Impact of Local Economic Activity Zones on Socio-Economic Development of Rural Areas

Authors

  • Bartosz Wojtyra Adam Mickiewicz University, Faculty of Human Geography and Planning, Department of Agriculture and Rural Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.5

Keywords:

local economic activity zon, multifunctional development, Poland, rural areas, socio-economic development

Abstract

One of the most important concepts in rural geography is the multifunctional development. In this concept, the postulated increase in the number of business entities is to lead to an improvement in the socio-economic situation. One of the ways to achieve multifunctionality may be creating local economic activity zones (LEAZ). They are created to stimulate entrepreneurship in local scale. The main purpose of the work is to determine the impact of local economic activity zones on selected factors describing socio-economic development of rural areas. The following research questions were posed: (1) In the communes after creating LEAZs, were the indicators of socio-economic development higher than the average in rural areas of voivodeship? (2) In the communes where LEAZs exist, were the indicators of socio-economic development higher within five years after the creation of LEAZs than before? (3) In the urban-rural communes where LEAZs work, were the effects more significant in the rural areas or in the city? In the research procedure, the index of average annual dynamics (the rate of change) and the Mann Whitney U test test were used primarily. The analysis shows that the average values of the dynamics in change indicators in the areas where LEAZ operates are higher or comparable with the average value for the rural areas. The study diagnosed the beneficial effect of the presence of large business entities in the LEAZ on employment growth in rural areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bartosz Wojtyra, Adam Mickiewicz University, Faculty of Human Geography and Planning, Department of Agriculture and Rural Geography

Bartosz Wojtyra, BEng, PhD, Adam Mickiewicz University, Faculty of Human Geography and Planning, Department of Agriculture and Rural Geography. He earned his PhD in Geography (Earth Sciences) from Adam Mickiewicz University in Poznań, the Faculty of Geographical and Geological Sciences (2018), worked in the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University, currently Faculty of Human Geography and Planning. Author of papers about economic activity zones, local spatial policy, and beer market in Poland.

References

Allen, A., Tynel, P. (2011). Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania. Ernst&Young.

Aggarwal, A. (2007). Impact of Special Economic Zones on Employment, Poverty and Human Development. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper, 194.

Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 80(2), 199–222.

Bartkowiak-Bakun, N. (2015). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(2), 7–13.

Billings, S. (2009). Do Enterprise Zones Work? An Analysis at the Borders. Public Finance Review, 37, 68–93.

Blakely, E.J., Bradshaw, T.K. (2002). Planning local economic development. Theory and practice. Third edition. New Delhi, London: Thousand Oaks Sage Publications.

Bondonio, D., Engberg, J. (2000). Enterprise zones and local employment: Evidence from the States’ Programs. Regional Science and Urban Economics, 30, 519–549.

Bondonio, D. (2003). Do Local Tax Incentives Affect Economic Growth? What Mean Impacts Miss in the Analysis of Enterprise Zone Policies, Working Papers No. 03-17, Center for Economic Studies, U.S. Census Bureau.

Ciżkowicz P., Ciżkowicz-Pękała M., Pękała P., Rzońca A. (2015). The effects of special economic zones on employment and investment: spatial panel modelling perspective. Warszawa: Economic Institute, NPB Working Paper, 208.

Chojnicki, Z. (1988). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, LX(4), 491–510.

Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dej, M. (2009). Large enterprises as a factor triggering social and economical changes in the polish countryside outside the metropolitan areas. Revija za geografijo. Journal for Geography, 4(2), 87–102.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Domański, B., Gwosdz, K. (eds.). (2005). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Kraków–Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Mielcu, Urząd Miejski, Mielec.

Domański, B., Gwosdz, K. (2010). Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27–37.

Fiedor, B. (2007). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Frick, S., Rodríguez-Pose, A. (2019). Are special economic zones in emerging countries a catalyst for the growth of surrounding areas? Transnational Corporations, 26(2), 75–94.

Givord, P., Quantin, S., Trevien, C. (2012). A Long-term Evaluation of the First Generation of French Urban Enterprise Zones. Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.

Godlewska-Majkowska, H. (eds.). (2016). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Województwo wielkopolskie. Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Goss, E., Phillips, J. (2001). The Impact of Tax Incentives: Do Initial Economic Conditions Matter? Growth and Change, 32, 236–50

Gobillion, L., Magnac, T., Laurent, H. (2012). Do Unemployed Workers Benefit From Enterprise Zones? The French experience. Journal of Public Economics, 96, 881–892.

