Cooperation and Knowledge Flows in Cluster Organisations in the Context of EU Cluster Policy: A Study of Relations Among Enterprises Using a Network Analysis

Authors

  • Wojciech Dyba Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.301.9

Keywords:

cluster initiatives, cluster organisations, clusters, EU cluster policy, knowledge flows, network analysis

Abstract

Cooperation and knowledge flows are widely believed to be phenomena taking place in economic clusters, and their generation has recently become one of the main aims of establishing and promoting formalised cluster initiatives or cluster organisations (called cluster agreements). EU cluster policy has caused that the issue of clusters has recently been brought to attention also in Poland. Among the many publications concerning clusters, only a few discuss mechanisms of relations among firms engaged in cluster agreements. The aim of this article is to present an example of an investigation of relations concerning cooperation and knowledge sharing among firms in such agreements. An empirical study was based on interviews with the owners or managers of firms in two cluster organisations operating in Western Poland: the Swarzędz Cluster of Furniture Producers and the Leszno Flavours Food Cluster. Their answers were then analysed using the Social Network Analysis method, which is becoming more and more popular in scientific research nowadays. The results allow for formulating several conclusions. First, while there is a correlation between the intensity of cooperation and knowledge sharing for every pair of firms inside a cluster agreement, there is no correlation between those two processes and the geographical proximity between pairs of firms (because other factors also influence the inclination to cooperate and share knowledge). Secondly, firms are more ready to cooperate than to exchange knowledge. Finally, the more central the position of an enterprise in cooperation and knowledge-flow networks (i.e., the more active it is in establishing relations within cluster agreements), the higher its innovativeness. On the basis of the observed relations, recommendations for coordinators of cluster agreements were formulated. Further empirical studies of processes in clusters that could employ other functionalities of network analysis are also proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Wojciech Dyba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wojciech Dyba, Ph.D., Eng., Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Assistant in the Instituteof Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University inPoznan. He holds a scholarship of Adam Mickiewicz Foundation and is a member of Regional StudiesAssociation (Early Career). Co-author of 2 scientific monographs and co-editor of 1 monograph, authorof 12 articles and chapters in books. In his research he deals with cluster initiatives and networks,regional policy and strategies for local and regional development.

References

Allen, J.T. (1984). Managing the Flow of Technology: Technology Transfer and the Dissemination of Technological Information within the R&D Organization. Cambridge: MIT Press.

Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28(1), 31–56.

Benneworth, P., Henry, N. (2004). Where is the value added in the cluster approach? Hermeneutic theorising economic geography and clusters as a multiperspectival approach. Urban Studies, 41(5/6), 1011–1023.

Bergman, E.M. (2008). Cluster life-cycles: an emerging synthesis. W: C. Karlsson (red.) Handbook of research on cluster theory. Cheltenham: Edward Elgar, 114–132.

Borgatti, S.P. (2002). Netdraw: Network Visualization. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C. (2002). Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Boschma, R.A. (2005). Proximity and Innovation: a Critical Assessment, Regional Studies, 39(1).

Breschi, S., Lissoni, F. (2001). Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: A Critical Survey. Industrial and Corporate Change, 10(4), 975–1005.

Brodzicki, T., Szultka, R. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4(110), 45–60.

Cruz, S.C.S., Teixeira, A.A.C. (2010). The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies – Regional Science Debate. Regional Studies, 44(9), 1263–1288.

Czakon, W. (2010). Hipoteza bliskości. Przegląd Organizacji, 9, 16–21.

Dahl, M.S., Petersen, C.R. (2004). Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities? DRUID Working Paper, 03–01.

Dutkowski, M. (2005). Klastry w rozwoju regionalnym. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 219, 57–73.

Dyba, W.M. (2012). Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 20, 73–85.

Dyba, W.M. (2015). Rozmieszczenie przestrzenne oraz cykl życia najaktywniejszych organizacji klastrowych w województwie wielkopolskim. W: M. Liro, J. Liro, P. Krąż (red.). Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 29–44.

Dyba, W.M. (2016). Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. T. Stryjakiewicza (niepublikowana).

Dyba, W.M., Stryjakiewicz, T. (2014). Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 181–196.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska.

