Access to tourism for excluded social groups - exploration of the phenomenon based on selected examples

Authors

  • Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.17

Keywords:

exclusion in tourism, inclusive actions, social exclusion

Abstract

Today, social exclusion is a multidimensional phenomenon that penetrates many aspects of our lives. Social exclusion does not refer only to a situation in which individuals or social groups do not have equal access to, inter alia, material resources, but more and more often it is related to the inability to fully participate in social, economic, political and cultural life as a result of the lack of access to resources, goods and institutions, limitation of social rights and deprivation of needs. This term also describes a situation in which a given individual, being a member of society, cannot naturally fully meet his/her needs, interests or, for example, use tourist services and participate in various related activities. At the same time, each of us has the right to practice tourism without any barriers, regardless of sexual orientation, age, social origin, or degree of disability, etc. The aim of this article is to analyse the problem of exclusion from tourist services based on the example of selected social groups (prisoners, seniors, children and youth, the disabled) and the presentation of inclusive activities of various institutions and organisations in Poland and around the world. The conducted research has shown that, fortunately for the surveyed excluded groups, there are various effective programs and projects offered by entities and organisations established for this purpose.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, habilitated doctor, professor of the Gdansk University of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Social Sciences, Department of Management and Marketing. The author’s research interests focus, among others, on the phenomena of social exclusion in tourism and sport.

References

rdAgeHolidays.com. [b.d.]. Pozyskano z https://3rdageholidays.com/ (dostęp 26.08.2021).

Alejziak, W. (2007). Inhibitory aktywności turystycznej: teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych. Folia Turistica, 18, 59–87.

Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm, 21, 7–16.

Alltid tid for training. (2021, 26 marca). kriminalvarden.se. Pozyskano z https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2021/mars/alltid-tid-for-traning/ (dostęp 26.08.2021).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. [b.d.]. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Pozyskano z https://www.mgops.sianow.pl/projekty/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021/ (dostęp 16.09.2021).

Becker-Pestka, D., Kubiński, G., Łojko, M. (2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Exante.

Best Age to Travel. (2016, 14 kwietnia). Pozyskano z https://tothenationsworldwide.com/best-age-to-travel/ (dostęp 15.09.2021).

Borzyszkowski, J. (2017). Polityka turystyczna na rzecz seniorów. Przegląd wybranych praktyk. Toruń: Politechnika Koszalińska.

Bowles, P. (2010). The Sheltering Sky. Camberwell: Penguin.

Canestrini, D. (2016). Evolución del Homo turisticus. Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, 113, 149–159.

Chestercity.com. [b.d.]. Pozyskano z https://www.chestercity.com/ (dostęp 26.08.2021).

Council of Europe. (1990). Education in prison. Report. Pozyskano z: https://www.epea.org/wp-content/uploads/Education_In_Prison.pdf (dostęp 28.08.2021).

Council of Europe. (2006). European Prison Rules. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Pozyskano z https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae (dostęp 28.08.2021).

Council of Europe. Committee of Ministers. (1989, 13 października). Of the committee of ministers to member states on education in prison. Recommendation No. R (89) 12. Pozyskano z https://rm.coe.int/09000016804c858f (dostęp 28.08.2021).

D’Ambrosio, C., Gradin, C. (2003). Income Distribution and Social Exclusion of Children. Evidence from Italy and Spain in the 1990s. Journal of Comparative Family Studies, 34(3), 479–494.

Erasmus+. [b.d.]. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Pozyskano z https://erasmusplus.org.pl/ (dostęp 13.09.2021).

Komisja Europejska. (2006). Europa w 12 lekcjach. Bruksela: Urząd Publikacji UE.

Europejska Konferencja Ministerialna „Turystyka dla wszystkich”. (2001, 1–2 lipca). Brugia (Belgia). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu (dostęp 28.08.2021).

FARK Fängelse. (2011, 10 stycznia). Kriminalvårdens författningssamling. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse. Pozyskano z https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/lagar/fark-fangelse-konsoliderad-2020_4.pdf (dostęp 14.09.2021).

Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pozyskano z www.federacjautw.pl (dostęp 26.08.2021).

General Assembly of the World Tourism Organization. (1999). Global Code of Ethics For Tourism [Globalny Kodeks Etyki w Turystyce]. UNWTO.org. Pozyskano z https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism (dostęp 28.08.2021).

Generation 65plus: Angebote, Services und Tipps für Ihre Reise. [bd.]. Pozyskano z https://www.bahn.de/p/view/service/60plus/uebersicht.shtml_top-navi-flyout_service-senioren (dostęp 26.08.2021).

Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B. (2003). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. [wydanie 9]. New York, Chichester: Wiley.

