NBP) (2015). Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności. Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”. Rzeszów.

Narodowy Bank Polski (NBP) (2018, 14 maja). Venture capial. Pozyskano z https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/venture-capital

Próchicka-Grabias, I., Szelągowska, A. (2006). Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty. Warszawa: CeDeWu.

Skórska, A. (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce – zmiany wewnątrzsektorowe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30, 7–20.

SMEs Access to Finance (2011). Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939, z późn. zm.).

Woźniak, M.G. (2009). Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 33–43.

Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37, 306–319.

Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 11–30.

Związek Banków Polskich (ZBP) (2017a, 29 listopada). Kredyt bankowy nadal najczęstszą formą finansowania zewnętrznego wśród przedsiębiorców. Pozyskano z https://zbp.pl/wydarzenia/ archiwum/wydarzenia/2017/lipiec/kredyt-bankowy-nadal-najczestsza-forma-finansowania- zewnetrznego-wsrod-przedsiebiorstw

Związek Banków Polskich (ZBP) (2017b, 29 listopada). Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Pozyskano z https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2016/ MSP/INDICATOR_i_ZBP-_Polscy_przedsibiorcy_o_uslugach_bankowych-prezentacja_1.pdf

Published

2018-06-27

How to Cite

Kozioł, K., & Pitera, R. (2018). Bank Loan as the Basis for External Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in Services Sector. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 152–163. https://doi.org/10.24917/20801653.322.10