Halebsky, S. (2009). Small towns and big business: challenging Wal-Mart superstores. Lanham, MD: Lexington Books.

Heffner, K. (2002). Rola małych miasteczek w rozwoju terenów wiejskich. In: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (eds.). Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PAN, 74–100.

Heffner, K. (2003). Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. In: A. Stasiak (ed.). Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 207, 227–246.

Heffner, K. (2005). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich – rola małych miast. In: A. Rosner (ed.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN, 299–330.

Heffner, K., Marszał, T. (eds.). (2005). Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 220.

Hodge, J. Dunn, S. Monk, M. (2002). Fitzgerald Barriers to participation in residual rural labour markets. Work, Employment and Society, 16, 457–476.

House, C.L., Shapiro, M.D. (2006). Phased-In Tax Cuts and Economic Activity. American Economic Review, 96(5), 1835–1849.

Hoyos, de, M., Green, A. (2011). Recruitment and retention issues in rural labour markets. Journal of Rural Studies, 27, 171–180.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r. (2017).

Jarczewski, W. (2007). Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kłodziński, M. (1997). Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. In: M. Kłodziński, A. Rosner (eds.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 41–67.

Knickel, K., Renting, H. (2000). Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development. Sociologia Ruralis, 40(4), 512–528.

Kostrowicki, J. (1976) Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4), 601–611.

Kryńska, E. (ed.). (2000). Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Matykowski, R., Siwek, M. (2008). Proces „pączkowania” podstref w ramach specjalnych stref ekonomicznych. In: D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (eds.). Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36, 213–217.

Mayer, T., Mayneris, F., Py, L. (2013). The Impact of Urban Enterprise Zones on Establishments’ Location Decisions: Evidence From French ZFUs’. Banque de France Working Paper, 458.

Miyagiwa, K. (1993). The locational choice for free-trade zones. Rural versus urban options. Journal of Development Economics, 40, 187–203.

Neumark, D., Kolko, J. (2008). Do Enterprise Zones Create Jobs? Evidence From California’s Enterprise Zone Program. NBER Working Papers No. 14530, National Bureau of Economic Research.

OECD. (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance. OECD Rural Policy Reviews.

Parwez S., Sen V. (2016). Special Economic Zone, Land Acquisition, and Impact on Rural India. Emerging Economy Studies, 2(2), 223–239.

Ploeg, van der, J.D., Roep, D. (2003). Multifunctionality and Rural Development: The Actual Situation in Europe. [In:] G. van Huylenbroeck, G. Durand (eds.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Burlington Ashgate, Aldershot, 37–54.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27B, 67–80.

Rosner, A. (1997). Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. In: M. Kłodziński, A. Rosner (eds.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: SGGW, 137–158.

Rosner, A. (ed.). (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Warszawa: IRWiR PAN.

Rydz, E. (2004). Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 9–23.

Stanienda, J. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17), 255–265.

Stanny, M. (2009). Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1(50), 47–56.

Stanny, M. (2011). Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej. Wieś i Rolnictwo, 2(151), 59–75.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tobolska, A. (2010). Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria „Studia i Prace z Geografii i Geologii”, 5.

Trzciński, R., Stasiowski, J., Konieczna-Sałamatin, J., Skórska, P., Bienias, S., Weremiuk, A. (2016). Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie. Ocena skutków regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku (Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z późn. zm.), Raport Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji. Warszawa.

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 482).

Van Huylenbroeck, G., Durand, G. (2003). Multifunctionality and rural development: a general framework. Multifunctional Agriculture: a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate Publishing, 1–16.

Wang, J. (2013). The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese Municipalities. Journal of Development Economics, 10, 133–147.

Wojtyra, B. (2014). Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28, 25–35.

Wojtyra, B. (2016). Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2), 95–107.

Wojtyra, B. (2019). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Woods, M. (2005). Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. Sage, London.

Wortman, M.S. Jr. (1990) Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field. Agribusiness, 6(4), 329–344.

Woźniak, E. (2014). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref w Polsce – analiza efektów funkcjonowania w latach 2000–2013. [In:] J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak (eds.), Polska w Europie 1989–2014. 25 lat po przemianach. Przykładowe obszary przekształceń gospodarczych. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 127–151.

Woźniak, E. (2015) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), 66–78.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Downloads

Published

2020-03-30

How to Cite

Wojtyra, B. . (2020). Impact of Local Economic Activity Zones on Socio-Economic Development of Rural Areas. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 62–79. https://doi.org/10.24917/20801653.341.5