Diversification of Social Capital of Sailing Community and Development of Tourist Services of the Szczecin Lagoon

Authors

  • Barbara Osóch University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management
  • Karina Tessar University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.6

Keywords:

Dąbie Lake, sailing, social capital, Szczecin Lagoon, tourist services

Abstract

The aim of the present paper is to show the impact of the diversity of social capital of the international sailing environment on the development of tourist services around the Szczecin Lagoon and Dąbie Lake. The target group are Polish and German participants in nautical tourism in the cross-border research area. Materials for the article were collected during field studies conducted in 2009-2012. The questionnaire method was mainly used to obtain information. The paper uses elements of social capital for the purpose of creating the image of the place and promotional activities of the region. The sources of capital were: motivations for sailing, additional leisure time activities, form of sailing activity, individual choice of a place of rest as well as the most frequently chosen domestic and international destinations, as well as personal data like gender, age and nationality of respondents. Understanding capital as a resource allowed it to be used for the development of the research area. The analysis of the research results allowed to specify one characteristic which was positively evaluated by two groups of respondents and these are landscape conditions of the Szczecin Lagoon. Contact with nature turned out to be the most important motivation for sailing. On the other hand, the heterogeneity of the Polish and German sailing environment is clear in the context of age, sailing qualifications, property status, which determines the direction of cruises undertaken and other activities accompanying sailing. All the above-mentioned elements of social capital bring benefits for the research area, observed in the economic and social dimension. Based on them, promotional and infrastructural changes were proposed for the needs of the tourist services sector, including, among others, nature, cultural or qualified tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Barbara Osóch, University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Barbara Osóch, PhD, University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Human Geography and Spatial Organization Unit. Long-term employee of the Social Geography and Spatial Organization Unit of Institute of Social and Economic Geography and Spatial Management University of Szczecin. She has graduated from Geography and received a PhD in Earth Sciences. Extensive interests in the field of social geography, sociology, water tourism and architecture have been presented in numerous publications. The main area of research interest concerns the development of geographical space for the purposes of water tourism, recreational sailing and social structure of participants in various forms of tourist activity.

Karina Tessar, University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Karina Tessar, MSc, University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Human Geography and Spatial Organization Unit. A graduate of Tourism and Recreation at the University of Szczecin and of post-graduate studies “Manager of scientific research and development works” at the University of Economics and Innovation in Lublin, currently an assistant in the Department of Social Geography and Space Organizations at the Faculty of Geosciences, University of Szczecin. She participated in the international project “Generation BALT”, whose aim was to match the educational offer in the field of maritime economy to the changing needs of the labour market in the South Baltic Sea basin. Research interests: territorial marketing, problems of tourism development in waterfront areas.

References

Babiński, G. (1980). Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (2019, 20 May). Retrieved from http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2013). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Poznań–Kraków: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Denzin, N. (2006). Sociological Methods: a Sourcebook. Aldine Transaction.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (2009). Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. In: K. Podemski (ed.). Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dlaczego Polacy nie podróżują? [Why Don’t Poles Travel?] (2016). Retrieved from http://eksploratorka.pl/dlaczego-polacy-nie-podrozuja/

Dudley, N. (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN.

Dudley, N., Stolton, S. (2008). Defining protected areas. An International Conference in Almeria, Spain. Gland, Switzerland: IUCN.

Florek, M. (2013). Podstawy marketingu terytorialnego [Basics of Territorial Marketing]. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Fukuyama, F. (1995). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu [Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity]. Warszawa/Wrocław: PWN.

Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny [Social Capital]. In: L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.). Kultura ma znaczenie [Culture Matters: How Values Shape Human Progress]. Kraków: Zysk i S-ka.

Furmaga, L., Wójcicki, J. (1993). Mały słownik morski. Gdynia: Mittel International.

Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.

Gudmundsson, G. (2012). Koncepcja kapitału społecznego i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych. Studia Edukacyjne, 22, 55–79. Retrieved from https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/5897/1/55-80.pdf

GUS (2013). Ochrona środowiska 2013. Warszawa.