European Cluster Observatory (2010) (2015, 12 lipca). Cluster policy. Clusters at your fingertips. Pozyskano z http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=classroom;url=/classroom/ OnClusters/ClusterPolicy/

Europejskie Obserwatorium Klastrów (2015, 15 października). Pozyskano z www.clusterobservatory.eu Fostering structural change: an industrial policy for an enlarged Europe (2004). Bruksela: Commission of the European Communities. COM 274.

Giuliani, E., Pietrobelli, C. (2011). Social Network Analysis Methodologies for the Evaluation of Cluster Development Programs. Washington: Inter-American Development Bank.

Gordon, M., McCann, P. (2000). Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks? Urban studies, 37(3).

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Hansen, M.T. (2002). Knowledge Networks: Explaining Effective Knowledge Sharing in Multiunit Companies. Organization Science, 13(3), 232–248.

Industrial Policy in an Enlarged Europe (2002). Bruksela: Commission of the European Communities. Brussels, COM 714.

Karlsson, C., Gråsjö, U. (2014). Knowledge Flows, Knowledge Externalities, and Regional Economic Development. W: M.M. Fischer, P. Nijkamp (red.). Handbook of Regional Science. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 413–437.

Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce (2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Polityka rozwoju klastrów – uwarunkowania międzynarodowe.

Polityka rozwoju klastrów – kształtowanie polityki klastrowej w Polsce (2012). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki.

Klaster Leszczyńskie Smaki (2015, 15 października). Pozyskano z www.leszczynskiesmaki.pl

Klimas, P. (2013). Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Business, 228–249.

Koszarek, M. (2011). Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Polskie klastry i polityka klastrowa. Warszawa: PARP.

Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. The Journal of Political Economy, 99(3), 483–499.

Olko, S. (2011). Analiza relacji w klastrach – przegląd wybranych podejść. Organizacja i Kierowanie 4(16), 81–94.

Polityka przemysłowa w erze globalizacji. Strategia sektorowa (2010). Bruksela: Komisja Europejska.

Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. New York, NY: Macmillan.

Porter, M. (2002). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU (2006). Bruksela: Commission of the European Communities. COM 502.

Rosenfeld, S. (1997). Bringing business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, 5(1), 3–24.

Saxenian, A. (1994). Regional advantage. Culture and Competition in Sillicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press.

Scott, J. (2004). Social Network Analysis: A Handbook. Newberry Park, CA: Sage.

Shan, W., Walker, G., Kogut, B. (1994). Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry. Strategic Management Journal, 15(5), 387–394.

Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska. Warszawa: PWE.

Sokołowicz, M.E. (2013). Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne. W: A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 59–92.

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, C. (2003). The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Ivory Tower Publishers.

Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – Towards an Integrated Approach (2003). Bruksela: Commission of the European Communities. COM 704.

Storper, M., Venables, A.J. (2004). Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4, 351–370.

Stough, R.R. (2015). Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster. W: P. Nijkamp i in. (red.). Regional Science Matters. Springer International Publishings, 223–254.

Stryjakiewicz, T. (2005). Contrasting Experiences with Business networking in a Transition Economy: The Case of Poland. W: C.G. Alvstam, E.W. Schamp. Linking Industries Across The World: Processes of Global Networking. Aldershot, Burlington: Ashgate, 197–222.

Stryjakiewicz, T., Dyba, W.M. (2014). Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim. Poznań: WROT.

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli (2015, 15 października). Pozyskano z www.swarzedzki-klaster.com.pl

Ter Wal, A.L.J., Boschma, R. (2009). Applying social network analysis in economic geography: framing some key analytic issues. Annals of Regional Science, 43, 739–756.

Towards world-class clusters in the European Union, Implementing the broad-based innovation strategy (2008). Bruksela: Commission of the European Communities. COM, 652.

Tsai, W. (2010). Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance. W: Innovation and Knowledge Management. 4. Los Angeles–London: Sage Library in Business & Management, 211–226.

Turner, J.H., Maryanski, A. (2012). Analiza sieciowa. W: J.H. Turner (red.). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 604–614.

Valk van der, T., Gijsbers, G. (2010). The use of social network analysis in innovation studies: Mapping actors and technologies. Innovation management, policy and practise. 12, 5–17.

Wasserman, S., Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.h.

Published

2016-01-31

How to Cite

Dyba, W. (2016). Cooperation and Knowledge Flows in Cluster Organisations in the Context of EU Cluster Policy: A Study of Relations Among Enterprises Using a Network Analysis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(1), 124–142. https://doi.org/10.24917/20801653.301.9