Averting the effects of the COVID-19 pandemic in tourism - a semantic field analysis

Authors

  • Iryna Manczak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych
  • Izabela Gruszka Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.10

Keywords:

anti-crisis shield, averting the effects of pandemic crisis, COVID-19 pandemic, tourism, semantic field analysis

Abstract

The aim of the article is to identify methods of averting the effects of the COVID-19 pandemic in tourism. For the purpose of the research a qualitative approach was used. Through the use of semantic field analysis an attempt was made to identify instruments of preventing the effects of the crisis caused by the pandemic. The article presents the results of in-depth interviews conducted with representatives of the tourism industry of Lower Silesia and Lesser Poland. The research material was used to indicate the actions taken by the Polish government in crisis situations in the opinion of experts. The paper also discusses the types of state support for entrepreneurs within the anti-crisis shield. The key part of the analysis is an outline of the applied research approach, as well as a discussion of the obtained results. The conducted analysis of the semantic field showed that the role of the state in averting the effects of the crisis caused by the COVID-19 pandemic was perceived ambiguously by the experts participating in the interviews.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Iryna Manczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

Iryna Manczak, PhD, Cracow University of Economics, Department of Trade and Market Institution. Her research interests include management of tourism in a city, creating tourist inter-organisational networks and market institutions. Her publications present the results of research in the field of tourism.

Izabela Gruszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Izabela Gruszka, PhD, Tourism and Recreation Department, University of Business in Wroclaw. Her research interests include assessments of reception potential at various spatial scales, commercialisation of tourist attractions, adaptation of tourist facilities to the needs of tourist traffic. She is the author and co-author of numerous papers and strategic documents on tourism.

References

Barbour, R. (2007). Doing focus groups. London: SAGE Publications.

Biolik-Stich, B. (2020). Zarządzanie finansami mikroprzedsiębiorcy w stanie epidemii COVID-19. W: J. Nesterak, B. Ziębicki (red.), Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo. Społecznogospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 29–38.

Dudkiewicz, M. (2006). Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), 33–52.

Dudkiewicz, M. (2015). O korzyściach płynących z wiedzy, co myślą ludzie: wykorzystanie metody pola semantycznego w projektach systemowych. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 159–176.

Gössling, S., Scott, D., Hall, C.M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1–20.

Krueger, R.A., Casey, M.A. (2009). Focus groups: a practical guide for applied research. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Warszawa: PWN.

Murgado-Armenteros, E.M., Torres-Ruiz, F.J., Vega-Zamora, M. (2012). Differences between online and face to face focus groups, viewed through two approaches. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 7(2), 73–86.

Piróg, D. (2014). W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 6, 9–18.

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312–321. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.06.015

Stojczew, K. (2021). Ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację w branży motoryzacyjnej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(2),

–84.

Straś-Romanowska, M. (2010). Badania ilościowe vs jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii. Roczniki Psychologiczne, 13(1), 97–105.

Thomas, D.R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237–246.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz.U. 2020 poz. 374.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1478.

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1639.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 2157.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 2255.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 159.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 981.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dz.U. 2020 poz. 695.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dz.U. 2020 poz. 1086.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 ro o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 1192.

Warmińska, K., Urbaniak, A. (2017). Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(963), 87–102.

Wells, C.R., Sah, P., Moghadas, S.M., Pandey, A., Shoukat, A., Wang, Y., Wang, Z., Meyers, L.A., Singer, B.H., Galvani, A.P. (2020). Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus outbreak. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(13), 7504–7509. doi: 10.1073/pnas.2002616117

Zenker, S., Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – A critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management, 81, 104–164. doi: 10.1016/j.tourman.2020.104164

Published

2021-09-30

How to Cite

Manczak, I. ., & Gruszka, I. . (2021). Averting the effects of the COVID-19 pandemic in tourism - a semantic field analysis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 164–176. https://doi.org/10.24917/20801653.353.10