Perception of driving forces determining the establishment of startups by representatives of Generation Z in Poland

Authors

  • Angelika Nigbor-Drożdż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie https://orcid.org/0000-0001-5796-0385
  • Wiesław Łukasiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.372.4

Keywords:

startup challenges, startup, startup failure, startup success

Abstract

The article aims to determine the perception of the representatives of Generation Z toward the driving forces in the process of setting up a startup. The goal was achieved by reviewing the literature and conducting a survey. The results were interpreted using statistical analysis tools. The practical part of the article presents the results of a survey conducted among Generation Z participants. Based on the conducted research, it can be concluded that new technologies, investment funds, knowledge, experience, and contact with people establishing and managing startups have the greatest impact on the willingness of young people to set up startups. Surprisingly, Generation Z is only slightly motivated by cooperation with universities, institutional solutions, accelerators, technology parks, and the fourth industrial revolution. This may be due to a lack of understanding of the institutional ideas or the principles of operation. The opinions of women and men from Generation Z differ significantly regarding the influence of driving forces that motivate them to set up startups. The conducted research is one of the first in Poland and is an inspiration for the next ones. The value of the article is the identification of the driving forces behind the surveyed representatives of Generation Z who set up a startup. Identification of the respondents’ lack of appreciation for the importance of some forces indicates a need to initiate education in these areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Angelika Nigbor-Drożdż, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Angelika Nigbor‑Drożdż, MSc., PhD student at the Krakow University of Economics. The author’s scientific interests focus on startups, their functioning and improving their development. On a daily basis, he works as a manager in one of Krakow’s startups.

Wiesław Łukasiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wiesław Łukasiński, Ph.D. in Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Process Man‑ agement at the Krakow University of Economics, College of Management and Quality Sciences. His scientific achievements include the issues of pro‑quality organization management and improving the quality of working conditions and relations in the context of shaping employee motivation.

References

Adamczyk, M., Bill, R. i Bohatkiewicz, J. (2015). Krakowski Ekosystem Startupowy. Raport badawczy [Krakow Startup Ecosystem. research report], Fundacja Kraków Miastem Startupów. Pozyskano z: www.business.krakow.pl/załącznik/257545 (dostęp: 26.02.2018).

Akkizidis, I., Stagars, M. (2016). Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit: Integration, Profitability, and Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.

Bańka, M., Salwin, M., Kukurba, M., Rychlik, S., Kłos, J., Sychowicz, M. (2022). Start‑Up Accelerators and Their Impact on Sustainability: Literature Analysis and Case Studies from the Energy Sector. Sustainability, 14(20), 13397. doi: https://doi.org/10.3390/su142013397

Białoń, L., Werner, K. (2018). Fourth Industrial Revolution and managers cognitive competences. Marketing Scientific and Research Organizations, 27(1), 81–106. doi: https://doi. org/10.14611/minib.27.03.2018.10

Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku [Startup Handbook. Building a great company step by step]. Gliwice: Helion.

Čalopa, M.K., Horvat, J., Lalić, M. (2014). Analysis of financing sources for start‑up components. Management, 19, 19–44.

Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review Newton, 9, 1–9.

Coleman, S., Robb, A.M. (2016). The Next Wave: Financing Women’s Growth-Oriented. Stanford: Stanford Economics and Finance.

Czyżewska, M., Kozioł, K., Pitera, R. (2019). Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów [Analysis of the possibility of applying business valuation methods to startups]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 174, 47–63. doi: https://doi.org/10.33119/SIP.2019.174.3

Edvinsson, L., Michael, M. (2001). Kapitał intelektualny [Intellectual capital]. Warszawa: PWN.

Keogh, D., Johnson, D.K.N. (2021). Survival of the funded: Econometric analysis of startup longevity and success. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 17(4), 29–49. Doi: https://doi.org/10.7341/20211742

Kozioł‑Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [Crowdfunding as a source of financing innovative projects, Scientific Journals of the University of Szczecin]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia [Finance, Financial Markets, Insurance], 73, 671–683.

Kowal, D., Kowal, B. (2019). Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce. Pozyskano z: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20‑%20 INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf#page=29 (dostęp: 20.08.2022).

Krupa, M. (2017). Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP [Crowdfunding as an innovative instrument for managing the risk of losing financial liquidity in the SME sector]. Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka [Contemporary Finance. Theory and practice], 1, 25–33.

Krzepicka, A. (2016). Współczesny konsument – konsument digitalny, Studia Ekonomiczne [Contemporary consumer – digital consumer, Economic Studies]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Scientific Journals of the University of Economics in Katowice], 255.

Kulej, A. (2018). Atrybuty startupów jako podmiotów o charakterze innowacyjnym [Attributes of startups as innovative entities]. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie [Scientific Journals of the Częstochowa University of Technology, Management], 31, 145–153.

Lipińska, A. (2018). Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów [Concepts and key factors in the development of startup ecosystems]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Scientific Journals of the University of Economics in Katowice], 351.

Łukasiński, W., Bińczycki, B., Dorocki, S. (2021). Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku [Key competencies of the 21st century organization]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 90–95.

Mai, Y., Wu, Y.J., Wang, Y‑M. (2022). How Does Entrepreneurial Team Relational Governance Promote Social Start‑Ups’ Organizational Resilience? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6677. doi https://doi.org/10.3390/ijerph19116677

ManPower. (2020). Pozyskano z: https://www.manpower.pl/pl (dostęp: 24.06.2022).

Matusiak, K.B. (2008). Inkubacja przedsiębiorczości [Entrepreneurship incubation]. W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć [Innovation and technology transfer]. Warszawa: PARP.

