Impact of Industry and Services on Socio-Economic Development of Spatial Systems

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.314.1

Keywords:

environment, functional areas, impact areas, industry, services, spatial relationships

Abstract

It was initially assumed that industry and services are fundamental to the social, economic and cultural development of various spatial systems, especially local and regional systems. As a result of the changing economic potential, the technological and technical level of business entities and the quality and size of related markets, industry and services influence functional and spatial changes, among others in terms of: production-service links and infrastructural, institutional and labour relations. The assumption made was verified by an outline of the research output of professor Maria Dobrowolska. Examples of the different effects of industrialisation processes on spatial transformations of local and regional systems are presented. The presented output, taking into account changing management rules, increasing globalisation processes and civilisation progress, served to outline the theoretical concept of shaping spatial systems as a result of industry and services.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, professor, the Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, the Department of Entrepreneurship and Spatial Management. He holds a D.Sc title. He is also a professor of Economics. His research interests include: land management, economic geography, socio-economic policies, economics and policies of regional development.

References

Dobrowolska, M. (1948). Dynamika krajobrazu kulturalnego. Przegląd Geograficzny, 21(3–4), 151–203.

Dobrowolska, M. (1962). Czynniki kształtowania się, przeobrażania i rozpadu społeczno-ekonomicznych struktur regionalnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Wł. Antoniewicza. Światowid, 24, 127–158.

Dobrowolska, M. (1964). Strefa podmiejska. Prace Geograficzne, 22, 119–163.

Dobrowolska, M. (1965a). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej. Przegląd Geograficzny, 4, 703–714.

Dobrowolska, M. (1965b). Kształtowanie się Regionu Siarkowego. Kryteria i mierniki delimitacji strefy uprzemysławianej. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 13, 17–47.

Dobrowolska, M. (1968a). Dynamika przemian społeczno-demograficznych i osadniczych w Okręgu Siarkowo-Metalurgicznym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 123– 69.

Dobrowolska, M. (red.) (1968b). Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29.

Dobrowolska, M. (1969). Kształtowanie się strefy uprzemysławianej Tarnobrzeskiego Rejonu Siarkowego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 37, 42–56.

Dobrowolska, M. (1970). Dynamika struktur osadniczych i układów przestrzennych. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 3, 5–34.

Dobrowolska, M. (1974). Funkcje przemysłu w przemianach wiejskich struktur ludnościowych i osadniczych. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Dobrowolska, M. (1976). Przeobrażania struktur regionalnych Polski oraz kierunki analizy. Studia nad ekonomiką regionu, 6, 7–50.

Dobrowolska, M. (1978a). Fizjograficzne i historyczne podłoże procesów industrializacji. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 41–45.

Dobrowolska, M. (1978b). Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 11–23.

Dobrowolska, M. (1978c). Uogólnienia dotyczące wyników badań empirycznych nad koncepcją wzrostu społeczno-ekonomicznego Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 281–284.

Dobrowolska, M., Herma, J. (1978). Funkcje migracji stałych w procesie urbanizacji Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 141–154.

Dobrowolska, M., Jarowiecka, T. (1978). Procesy urbanizacji wsi Tarnobrzeskiego Rejonu Siarkowego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 241–263.

Drozdowski, M. (1963). Polityka rządu polskiego 1936–1939. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duszczyk, M. (2017, 12 czerwca). Roboty nie wyeliminują wykwalifikowanych pracowników. Rzeczpospolita Cyfrowa. Pozyskano z http://www.rp.pl/Rzeczpospolita- Cyfrowa/306129827-Roboty-nie-wyeliminuja-wykwalifikowanych-pracownikow.html

Fajferek, A., Zioło, Z. (1979). Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 71, 159–168.

Fuzem, J. (2013, 7 listopada) (2017, 30 stycznia). Moralność tiszerta. Rozmawia G. Sroczyński. Wyborcza.Dużyformat.Pozyskanozhttp://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,14903687,Mo- ralnosc_tiszerta.html

Gołębiowski, J. (1985). Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej. Warszawa– Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołębiowski, J. (2000). COP dzieje industrializacji regionu bezpieczeństwa 1922–1938. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Górz, B. (1968). Zasoby siły roboczej i energii mechanicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Okręgu Siarkowo-Metalurgicznym. W: M. Dobrowolska (red.). Demograficzno -osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 251–276.

Górz, B. (1969). Działalność instytucji i organizacji w uprzemysłowionym regionie siarkowym i ich wpływ na kształtowanie przemian regionalnych. ZBRU, 37, 96–126.

