Innovation Potential for the Reindustrialisation of Eastern Siberia (Example of Krasnoyarsk and Irkutsk)

Authors

  • Vera Rudneva Irkutsk Scientific Center of SB RAS Department of Regional Economic and Social Problems

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.10

Keywords:

Eastern Siberia, innovation factor, model of triple helix interaction, potential for reindustrialisation, reindustrialisation

Abstract

The report provides an assessment of the innovation factor in the reindustrialisation of Eastern Siberia, based on data on R&D costs and the introduction of innovative products. The Krasnoyarsk Territory has the greatest innovative potential, followed by the Irkutsk Region. The terms of modernisation of industrial complexes in Krasnoyarsk and Irkutsk were compared on the basis of the triple helix model. This model formalises the interrelation of production with university education and the development of interaction between all parties of the innovation process. The leadership of the Krasnoyarsk Territory was confirmed by a more developed innovation infrastructure of universities that interact with local engineering and aerospace corporations. Industrial production of the Irkutsk oblast is more focused on the extraction of minerals and the production of primary processing goods due to its more eastern position and dependence on the needs of the Chinese market.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Vera Rudneva, Irkutsk Scientific Center of SB RAS Department of Regional Economic and Social Problems

Vera Rudneva, Eng., Irkutsk Scientific Center SB RAS, Department of Regional Economic and Social Problems. She is working as an engineer in The Department of Regional Economic and Social Problems of the Irkutsk Scientific Center of SB RAS and is a postgraduate in V.B. Sochava Institute of Geography of SB RAS. Her research areas are industrial geography, economic development and city­‑industry relation. She has published several papers in journals and conference papers on industrial geography, economic development, revitalisation of old industrial town and territories, reindustrialisation of Baikal Region, Eastern Siberia and Siberia as a whole.

References

Arthur, B. (1989). Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock­‑In by Historicalt Events. The Economic Journal, 99(394), 116–131.

Bell, D. Sotsial’nyye ramki informatsionnogo obshchestva (1986). In: P.S. Gurevich (ed.). Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade. Мoscow: Progress, 330–342.

Bodrunov, S.D., Grinberg, R.S., Sorokin, D.E. (2013). Reindustrializatsiya ekonomiki Rossii: imperativy, potentsial, riski. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii [The Economic Revival of Russia], 1(35), 19–49.

Brezdeń, P. (2018). Research topics and changes in the spatial structure of innovativeness of Polish industry in 2005–2015. Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 205–226. doi: 10.24917/20801653.324.13

Camarinha­‑Matos, L.M. (2013). Collaborative Systems in Support of Reindustrialization. PRO-VE, IFIP AICT 408, 3–10. Retrieved from https://www.academia.edu/6489710/Collaborative_Systems_in_Support_of_Reindustrialization (date of access: November 20, 2018).

Coenen, L., Moodysson, J., Martin, H. (2015). Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy. Regional Studies, 49(5), 850–865.

Danilov, I.P., Mikhailova, S.Yu., Morozova, N.V., Ladikova, T.I. (2016). Prakticheskiye aspekty otsenki potentsiala reindustrializatsii federal’nykh okrugov RF [Practical Aspects of Assessing Reindustrialization Potential of the Federal Districts of the Russian Federation]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii [The Review of Economy, the Law and Sociology], 4, 23–26.

David, P. (1985). Clio and the economics of QWERTY. Economic History, 75(2), 332–337.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109–123.

Galbraith, J.K. (2004). Novoye industrial’noye obshchestvo [The New Industrial State, 1967]. Moscow: AST.

Garud, R., Kumaraswamy, A., Karnoe, P. (2010). Path Dependence or Path Creation? Journal of Management Studies, 47(4), 760–774. doi: 10.1111/j.1467-6486.2009.00914.x

Kiselnikov, A.A., Scherbak, I.V. (2015). Strukturnyye izmeneniya v ekonomike sibirskogo regiona: dinamika i otsenka tendentsiy [Structural changes in the economy of the Siberian region: the dynamics and trend assessment]. Voprosy statistiki, 4, 75–77.

Khmeleva, G.A., Tyukavkin, N.M., Sviridova, S.V., Chertopyatov, D.A. (2017). Klasternoye razvitiye regiona na osnove innovatsiy v usloviyakh sanktsiy (na primere neftekhimicheskogo kompleksa Samarskoy oblasti) [Cluster development of the region on the basis of innovation under the sanctions (case study of the petrochemical complex in the Samara Oblast)]. Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 10(5), 83–98. doi: 10.15838/esc/2017.5.53.6

Kontseptsiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya RF do 2020 goda (2008, 21 November). Retrieved from http://74330s020.edusite.ru/DswMedia/koncepciyadolgosrochnogosocialnoyekonomicheskogorazvitiyarossiyskoyfederaciinaperioddo2020goda.pdf

Korytny, L. (ed.) (2017). Geograficheskaya entsiklopediya Irkutskoy oblasti. Obshchiy obzor [Geographical Encyclopedia of Irkutsk Oblast. A General Overview]. Irkutsk: V.B. Sochava Institute of Geography Publisher.

