Selected methodological problems in research into globalization processes

Authors

  • Stanisław Sala Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.11.8

Keywords:

metodologia, globalizacja, badania

Abstract

The paper presents an attempt to identify methodological problems in the research into the processes of globalization. Originally globalization was treated as a homogeneous process, leaving its impress on the ground of economic and social sciences. Later, however, scientists realized that globalization triggers a lot of processes, part of which are known, but many of which we are not aware of. In this context, it is more proper to write and talk not about globalization but about the processes of globalization. The author understands the processes of globalization as a whole of the processes which occur on the social- economic and political plane. The processes lighten mutual connections between countries, regions or single people, and their consequences. According to the author, the main problems in the research into processes of globalization are: problems with defining the subject of research, lack of proper methodology and methods of research, interdisciplinary problems and problems with objectivity of facts. The selection of proper research methods to conduct the research into the processes of globalization poses a lot of difficulties. They result from the fact that geography has worked out a lot of detailed research methods, used to describe quantitative phenomena, which are the essence of globalization, using qualitative methods. At this stage of research, the essence of globalization can be captured by using systematic approach in an idiographic sense.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bertalanffy L. 1950, The Theory of Open Systems in Physics and Biology, „Science” no 3

Bertalanffy L. 1956, General System Theory, [in:] General Systems, vol. 1, Society for General Systems Research, Ann Arbor

Bertalanffy L. 1962, General System Theory, Critical Review, [in:] General Systems, vol. 8, Society for General Systems Research, Ann Arbor

Bertalanffy L. 1968, General System Theory, Braziller, New York

Bonasewicz A. 2003, Przyczyny i skutki procesów globalizacyjnych, [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, red. M. Śmigielska, J. Słodczyk, PTG, Opole

Buttimer A. 1974, Values in geography, Washington

Chojnicki Z. 1986, Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości polskiej geografii, „Przegląd Geograficzny”, 58, 3

Chojnicki Z. 1990, The anatomy of the crisis of the Polish economy, [in:] Local development in Europe: experiences and prospects, eds. A. Kukliński, B. Jałowiecki, Region, Local Studies, 5, Univ. Warsaw, Warsaw

Chojnicki Z. 1991, Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, UAM, Seria Geographica, 48

Chojnicki Z. 1977, Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa

Chojnicki Z. 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Chojnicki Z. 2001, Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Chojnicki Z. 2002, Wyjaśnianie w geografii społeczno-ekonomicznej w ujęciu relacjonistycznym, [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Czerny M. 2001, Globalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red.H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Czerny M. 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007, Globalistyka, Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, PWN, Warszawa

Domański B. 1963, Zespoły sieci komunikacyjnych, Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne nr 41

Domański B. 1976, Zarys teorii procesów w systemie osadniczym, „Przegląd Geograficzny”, z. 2

Domański B. 1977, Dynamika systemów przestrzennych. Model procesów przestrzennych, „Przegląd Geograficzny”, z. 3

Domański B. 1980, Naczelne twierdzenie teorii rozwoju systemu osadniczego, „Przegląd Geograficzny”, z. 4

Domański B. 1982, Modelowanie przekształceń sieci osadniczej w regionach rolniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2

Domański B. 1987, PWE, Warszawa

Domański B. 1996, Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę województwa, [w:] Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie krakowskim, Urząd Miasta Krakowa, Kraków

Domański B. 2001a, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Domański B. 2001b, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Domański B. 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa–Kraków

Domański R. 2003, Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 204

Druckner P.F. 1985, Odejście od cyklu depresji, „Życie Gospodarcze”, 8, z dn. 24.02

Gierańczyk W. 2003, Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków

Gierańczyk W., Stańczyk A. 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków

Gorynia M., Owczarek R. 2004, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2 (149–150)

Harvey D. 1969, Explanation in Geography, Arnold, London

Jędrzejczyk D. 2002, Geograficzne aspekty globalizacji społeczeństwa i gospodarki, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, red. Z. Górka, A. Jelonek, Kraków

Markowski T. 2003, Procesy globalizacji w gospodarce a trendy w badaniach regionalnych, [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, Biuletyn PAN KPZK, z. 204

Makieła Z. 2003, Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków

Mesarovic M.D. (ed.) 1964, Foundation for a General Systems Theory, New York

Nagel E. 1961, The structure of science, Harcourt, New York

Rembowska K. 2001, Kulturowa płaszczyzna interpretacyjna geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Rykiel Z. 1991, Koncepcje geografii społecznej, [w:] Studia z geografii społecznej, red. Z. Rykiel, Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4, IGiPZ, Wrocław–Warszawa–Kraków

Rykiel Z. 2001, Główne nurty filozoficzne, teoretyczne i metodologiczne w teorii regionu społeczno- ekonomicznego, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Sala S. 2003, Wybrane cechy działalności KTN i ich implikacje dla Polski, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków

Stryjakiewicz T. 2001, Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno- ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Stryjakiewicz T. 1988, Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Wieloński A. 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków

Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Warszawa–Kraków

Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Wyd. PAN, Kraków

Published

2008-01-01

How to Cite

Sala, S. (2008). Selected methodological problems in research into globalization processes. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 11, 107–115. https://doi.org/10.24917/20801653.11.8