Research on the Innovation of European Economies in 2010–2016 Using IT Tools for Model Selection, Estimators and Data Analysis Parameters

Authors

  • Marta Czyżewska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
  • Arkadiusz Lewicki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wydział Informatyki Stosowanej Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.2

Keywords:

algorithms for spatial analysis of data vectors, big data analysis, European Innovation Scoreboard, innovativeness rankings, R&D expenditures

Abstract

The article presents the study of spatial variability of parameters being the main indicators describing innovativeness on the basis of European Innovation Scoreboard for the period 2010-2016. For this purpose we applied our own tool to assess the structure and input data vectors, and to select a correlation model for the input data and to assess the parameters of the selected model used. Thanks to this we positioned European countries in the EISin terms of innovative activity, in particular in conducting research and development, patenting of inventions and implementation of innovations. Using the developed tool we estimated the value of R&D expenditures, the intensity of enterprises’ involvement in innovative activity that are necessary to achieve at least the average level of innovation calculated for countries covered by the European Innovation Scoreboard. The results obtained may constitute recommendations for the innovation policy makers deciding on the scope of supporting innovative activities. The analyses carried out present an assessment of the effectiveness of public and private R&D expenditures which are based on the results ob22 tained and comparative assessments and allow to formulate the directions and scope of public involvement in stimulating innovativeness that determines the acceleration of the Polish economy development.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marta Czyżewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Marta Czyżewska, Ph.D. in economics in the field of economics, Assistant Professor at the Department of Economics and Economic Policy, The Institute of Political Science at Pedagogical University in Cracow. Former Director of Innovativeness and Entrepreneurhsip Center at UITM in Rzeszow. Her research focuses recently on determinants of innovativeness and entrepreneurship as key factors underlying economies development. Author and co-author of books and articles on venture capital, innovativeness and entrepreneurship.

Arkadiusz Lewicki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wydział Informatyki Stosowanej Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Arkadiusz Lewicki, Ph.D. in technical sciences in the field of computer science, Deputy Head of the Chair of Information Systems Applications in Department of Applied Informatics at the University of Information Technology and Management in Rzeszow. His research focuses mainly on swarm intelligence, neural networks and evolutionary computation. Current research interests of dr. Lewicki include also metaheuristics and local search methods for combinatorial optimization and parallel and distributed computing.

References

Birch, D.L. (1987). Job Creation in America. New York: Free Press.

Cincera, M., Czarnitzki, D., Thorwarth, S. (2011). Efficiency of public spending in support of R&D activities. W: Reflets perspectives de la vie économique, 1–2 (tom L). De Boeck Supérieur, 131–139.

Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.

Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dynamising National Innovation Systems (2002) (2017, 19 grudnia). OECD. Pozyskano z https:// www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/dynamising-national-innovation-systems_ 9789264194465-en

Efron, B., Hastie, T., Johnstone, I., Tibshirani, R. (2004). Least angle regression. Annals of Statistic, 32(2), 407–499.

European Innovation Scoreboard (2017, 19 grudnia). Pozyskano z http://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Frascati Manual. Proposed standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, (2002) (2017, 19 grudnia). OECD. Pozyskano z http://www.oecd.org/sti/ inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm

Global Creativity Index 2015 (2015) (2017, 19 grudnia). Martin Prosperity Institute. Pozyskano z http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf

Global Innovation Index 2016 (2016) (2017, 19 grudnia). Winning with Global Innovation. Johnson Cornell University. INSEAD The Business School for the World, World Intellectual Property Organization. Pozyskano z http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf

Gnot, S. (1994). Estymacja komponentów wariacyjnych w modelach liniowych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grosse, T.G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8).

Guellec, D., van Pottelsberghe de la Potterie, B. (1999). Does government support stimulate private R&D? OECD. Economic Studies, 29, 95–122.

Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 43–44.

Jasiński, A.H. (1998). Innowacje techniczne a działalność marketingowa. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 13–14.

Karlik, M. (2012). Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kasprzyk, S. (1980). Innowacje od koncepcji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010) (2017, 19 grudnia). Komisja Europejska. KOM 2020. Bruksela.

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i Ska, 15–28.

Kozłowski, J. (2015). Innovation indices: the need for positioning them where they properly belong. Scientometrics, 104(3), 609–628.

Managing National Innovation Systems (1999) (2017, 19 grudnia). OECD. Pozyskano z https:// www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/managing-national-innovation-systems_ 9789264189416-en

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 19, 153–168.

Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005) (2017, 19 grudnia).OECD. Pozyskano z http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3rdedition.

htm Polarczyk, K. (2007). Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, 22, 1–2.

Pomykalski, A. (2001), Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWE.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, 104.

Shirley, P. (1994). Venture Capital. Fiscal Studies, 2(15) , 98–104..

Skica, T. (2011). Efektywność wydatkowania publicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 14, 115–129.

Śpionek, A. (2010). Innowacyjność – definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie. W: P. Nowak (red.). Innowacje 2010. Łódź: Departament Infrastruktury, 11–17.

The Innovation Policy Platform (2017, 19 grudnia). Pozyskano z www.innovationpolicyplatform.org

Tylec, T. (2015). Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Wnioski dla Polski. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 210, 242–253.

Weresa, M. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.

Weresa, M. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zegarowicz, Ł., Wildowicz-Giegiel, A. (2017). Wspieranie działalności B+R a efekt wypychania w krajach OECD. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 475, 415–428.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Published

2018-06-27

How to Cite

Czyżewska, M., & Lewicki, A. (2018). Research on the Innovation of European Economies in 2010–2016 Using IT Tools for Model Selection, Estimators and Data Analysis Parameters. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 21–37. https://doi.org/10.24917/20801653.322.2