The importance of industry in the economy and the regional policy of the European Union

Authors

  • Marta Ulbrych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.3

Keywords:

dysproporcje regionalne, industrializacja, polityka regionalna, przemysł

Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

Barca, F. (2009). An agenda for a reformed Cohesion policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report for D. Hübner, Commissioner for Regional Policy. Brussels.

Churski, P. (2011). Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej. W: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.). Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, 99–108.

Dej, M., Domański, B., Działek, J., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2011). Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kraków.

European Commission (2012). Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: A Stronger European industry for Growth and Economic Recovery. Industrial Policy Communication Update. COM (2012) 582 final.

European Commission (2013, 30 listopada). Financial programming and budget. Pozyskano z http:// ec.europa.eu/budget/mff/preallocations/index_en.cfm.

European Commission (2013). Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points, MEMO/13/878 07/11/2013.

Eurostat (2013, 30 listopada). Gross value added at basic prices by NUTS 3 regions oraz Population on 1 January by age and sex – NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Eurostat (2013, 30 listopada). Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in% of the EU27 average) by NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Eurostat (2013, 30 listopada). Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and NUTS 2 regions i Human resources in science and technology (HRST) by NUTS 2 regions. Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Gorzelak, G. (2007). Rozwój – region – polityka. W: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.). Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-EUROREG, 179–214.

Grosse, T.G. (2004). Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, 1(6), 188–199.

Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020. Komisja Europejska (2012). Panorama, 44.

Pastuszka, S. (2012). Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty. Warszawa: Difin.

Pelkmans, J. (2006). European Industrial Policy. Bruges European Economic Policy Briefings (BEEP) briefing no 15. Pozyskano z https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beep15. pdf.

Pietrzyk, I. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rachwał, T., Wiederman, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31–42.

Tödtling-Schönhofer, H., Davies, S. (2013). Regional Strategies for Industrial Areas. European Parlament: IP/B/REGI/FWC/2010–002/LOT1–C01–SC08.

Ulbrych, M. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej – Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W: E. Kolendowski (red.). Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Warszawa: Difin, 134–158.

Wieloński, A. (1998). Od industrializacji do reindustrializacji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wren, C., Taylor, J. (1999). Industrial Restructuring and Regional Policy. Oxford Economic Papers, 51(3), 487–516.

Published

2014-01-03

How to Cite

Ulbrych, M. (2014). The importance of industry in the economy and the regional policy of the European Union. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 31–45. https://doi.org/10.24917/20801653.26.3