Haller, I., Stybel, N., Schumacher, S., Mossbauer, M. (2011). Will Beaches be enough? Future Changes for Coastal Tourism at the German Baltic Sea. Journal of Coastal Research: Special Issue 61 – Management of Recreational Resources, 70–80. Retrieved from https://www.jcronline.org/doi/full/10.2112/SI61-001.68

Harrison, L.E., Huntington, S.P. (eds.) (2003). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw [Culture Matters: How Values Shape Human Progress]. Poznań: Zysk i S-ka.

Jacobsen, B. (2018). State of the Tourism Industry in the Baltic Sea Region 2018 Edition. Retrieved from https://bstc.eu/fileadmin/bstc.eu/Downloads/Final_Report_Tourism_Industry_in_ BSR_2018.pdf

Kasiewicz, S. (2002). Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kolman, R. (2003). Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik. Bydgoszcz: AJG Oficyna Wydawnicza.

Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski.Warszawa: PWE.

Kowalczyk, M. (2013). Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/1020966-Niemcy-podrozuja- -czesciej-i-chetniej.html#ap-1 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (2019, 20 May). Retrieved from https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/schutzgebiete_portal/schutzgebiete_listen.htm

Leja, K. (2003). Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Markowska-Przybyła, U. (2011). Kapitał społeczny – wybrane problemy pomiaru [Social Capital – Selected Problems of Measurement]. In: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych. [Transformations of regional functional and spatial structures. Modern directions of social and economic transformations.] Vol. 1. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Miossec, J-M. (1977). Un modele de l’espace touristique. L’espace geographique, 1, 41–48.

Osóch, B. (2015). Sailing infrastructure and components of natural environment in the transborder area of the Szczecin Lagoon in sailors opinion. Szczecin: Volumina.pl.

Panek, T. (2008). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: PWE.

Population Pyramid Germany 2017. Retrieved from https://www.populationpyramid.net/germany/ 2017/ Putnam, R.D. (1993, 1995). Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy. Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press.

Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych [Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community]. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Sail Training International (2019, 20 May). Retrieved from https://sailtraininginternational.org/ event/tall-ships-races-2019/

Salmanowicz, B. (2003). Jakość usług e-biznesu. In: M. Fertsch, S. Trzcieliński (ed.). Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań: Politechnika Poznańska.

Schernewski, G., Sterr, H. (2002). Tourism and Environmental Quality of the German Baltic Coast: Conflict or Chance? file:///C:/Users/root/Desktop/Schernewski.pdf

Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy [Social Capital – Definition, measurement and types]. In: Studia ekonomiczne, 1 (LXVIII), Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, 69–86.

Smith, S. (2010). Practical Tourism Research. CABI.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny. Statsoft, 3, Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.

Statistisches Bundesamt (2019, 20 May). Retrieved from www-genesis.destatis.de/genesis/online/ link/tabelleErgebnis/45412-0021&zeitscheiben=5

Szromnik, A. (2002). Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [Territorial Marketing – General Concept and Practical Experience]. In: T. Markowski (ed.) Marketing terytorialny [Territorial Marketing]. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Sztompka, P. (2005). Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji [Trust, Distrust and Two Paradoxes of Democracy]. In: P. Sztompka, M. Kucia (eds.), Socjologia. Lektury [Readings in Sociology]. Kraków: Znak, 397–408.

Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik społecznych [Introduction to Social Methodology and Techniques]. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Trochim, W. (2002). Types of Surveys. Research Methods Knowledge Base.

Trutkowski, C., Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach [Social Capital of Small Towns]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Urbaniak, M. (2004). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz.2019, z późn. zm.).

Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Warszawa: PWN.

Ziemilski, A. (1976). Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza socjologii. Warszawa: Sport i Turystyka.

Zdebski, J. (1984) (2019, 20 May). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania taternictwa. Kraków: AWF.

Downloads

Published

2019-09-30

How to Cite

Osóch, B. ., & Tessar, K. . (2019). Diversification of Social Capital of Sailing Community and Development of Tourist Services of the Szczecin Lagoon. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 85–99. https://doi.org/10.24917/20801653.333.6