The Functioning of Local Economic Activity Zones in Rural Areas of Greater Poland Voivodeship

Authors

  • Bartosz Wojtyra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.302.6

Keywords:

economic activity zones, Greater Poland Voivodeship, multifunctional development, rural areas, special economic zones

Abstract

The main aim of this work is a discussion about the conditions of creating, as well as the functioning rules of organized investment zones in the analyzed region. Furthermore, their influence on multifunctional progress and state of development are covered. The paper shows theoretical foundations of activity in areas where entrepreneurship is supported. Along with explanation of important definitions, a classification of economic activity zones has been created and their difference from special economic zones (SEZ) has been outlined. This work also presents characteristics and location of subject areas in the Greater Poland Voivodeship. Moreover, it approaches the topic of validity of creating the economic activity zones, basing on the consequences of their functioning. The results of research were compiled on the basis of the replies to questionnaires, which were distributed to all commune offices in Greater Poland Voivodship.The survey was attended by 127 communes. On their territory they have been identified economic activity zones belonging to the Special Economic Zones as well as independent ones. The part of the zones are active. They are different and vary in size, utilities, ownership of land and planning regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bartosz Wojtyra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi

Bartosz Wojtyra, M.Sc. in spatial management, engineer, graduate of the Adam Mickiewicz University (2014)and the University of Life Sciences in Poznan (2012), since 2014 a PhD student in the Institute of Socio-EconomicGeography and Spatial Management of the Adam Mickiewicz University. Active urban planner at thelocal level. Author of articles about economic activity zones (2014, 2015) and local spatial policy (2015). Themain area of scientific interest is the multifunctional development of rural areas.Adres/address:

References

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (2015, 20 grudnia). Pozyskano z www.stat.gov.pl Bański, J. (2008). Współczesny rozwój obszarów wiejskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(22), 7–28.

Gadziński, J. (2013). Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Kłodziński, M. (1996). Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich. W: M. Kozakiewicz (red.). Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 154–168.

Kłodziński, M. (2005). Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. W: A. Rosner (red.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań (2014) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://www.planowanie.metropoliapoznan.pl/

Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4), 601–611.

Nurzyńska, I., Poczta, W. (red.) (2014). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ossowska, L. (2012). Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ossowska, L., Poczta, W. (2009). Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 145–161.

Rosner, A. (2001). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie W: I. Bukraba- -Rylska, A. Rosner (red.). Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rosner, A. (red.) (2005). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rosner, A. (red.) (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Stanienda, J. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17), 255–265.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (2013) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://metropolia2020.poznan.pl/tresc-dokumentu

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej (2013) (2015, 28 grudnia). Pozyskano z http://www.mpu.pl/download/Ys/Ys_Uwarunkowania_tekst_do_wylozenia.pdf

Szymczak, A. (red.) (1995). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 25.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 2058).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz. 282).

Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojtyra, B. (2014). Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28, 25–35.

Published

2016-11-12

How to Cite

Wojtyra, B. (2016). The Functioning of Local Economic Activity Zones in Rural Areas of Greater Poland Voivodeship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(2), 95–107. https://doi.org/10.24917/20801653.302.6