Assessment of tourist services in Krakow in the light of surveys conducted in 2010–2020

Authors

  • Leszek Mazanek Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchy Turystycznego
  • Krzysztof Borkowski Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchy Turystycznego https://orcid.org/0000-0001-8122-525X
  • Zygmunt Kruczek University of Physical Education in Cracow, Poland https://orcid.org/0000-0003-3015-2139

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.354.8

Keywords:

cultural heritage cities, Krakow, tourism, tourist services

Abstract

The subject of the study are services provided to tourists in Krakow, a historic city with a rich cultural heritage, perceived as the most recognisable Polish tourist destination. The aim of the study is to evaluate said services. This assessment was made on the basis of a diagnostic survey in the form of a direct interview conducted in 2010-2020. These studies are conducted for the Malopolska Tourist Organization and the Krakow City Hall. In order to achieve the set goal, an analysis was carried out on a sample of 26,298 collected questionnaires and registered in the database in 2010-2020. It was found that interest in the historic city and leisure visits were invariably the dominant purpose of coming to Krakow. The visits of relatives and friends were also an important reason for the stay of tourists in the city. The conducted research allows to conclude that the level and scope of provided services meets the needs and is positively assessed by tourists from various market segments. The highest rating (4.52) was achieved by the atmosphere of the city, which, along with the kindness and hospitality constitutes a unique feature called genius loci. Food services have a high position in the ratings, the average rating is 4.29. The strong point of the city’s tourist offer is its accommodation base. The services in the field of entertainment, tourist information, guide services as well as communication accessibility and internal communication were also highly rated. Research on tourism in Krakow, conducted since 2003, is currently continued and provides important information for the formulation of a sustainable tourism development policy in Krakow.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Leszek Mazanek, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchy Turystycznego

Leszek Mazanek, MSc, Department of Tourist Service at the Faculty of Tourism and Recreation, University of Physical Education in Krakow. He specialises in tourism research, technological solutions in tourism services. Member of the expert team of the Małopolska Tourist Organization for Tourism Research.

Krzysztof Borkowski, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut Turystyki, Zakład Obsługi Ruchy Turystycznego

Krzysztof Paweł Borkowski, Ph.D, Prof. in University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Rector’s plenipotentiary for scientific research, specialises in tourism research, Head of the inter-university team of experts of the Małopolska Tourist Organization for Tourism Research. Member of the Board of the Małopolska Tourist Organization.

Zygmunt Kruczek, University of Physical Education in Cracow, Poland

Zygmunt Kruczek, Ph.D, geographer, Head of Department of Geography of Tourism and Ecology at the Faculty of Tourism and Recreation, University of Physical Education in Krakow. He specialises in research on tourist attractions, regional aspects of the geography of tourism, tourism promotion and information, President of the Polish Association of Tourism Experts.

References

Ashworth, G.J. (1989). Urban Tourism. An Imbalance in Attention. W: C.P. Cooper (red.), Progress in Tourism. Recreation and Hospitality Management. London: Belhaven.

Ashworth, G., Page, S.J. (2011). Urban tourism research. Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32, 1–15. doi: 10.1016/j.tourman.2010.02.002

Atkinson, R., Bridge, G. (2005). Gentrification in a Global Context. London: Routledge. doi: https://doi. org/10.4324/9780203392089

Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Wilkońska, A., Mazanek, L., Grabińska, E. (2016). Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku. Badania monitoringowe 2003–2016. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Borkowski, K. (2019). Triangulacja subiektywnych odczuć osób wypoczywających w Krakowie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa osobistego podczas rekreacyjnego pobytu w destynacji. Kraków: MOT. Pozyskano z http://www.mot.krakow.pl/badanie-ruchu-turystycznego (11.06.2019).

Borkowski, K. (2020). Ruch turystyczny w Krakowie w 2020 r. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/293063/karta

Colomb, C., Novy, J. (red.). (2017). Protest and Resistance in the Tourist City. London: Routledge. doi: https://doi.org/10.4324/9781315719306

Edwards, D., Griffin, T., Hayllar, B. (2008). Urban tourism research. Developing an agenda. Annals of Tourism Research, 35(4), 1032–1052. doi: https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.09.002

Fainstein, S.S., Judd, D.R. (1999). Cities as places to play. W: D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. New Haven; Londyn: Yale University Press, 261–272.

