A dynamic assessment of the socio-economic development of Polish voivodeships in 2005–2020

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.364.5

Keywords:

Poland, voivodeships, socio-economic development

Abstract

The purpose of the article is to assess the economic development of Polish voivodeships over the period 2005-2020. Spatial variations in the socio-economic development of individual provinces, which have persisted for years, justify the need for such research, especially in the context of creating a proper regional policy. The research was based on the data from the Central Statistical Office, using the TOPSIS method and convergence analysis. On the basis of the results obtained, rankings of voivodeships were made and an analysis of convergence processes was carried out. 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bianchetti, C., But, M.C. (2016). Territory Matters. Production and Space in Europe. City, Territory and Architecture, 3, 26, 1–6.

Blakely E.J. (2013). Planning Local Economic Development Theory and Practice. Sydney: SAGE Publications, 29.

Böhme, K., Doucet, P., Komornicki, T., Zaucha J., Światek T. (2011). How to strengthen the territorial dimension of Europe 2020 and EU Cohesion Policy. Warsaw: Ministry of Regional Development.

Brol, R. (2006). Rozwój regionalny − zakres pojęciowy. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Chądzyński, J. (2007). Nowe koncepcje rozwoju w kierunku rozwoju lokalnego. W: J. Chrądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Chojnicki, Z. (2007). Geografia wobec problemów współczesnego świata. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 15–24.

Domański, R. (2000). Miasto innowacyjne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Eight report on economic, social and territorial cohesion. Cohesion in Europe Towards 2050. (2022). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gorzelak, G. (2002). Polskie regiony w procesie integracji europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 2–3(9), 55–74.

Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność. Studia Regionalne i Lokalne, 1(11), 37–59.

Gorzelak, G. (2009). Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski. W: K. Zagórski,

G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gralak, A. (2006). Rozwój regionalny – zagadnienia ogólne. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Chapman & Hall.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. (2022). Bruksela.

Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski-wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Kosiedowski, W. (2008). Regiony Europy Środkowo Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Łaźniewska, E. (2022). Gospodarka cyfrowa – rozwój regionalny – odporność. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Maillat, D. (2002). Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, Kraków: AE.

Malina, A. (2020). Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005–2017. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 61, 138–155. doi: https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.10

Markowska, M. (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W: D. Stahl (red.), Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo UE.

Miłek, D. (2018). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego. Wiadomości Statystyczne, 6(685), 39–56.

Mirosławska, A. (2004). Czynniki aktywizujące oraz hamujące rozwój współpracy transgranicznej. Samorząd Terytorialny, 3, 42–58.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

Nazarczuk, J. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Pawlik, A. (2011). Potencjał innowacyjny podstawą rozwoju regionalnego. W: A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Warszawa: Studia KPZK PAN, t. CXL, cz. I.

Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 213.

Przygodzki, Z. (2012), Teoretyczne podstawy rozwoju regionu. W: J. Chądziński A. Nowakowska Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Rączaszek, A. (2010). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95, 66–85.

Sala, S., (2021). Poziom rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego w dobie globalizacji w świetle wybranych wskaźników. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14(57), 28. doi: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.03

Siudek, T., Drabarczyk, K., Jakubiec, A. (2017). Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 117, 236–245. doi: https://doi/org/ 10.15584/nsaw.2018.4.19

Sobczak, E. (red.). (2020). Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarki Polski. Wrocław: UE.

Szomburg, J., Szomburg, J.M., Wandałowski, M., Leśniewicz, A. (red.) (2021). Drogi do innowacyjnych regionów i Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 9–12.

Strahl, D. (2009). Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i Gospodarkę Opartą na Wiedzy (GOW). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 15–26.

Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Ossolineum.

Todaro, M. P., Smith ,S.C. (2012). Economic Development. Pearson Education, 1–15. doi: https://doi.org/10.4236/oalib.1105971

Winiarski, B. (1976). Polityka regionalna. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Published

2022-12-28

How to Cite

Browarczyk, B. (2022). A dynamic assessment of the socio-economic development of Polish voivodeships in 2005–2020. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(4), 75–88. https://doi.org/10.24917/20801653.364.5