Górz, B. (1970). Organizacja przestrzenna i działalność instytucji usługowych rolnictwa Tarnobrzeskiego Rejonu Siarkowego. Prace Geograficzne, 5(40), 235–245.

Górz, B. (1974). Usługi rejonu uprzemysławianego Rejonu Siarkowego. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 7.

Górz, B. (1978). Problemy przestrzenno-organizacyjne usług w urbanizujących się rejonie siarkowym. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 215–239.

Górz, B., Zioło, Z. (1978). Rozwój infrastruktury energetycznej i komunalnej. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 131–139.

Grabowski, T. (1963). Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Herma, J. (1966). Dojazdy do pracy w Polsce Południowej. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Herma, J. (1968). Napływ ludności do miast Okręgu Siarkowo-Metalurgicznego jako czynnik urbanizacji. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 139–176.

Ignar, S. (1967). Zadania Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W: B. Czyżewska (red.). Gospodarka czynnikiem ludzkim w rejonach uprzemysławianych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Ignar, S. (1975). Prace Komitetu Badań Rejonów Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. W: A. Stelmachowski (red.). Kształtowanie rozwoju ekonomiczno-społecznego rejonów uprzemysławianych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarowiecka, T. (1968). Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w zespołach osadniczych okręgu siarkowo-metalurgicznego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 199–236.

Karpiński, A. (1958). Zagadnienia socjalistycznej industrializacji Polski, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.

Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółkowski, W. (2015). Od uprzemysłowienia PRL do deindustrializacji. Warszawa: Muza.

Kozanecka, M. (1978). Zmiany w rozmieszczeniu i funkcjonowaniu transportu w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 121–130.

Kozanecka, M. (1994). Funkcje sieci transportowej południowo-wschodnich regionów przygranicznych Polski. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.). Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Warszawa–Kraków–Rzeszów: Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, 383–392.

Kozanecka, M. (1995). Komunikacja autobusowa jako miernik powiązań przestrzennych województwa przemyskiego. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.). Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Warszawa–Kraków–Rzeszów: Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, 253–268.

Kozela, M. (1968). Ogólna charakterystyka stanu budownictwa wiejskiego w Okręgu SiarkowoMetalurgicznym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 277–314.

Krakowska, A. (1966). Dojazdy do pracy w wybranych zakładach przemysłowych województwa opolskiego. Materiały i Studia Opolskie, 8(14), 5–67.

Krakowska, A. (1971). Przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej pod wpływem nowych inwestycji przemysłowych (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Prace Geograficzne, 40(5), 263–272.

Krakowska, A. (1978a). Przemiany w strukturze kadr kwalifikowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 68, 147–174.

Krakowska, A. (1978b). Rola Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego w zmianach struktury kształcenia i zatrudnienia młodzieży. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 199–213.

Lach, J., Zioło, Z. (1983). Wpływ przemysłu siarkowego na zajmowanie i degradację rolniczego terenu tarnobrzeskiego rejony uprzemysławianego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 77, 288–312.

Makieła, Z. (1985). Związek infrastruktury technicznej z rozmieszczeniem przemysłu ROW. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 78, 187–227.

Makieła, Z. (1987). Przemysł jako stymulator przekształceń infrastruktury technicznej w Rybnickim Okręgu Węglowym. Prace Geograficzne, 112(11), 135–146.

Makieła, Z. (1988). Powiązania zakładu przemysłowego z elementami infrastruktury technicznej. W: Z. Zioło (red.). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii: materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego. Kraków: Wydawictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 84–91.

Mathieu, M. (2016, 16 września) (2017, 30 stycznia). Nowy etap obecności w Polsce. Rzeczpospolita. Pozyskano z http://www.archiwum.rp.pl/artykul/1319644-Nowy-etap- -obecnosci-w-Polsce.html

Mączyńska, E. (2017, 5 czerwca). Ucieczka od montowni. Rozmawia K. Pilawski. Przegląd, 23. Pozyskano z https://www.tygodnikprzeglad.pl/ucieczka-od-montowni/

Morawiecki, M. (2016). Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Olędzki, M. (1966). Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne. Problemy rejonów uprzemysławianych. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pakuła, L. (1962). Analiza struktury i przestrzennych form koncentracji przemysłu woj. krakowskiego. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

Pakuła, L. (1965). Kształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 2.

Pakuła, L. (1973). Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu w obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 9.