Milczarek, A., Pietrakiewicz, A. (2015). Innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu start‑upami na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Łodzi [Innovative methods and tools used in start‑up management on the example of academic business incubators in Łódź]. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka [Science notebooks. Organization and Management, Lodz University of Technology], 61, 135–152.

Najciekawsze programy wsparcia start-upów z funduszy europejskich [The most interesting support programs for start-ups from European funds]. (2022). Pozyskano z: https://startup.pfr. pl/pl/ (dostęp: 12.06.2022).

Pandemia i wojna wpływają na startupy. (2022). Pozyskano z: https://www.rp.pl/ (dostęp: 26.06.2022).

Pandemia wzmocni rynek startupów. Eksperci: Kryzys to najlepszy grunt dla rozwoju innowacji. (2020). Pozyskane z: https://msp.money.pl (dostęp: 20.07.2022)

Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi, wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji [Modern people management, influence and cooperation in the organization]. Warszawa: Difin.

Pitura, W. (2010). Znajomość specyfiki oraz zapotrzebowanie na kapitał podwyższonego ryzyka wśród studentów województwa podkarpackiego [Knowledge of the specifics and demand for venture capital among students of the Podkarpackie Voivodship]. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” [Financial quarterly Internet quarterly „e-Finanse”], 6(3), 96–108.

Pramono, C.A., Manurung, A.H., Heriyati, P., Kosasih, W. (2021). Factors Affecting Start‑up Behavior and Start‑up Performance During the COVID‑19 Pandemic in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 809–817. doi: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021. vol8.no4.0809

Przybylska‑Kapuścińska, W., Łukowski, M. (2014). Fundusze private equity i venture capital i ich znaczenie dla gospodarki. Pozyskano z: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_upload /22_W.Przybylska‑Kapuscinska_M.Lukowski_Fundusze_private_equity… pdf (dostęp: 26.07.2022).

PwC. (2013). The Startup Economy. How to support tech startups and accelerate Australian innovation. Pozyskano z: www.digitalpulse.pwc.com.au (dostęp: 24.05.2022).

Raport Polskie Starupy 2019. (2019). Polish Startups Report 2019. Pozyskano z: ]https://startuppoland.org/wp‑content/uploads/2021/11/Startup‑Poland‑raport‑Polskie‑startupy2019‑PL‑www‑1.pdf (dostęp: 24.05.2022).

Raport Polskie Starupy 2021. (2021). Polish Startups Report 2021. Pozyskano z: https://startuppoland.org/wp‑content/uploads/2021/11/Raport_Polskie_Startupy_2021.pdf (dostęp: 24.05.2022).

Ries, E. (2011). Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek [The Lean Startup method. Use innovative tools and create a company that will conquer the market]. Gliwice: Helion.

Rosa, A. (2008). Venture Capital w Polsce [Venture Capital in Poland]. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej [Scientific Journals of the Faculty of Economic Sciences of the Koszalin University of Technology], 12, 133–143.

Sikora‑Gaca, M., Panciszko, B., Bierzyńska‑Sudoł, M., Szatlach, M.E. (2019). Fundusze Europejskie w Polsce, Uwarunkowania polityczne i społeczne [European Funds in Poland, Political and social conditions]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Skala, A. (2020). Współpraca startupów z nauką w Polsce – wyniki badań [Cooperation of startups with science in Poland – research results]. Studia Bas, 1(61), 103–123. doi: https://doi. org/10.31268/StudiaBAS.2020.07

Sobczak, R., Dudycz, H. (2016). Determinanty sukcesu i porażki startupów internetowych [Determinants of success and failure of Internet startups]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2, 88–89.

Szmitka, S. (2019), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie [TWP University of Information Technology and Economics in Olsztyn], 70–71.

Świeszczak, K. (2017). Akceleratory przedsiębiorczości tworzone przez banki jako instytucjonalna forma wsparcia sektora FinTech [Entrepreneurship accelerators created by banks as an institutional form of support for the FinTech sector]. Czasopismo PAN [Journal of the Polish Academy of Sciences], 1, 239–244.

Thavorn, J., Chandrachai, A., Klongthong, W., Thanabodypath, W., Dhammathattariya, P. (2020). The influence of entrepreneurial self‑efficacy and innovation on firm performance: Evidence from Thai startup firms. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), 450–463. doi: https:// doi.org/10.18488/journal.73.2020.84.450.463

Tomaszczuk, A. (2014). Organizacje wobec wyzwań XXI wieku [Organizations facing the challenges of the 21st century]. Przedsiębiorczość i zarządzanie [Entrepreneurship and management], XV, 6, I, 5.

Trębicki, P. (2019). Competing on the European road haulage market during the transitional period, Problemy transportu i logistyki [Problems of transport and logistics], 12019(45), 131–132.

Witczak, M. (2021). Czego uczą kryzysy? Pozyskano z: https://www.linkedin.com (dostęp: 24.05.2022).

W gospodarce 4.0 jest miejsce dla wszystkich. (2022). Pozyskano z: https://www.pb.pl/ (dostęp: 22.06.2022).

Zachęty inwestycyjne. Parki przemysłowe i technologiczne. (2022). Pozyskano z: https://www. paih.gov.pl (dostęp: 22.06.2022).

Żarczyńska‑Dobiesz A., Chomątowska B. (2014). Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów [Managing employees from the generation of paradoxes]. Nauki o Zarządzaniu [Management Sciences], 2(27), 406–407.

Published

2023-06-29

How to Cite

Nigbor-Drożdż, A., & Łukasiński, W. (2023). Perception of driving forces determining the establishment of startups by representatives of Generation Z in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(2), 49–63. https://doi.org/10.24917/20801653.372.4