Fedyk, W., Sołtysik, M., Olearnik, J., Barwicka, K., Mucha, A. (2020). How Overtourism Threatens Large Urban Areas. A Case Study of the City of Wrocław, Poland. Sustainability, 12(5), 1783. doi: http://doi.org/10.3390/su12051783

Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

IPK International. (2016). ITB World Travel Trends Report 2016/2017. ITB Berlin. Pozyskano z https://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_presse_all/World_Travel_Trends_Report _2016_2017.pdf (dostęp: 30.06.2021).

Kotler, Ph. (2005). Marketing Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony, P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2.

Kowalczyk-Anioł, J. (2018). Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 154, 35–54. doi: https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8965

Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Hipertrofia turystyki miejskiej – geneza i istota zjawiska. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 32(4), 7–18. doi: https://doi.org/10.18778/25439421.04.01

Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2014). Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków. Kraków: Proksenia.

Kruczek, Z. (2018). Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3, 29–41.

Kruczek, Z. (2019). Ways to counteract the negative effects of overtourism at tourist attractions and destinations. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Seria B, 74, 45–57. doi: 10.17951/b.2019.74.45-57

Kruczek, Z., Mazanek, L. (2019). Krakow as a Tourist Metropolitan Area. Impact of Tourism on the Economy of the City. Studia Periegetica, 2(26), 25–41.

Kurek, W., Mika, M. (red.). (2008). Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Law, C.M. (2002). Urban Tourism. The Visitor Economy and the Growth of Large Cites (second edition). London: Continuum.

Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. Folia Turistica, 21, 17–30.

Mika, M. (2011). Miasta jako obszary recepcji turystycznej. W: M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15–33.

Murzyn-Kupisz, M. (2012). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Page, S.J. (1995). Urban tourism. London; New York: Routledge.

Page, S.J., Hall, C.M. (2003). Managing urban tourism. Harlow: Prentice Hall.

Panasiuk, A. (2007). Jakość usług turystycznych. Warszawa: PWN.

Pawlusiński, R., Zmyślony, P. (2018). Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast. Turystyka Kulturowa, 7, 7–22.

Seweryn, R., Berbeka, J., Niemczyk, A., Borodako, K. (2017). Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa. 2016. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna. Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/194378/karta (dostęp 14.11.2021).

Szromek, A., Kruczek, Z., Walas, B. (2020). The Attitude of Tourist Destination Residents towards the Eff ects of Overtourism – Kraków Case Study. Sustainability, 12(1), 228. doi: https://doi.org/10.3390/su12010228

Tracz, M., Semczuk, M. (2018). Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 272, 272–284.

Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Wójtowicz, B. (2019). Przemiany w sferze usług turystycznych Krakowa i ich wpływ na percepcję turystyki przez mieszkańców. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1), 164–178. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.331.13

Walas, B. (2019). Turystyczny najem krótkoterminowy w ocenie interesariuszy lokalnych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 275, 49–61.

Walas, B. (red.). (2020). Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028. Kraków: Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Pozyskano z https://www.researchgate.net/publication/350398822_Polityka_zrownowazonej_turystyki_Krakowa_na_lata_20212028. doi: 10.13140/RG.2.2.11765.70883

World Tourism Cities Federation. (2018). City Tourism Performance Research. Madrid: World Tourism Organization.

Wójtowicz, B. (2016). Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 174–186.

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Kraków: Proksenia.

Zmyślony, P., Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Urban tourism hypertrophy. Who should deal with it? The case of Krakow (Poland). International Journal of Tourism Cities, 5(2), 247–269. doi: https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2018-0051

Zmyślony, P., Pilarczyk, M. (2020). Identifi cation of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts. Studia Periegetica 2(30), 9–24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3169

Żemła, M. (2020). Reasons and Consequences of Overtourism in Contemporary Cities –Knowledge Gaps and Future Research. Sustainability 12(5), 1729. doi: https://doi.org/10.3390/su12051729

Published

2021-12-30

How to Cite

Mazanek, L., Borkowski, K., & Kruczek, Z. (2021). Assessment of tourist services in Krakow in the light of surveys conducted in 2010–2020. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 128–144. https://doi.org/10.24917/20801653.354.8