Golinowska, S., Broda-Wysocki, P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd pojęć. W: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 32–35.

Górska, E. (2010a). Promocja turystyki społecznej jako element walki z wykluczeniem społecznym. W: Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i ekonomiczny. Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House, 242–243.

Górska, E. (2010b). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonarum. Oeconomia, 4, 136–137.

Gracz, J. Sankowski, T. (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. Poznań: AWF. Hihostels.com. [b.d.]. Pozyskano z https://www.hihostels.com/ (dostęp 26.08.2021).

Jaworzno.naszemiasto. Pozyskano z https://jaworzno.naszemiasto.pl/ (dostęp 15.09.2021).

Komisja Europejska. Pozyskano z www.ec.europa.eu (dostęp 26.08.2021).

Lapiński, P. (2007). Wybrane dylematy moralne dotyczące podejmowania aktywności fizycznej przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 11(2), 215–221.

Łódź.pl. Pozyskano z https://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/ (dostęp 15.09.2021).

Łuszczyńska, M. (2011). Turystyka rodzin znajdujących się w złożonej sytuacji społecznej – uwarunkowania i wyzwania. W: A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo WSTiH, 171–195.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. (2003). Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Pozyskano z https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/08/nsis_2000.pdf.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2019, 25 czerwca). Rodzina 500 plus. Pozyskano z https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (dostęp 26.08.2021).

Olszewski-Strzyżowski, D.J. (2017). Działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce jako pomoc osobom wykluczonym – bezrobotnym. Studia Periegetica, 3, 79–97.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie. 2006/C 318/12. Dz.U. UE z 23.12.2006.

Płocka, J. (2009). Turystyka. Wybrane zagadnienia. Toruń: Wydawnictwo Escape Magazine.

Poklek, R. (2008). Historyczne uwarunkowania penitencjarnej kultury fizycznej. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 12, 55–61.

Program Wieloletni „Senior+” MRPiPS na lata 2015-2020. Edycja 2018, 2019, 2020. Pozyskano z http://sulecin.naszops.pl/program-wieloletni-senior-mrpips-na-lata-2015-2020-edycja2018-2019-2020 (dostęp 29.08.2021).

Raczkowska, M., Gruziel, K. (2018). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 20, 172185.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. (2020, 13 października). Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskano z https://caritas.pl/wp-content/uploads/2021/06/sprawozdanie-merytoryczne-2019.pdf (dostęp 15.09.2021).

Rotterdam.info. Pozyskano z https://en.rotterdam.info/about-rotterdam/ (dostęp 15.09.2021).

Służba Więzienna. Pozyskano z https://www.sw.gov.pl (dostęp 26.08.2021).

Stasiak, A. (2010). Cele i zadania turystyki społecznej – kilka uwag o istocie zjawiska. W: A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo WSTH.

Śląski pakiet dla turystyki. [b.d.] Samorząd Województwa Śląskiego. Pozyskano z https://dlaturystyki.slaskie.pl/ (dostęp 15.09.2021).

Turystyka na emeryturze: za 10 lat seniorzy będą podróżować dwa razy częściej. (2016, 17 sierpnia). Pozyskano z http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/turystyka_na_emeryturze_za_10_lat_seniorzy_beda_podrozowac_dwa_razy_czesciej,6463.html. (dostęp 15.09.2021).

Turystyka. (2021, maj). Pozyskano z http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/126/tourism (dostęp15.09.2021).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pozyskano z www.utw.awfis.net. (dostęp 26.08.2021)

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dz.U. z 2017 r. poz. 231 ze zm.

Wielkopolska bez barier. [b.d.]. Pozyskano z http://www.wielkopolska.bezbarier.info.pl/ (dostęp 26.08.2021).

Winiarski, R. (2011). Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF.

Wyjazd na kolonie 2019. (2019, 16 czerwca). Pozyskano z http://ops.staszow.pl/wyjazd-na-kolonie-2019.html (dostęp 15.09.2021).

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2021 r. (2021, 23 czerwca). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Pozyskano z https://www.mgops.sianow.pl/wypoczynek-letni-dzieci-i-mlodziezy-2021r/ (dostęp 26.08.2021).

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży. (2016, 14 września). Pozyskano z http://sulecin.naszops.pl/aktualnosci-1/n,wypoczynek-letni-dzieci-i-mlodziezy (dostęp15.09.2021).

Wysocki, M. (2015). Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014). Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania, 3(37), 315–323.

Published

2021-09-30

How to Cite

Olszewski-Strzyżowski, D. J. . (2021). Access to tourism for excluded social groups - exploration of the phenomenon based on selected examples. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 277–294. https://doi.org/10.24917/20801653.353.17