Kuleshov, V.V., Seliverstov, V.E. (2015). Programma reindustrializatsii ekonomiki Novosibirskoy oblasti: ideologiya razrabotki i osnovnyye napravleniya realizatsii. [Program for reindustrialization of the economy of Novosibirsk oblast: Ideology and main directions for its implementation]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 3(87), 88–122.

Micic, V. (2015) (2018, 20 November). Reindustrialization and structural change in function of the economic development of The Republic of Serbia. Economic Horizons, 17(1), 15–32.

Retrieved from http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2015_1/EN/Vladimir_Micic_EN.pdf

Novikova, N.V. (2017). Metodologiya vyyavleniya potentsiala novoy industrial’noy modernizatsii v prostranstve makroregiona. In Ya.P. Silin (ed.), Regional’naya ekonomika: vyzovy, prioritety, strategicheskiye oriyentiry. Ekaterinburg: Publishing House of the Ural State Economic University, 152–171.

Page, S. (2006). Path Dependence. Quarterly Journal of Political Science, 1, 87–115.

Porter, M.E. (2000). Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in the Global Economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15–31.

Programma sotsial’no­‑ekonomicheskogo razvitiya goroda Krasnoyarsk do 2020 g. (2018, 8 October). Utv. resheniyem Krasnoyarskogo gorodskogo Soveta Deputatov Krasnoyarskogo kraya ot 13.10.2011 g. № V-267. Retrieved from: http://docs.cntd.ru/document/432908739

Regiony Rossii. Sotsial’no­‑ekonomicheskiye pokazateli, (2019, 15 January). Retrieved from: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

Report McKinsey Global Institute (2012) (2018. 15 November). Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing

Romanova, O.A., Buhvalov, N.Yu. (2014). Reindustrializatsiya kak opredelyayushchaya tendentsiya ekonomicheskogo razvitiya promyshlennykh territoriy [Reindustrialization as a determinative tendency of economic development in industrial territories]. Fundamental’nyye issledovaniya [Fundamental research], 6, 151–155.

Rostow, W.W. (1959). The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, New Series, 12(1), 1–16.

Russu, C. (2010) (2018, 20 November). Getting out of the Crisis by Reindustrialization and a New Strategy of Romania’s Economic Development. Petroleum­‑Gas University of Ploiesti BULLETIN, 62(4), 53–65. Retrieved from http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2010-4/6.%20Russu.pdf

Strategiya sotsial’no­‑ekonomicheskogo razvitiya Dal’nego Vostoka i Baykal’skogo regiona na period do 2025 goda (2009) (2018, 21 November). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/902195483.

Strategiya sotsial’no­‑ekonomicheskogo razvitiya Sibiri do 2020 goda (2010) (2018, 21 November). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/902229380.

Sukharev, O.S. (2014). Reindustrializatsiya ekonomiki i tekhnologicheskoye razvitiye [Reindustrialization of economy and its technological development]. Mir novoy ekonomiki [The world of new economy], 2, 21–28.

The European Union explained: Europe 2020: Europe’s growth strategy (2012) (2018, 15 November). Retrieved from http://www.antagonistikotita.gr/uploads/europe_2020explained.pdf.

Toffler, E., Toffler, H. (2005). Voyna i antivoyna [War and anti­‑war, 1995]. Moscow: AST.

Westkämper, E. (2014). Towards the Re­‑Industrialization of Europe. A Concept for Manufacturing for 2030. Berlin: Heidelberg.: Springer­‑Verlag.

Yudina, T.N. (2015). Deindustrializatsiya i novaya industrializatsiya (reindustrializatsiya):Rossiya i Kitay. Teoreticheskaya ekonomika [The theoretical economy], 1, 76–78.

Zhao, W.B., Yan, H.Y., Liu, Y. (2014) (2018, 20 November). Impacts of US Reindustrialization on Chinese Manufacturing. Open Journal of Social Sciences, 2, 139–143. Retrieved from http://file.scirp.org/pdf/JSS_2014082709465233.pdf.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Rudneva, V. . (2019). Innovation Potential for the Reindustrialisation of Eastern Siberia (Example of Krasnoyarsk and Irkutsk). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 165–175. https://doi.org/10.24917/20801653.334.10