Pakuła, L. (1994). Rewitalizacja obszarów przemysłowych Zespołu Miejskiego GOP-u. Prace Geograficzne, 15.

Prochownik, A. (1968). Przemiany w strukturze osadniczo-agrarnej w zapleczu Tarnobrzeskiego Ośrodka Siarkowego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 71–89.

Rachwał, T. (2005). Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 222, 158–169.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98–115.

Radło, M.J., Spałek, P. (2017). Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 7–23.

Rajman, J. (1969). Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po II wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Rajman, J. (1978). Wybrane aspekty napływu ludności do miast Rybnickiego Okręgu Węglowego. Studia Demograficzne, 53, 85–93.

Rajman, J. (1979). Rozwój i zróżnicowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego. Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica, 12, 121–131.

Rajman, J. (1993). Problematyka demograficzna i osadnicza w badaniach regionów przygranicznych Polski. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.). Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych. Kraków–Rzeszów–Warszawa: Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 221–229.

Rajman, J. (1997). Strefa podmiejska – mechanizm powstawania i przekształceń, nowe problemy badawcze. W: A. Jackowski (red.). Geografia, człowiek, gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 67–73.

Stelmachowski, A. (red.) (1975). Kształtowanie rozwoju ekonomiczno-społecznego rejonów uprzemysławianych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ślęzak, R. (2016). Czarna księga prywatyzacji 1988–1994, czyli jak likwidowano przemysł. Wrocław: Wydawnictwo „Wektory”.

Troc, M. (1971). Przemysły towarzyszące w Rybnickim Okręgu Węglowym. Prace Geograficzne, 40, 199–213.

Troc, M. (1974). Elektrownie przykopalniane w Śląsko-Krakowskim Zespole Okręgów Przemysłowych, ich rola i perspektywy rozwoju. Folia Geographica, Series GeographicaOeconomica, 7.

Turczyn, I. (1968). Załoga Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego w latach 1962–1965. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 119–138.

Turczyn-Zioło, I. (1978). Załoga Kombinatu Siarkowego i jej wpływ na przemiany struktury społecznej Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 155–180.

Wiadomski, S. (2017, 24 stycznia). Trump wzywa na dywanik koncerny samochodowe. Rzeczpospolita. Pozyskano z http://www.rp.pl/Motoryzacja/170129444-Trump-wzywa- na-dywanik-koncerny-samochodowe.html

Zioło, I. (1973). Struktura pracowników fizycznych kopalni „Jeziorko” na tle wybranych elementów struktury demograficznej. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 58.

Zioło, I. (1979). Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego). Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 72, 5–141.

Zioło, I. (1983). Przemiany sieci szkolnictwa ponadpodstawowego w województwie tarnobrzeskim w latach 1960–1980. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 77, 187–262.

Zioło, I. (1995). Rola edukacji w procesie transformowania gospodarki regionalnej. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.). Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Warszawa–Kraków–Rzeszów: Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, 397–414.

Zioło, Z. (1968). Tarnobrzeski Kombinat Siarkowy na tle rozwoju i struktury przemysłu Okręgu Siarkowo-Metalurgicznego. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 237–250.

Zioło, Z. (1971). Formy koncentracji przemysłu w strukturze przestrzennej województw rzeszowskiego. Prace Geograficzne, 40, 273–295.

Zioło, Z. (1978a). Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego. Prace Geograficzne, 62(7), 135–151.

Zioło, Z. (1978b). Dochody ludności wiejskiej z pracy w przemyśle jako czynnik wpływu industrializacji na zaplecze rolnicze. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29, 237–250.

Zioło, Z. (1978c). Funkcje przemysłu w procesie wzrostu i przeobrażaniu struktury Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. W: Z. Zioło (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 63–89.

Zioło, Z. (red.) (1978d). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zioło, Z. (1980). Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego. Warszawa: Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zioło, Z. (1984). Wpływ polityki państwa na rozwój i przemiany struktury przestrzennej przemysłu (na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego). Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 17, 89–102.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: B. Domański (red.). Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę Urodzin. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zioło, Z. (2016). Uwarunkowania strategiczne wdrażania „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W: J. Kudełko (red). Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 87–196.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2008). Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2013). Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.

Zioło, Z., Rachwał T. (red.) (2015). Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15.

Published

2017-12-21

How to Cite

Zioło, Z. (2017). Impact of Industry and Services on Socio-Economic Development of Spatial Systems. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(4), 7–24. https://doi.org/10.24917/20801653.314.1