The Participation of the Polish Manufacturing in Global Value Chains

Authors

  • Marta Ulbrych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.303.5

Keywords:

backward participation, forward participation, global vale chains, manufacturing, participation index

Abstract

Increasing liberalization of the world economy has led to the intensification of international trade,especially of an intra-industry character. A specific feature of modern trade is the growing share of semi-finishedand intermediate goods. At the same time global trade integration has caused the spatial fragmentationand disintegration of industrial production. This phenomenon is associated with the expansion of internationalproduction networks, or other global value chains. Value chains have become a basic tool for analysingchanges in the scope of international trade and manufacturing organizations. The fundamental determinantof manufacturing realization within international production networks is the optimization of the productionprocess by using the existing differences between countries in terms of production costs. Liberalization ofPolish economy in the early 1990s has enabled the development of foreign trade and the steady increase intrade. The aim of the study is to determine the share of foreign and domestic value of Polish exports basedon available statistical data, in particular including the OECD-WTO statistics. They suggest the so-called participationindex, which describes the share of domestic value added in foreign exports (forward participation) and the foreign value added in domestic exports (backward participation). Taking into considerationthe current data, 45% of Polish exports of manufacturing s realized within GVCs. It seems important to alsoexamine the structure of exports and developments in this field, which will enable further debate on thecompetitiveness of Polish exports.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Marta Ulbrych, Ph.D., Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations,Department of International Economics. The author of publications on the processes of globalization andregionalization of the world economy. Her research work examines the issues of international economic integrationand its practical implementation and the role of industry and industrial policy in the globalization era.

References

Bank Światowy (2015a, 20 grudnia). Tariff rate, applied, weighted mean, all products, Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS

Bank Światowy (2015b, 22 grudnia). Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS

Białowąs, T. (2013). Fragmentaryzacja procesów produkcji a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym. International Business and Global Economy, 32, 9–24.

Eurostat NACE Rev.2 (2015, 22 grudnia). Pozyskano z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ submitViewTableAction.do

Gereffi, G., Fernandez-Stark, K. (2011). Global Value Chain Analysis: A Primer. North Carolina, USA: Center on Globalization, Governance&Competitivness, Duke University.

Góra, J. (2013). Globalne łańcuchy wartości jako narzędzie badania globalizacji. Organizacja i Kierowanie, 2(155), 43–64.

Gurbała, M. (2010). Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 187–200.

GUS, (2014). Polska 1989–2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Komisja Europejska (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Bruksela, COM (2012) 582 final.

Kwieciński, J., Gałązka-Sobotka, M., Dłutek, A. (2008). Zdefiniowanie pojęcia delokalizacji oraz określenie sposobów badania projektów pod kątem eliminowania przypadków delokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Warszawa: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości – EuCP.

Mińska-Struzik, E. (2014). Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Gospodarka Narodowa 1(269), LXXXIX/XXV, 73–95.

OECD (2013). Interconnected Economies. Benefiting from Global Value Chains. Pozyskano z http:// dx.doi.org/10.1787/9789264189560-4-en

OECD-WTO, Trade in Value Added (TIVA). (2015, 5–6 grudnia). Pozyskano z https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237

OECD, WTO, World Bank (2012). Global Value Chains: challenges, opportunities and implications for policy, Report prepared for submission to the G20 Trade Ministers Meeting Sydney, Australia, 19 July 2014. Pozyskano z https://www.oecd.org/tad/gvc_report_g20_july_2014.pdf

Polskie Lobby Przemysłowe – PLP (2012). Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski. Pozyskano z: www.plp.info.pl

Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

Rudny, W. (2013). Globalne łańcuchy wartości: kto kreuje i kto przejmuje wartości z innowacji. Zarządzanie i Finanse, 11(4), cz. 3, 413–422.

Ścigała, D. (2013). Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych łańcuchów wartości. Pozyskano z http://www.pte.pl/kongres/referaty/Scigala%20D/%C5%9Aciga%C5%82a%20D.%20-% 20Pozycja%20gospodarki%20polskiej%20w%20ramach%20globalnych%20 %C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w%20warto%C5%9Bci.pdf

UNCTAD (2013). Global Vale Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the Global Economy, UNCTAD/DIAE/2013/1.

UNCTAD (2015, 22 grudnia). Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=102

Wierzbołowski, J. (2000). Dematerializacja produkcji i rola państwa w rozwoju współczesnego przemysłu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1–2, 18–27.

Published

2017-01-17

How to Cite

Ulbrych, M. (2017). The Participation of the Polish Manufacturing in Global Value Chains. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 59–74. https://doi.org/10.24917/20801653.303.5