Possibilities of using financial liquidity analysis to assess payment capacity and the threats for continuing operations on the basis of data included in the financial statements of Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (Poland)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.351.3

Keywords:

financial statement, audit of financial statement, financial liquidity, enterprise, financial audit

Abstract

Users of financial statements expect financial information presented in financial reports to be credible, reliable and true. The financial statements are audited by an independent auditor who issues an opinion on the correctness of its preparation. The aim of the article was to assess the financial liquidity of Zakłady Mięsne Henryk Kania SA and to ascertain whether the financial data presented in the financial statements allowed its users to determine the true picture of the payment capacity of the company. The study assumes that the independent auditor’s opinion increases the reliability of the financial information presented in the financial statements. The conducted analysis of the financial liquidity of the company studied, showed that the problems related to maintaining the payment capacity in the enterprise grew in time, determining the risk of losing the ability to continue its operations. The refusal to issue an audit opinion by the auditor raised legitimate concerns of information users as to whether the financial data presented by the company in their financial statements made it possible to determine a true picture of the company’s payment capacity.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Andrzej Kuciński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Andrzej Kuciński, PhD, he is an assistant professor in the Department of Financial Management at the Faculty of Economics at the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski. The author’s research interests focus primarily on issues related to the financial liquidity of enterprises, financial condition of enterprises, bankruptcy prediction models.

References

Chorowski, M., Kawalec, J. (2017). Planowanie jako podstawa optymalizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 341, 82–98.

Cicirko, T. (red.). (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.

Dobija, D. (2014). Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Górka, Ł. (2005). Istotność w badaniu sprawozdania finansowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 674, 33–44.

Janik, W. (2012). Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych. W: H. Żukowska, W. Janik (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygod­ność przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Komorowski, J. (2012). Wiarygodność przedsiębiorstwa – istota, odmiany i metody badania. W: H. Żukowska, W. Janik (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kuciński, A. (2018). Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(4/1), 119–131.

Kutera, M. (2008). Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Marzec, J., Śliwa, J. (2012). Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych. Teoria i praktyka. Procedury, metody i techniki badania sprawozdań finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Maślanka, T. (2019). Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. Obejmujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. Kompletny tekst Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej obowiązujących na dzień 1 stycznia 2007 r. (2007). T. 1. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Międzynarodowy Standard Badania 200. (2009). Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania. IFAC.

Międzynarodowy Standard Badania 240. (2009). Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw. IFAC.

Międzynarodowy Standard Badania 450. (2009). Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania. IFAC.

Międzynarodowy Standard Badania 705. (2016). Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta. IFAC.

Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017, 2018 r. (2018–2019). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pozyskano z https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania (dostęp 12.05.2020).

Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku. (2020). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Pozyskano z https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania (dostęp 14.05.2020).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa­ runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2018 poz. 757.

Rówińska, M. (2015). Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych na tle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 240, 114–124.

Sierpińska, M., Wędzki, D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarski, M. (2009). Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość–Edukacja, 5, 176–186.

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Witczak, I. (2014). Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonowania firm farmaceutycznych. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 201, 415–423.

Włodarczyk, A., Białek-Jaworska, A. (2018). Determinanty zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5, 157–182.

Żukowska, H., Spoz, A., Zasuwa, G. (red.). (2016). Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Published

2021-03-29

How to Cite

Kuciński, A. (2021). Possibilities of using financial liquidity analysis to assess payment capacity and the threats for continuing operations on the basis of data included in the financial statements of Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(1), 44–55. https://doi.org/10.24917/20801653.351.3