Accessibility of medical services in municipalities: a comparative study of the Wrocław Functional Area (Poland)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.351.5

Keywords:

spatial accessibility of services, healthcare clinic, medical services, Wrocław Functional Area

Abstract

There are no urban planning indicators in the spatial planning system regulating e.g., the distribution of medical services in the areas of planned development which results in the lack of inclusion of clinics in planning documents, and thus a bottom-up, market location of existing healthcare clinics. At the same time, medical services are important for the proper functioning of the society, not only in times of an epidemiological threat. The diversification of their spatial accessibility causes differences in the standard of equipping particular areas with these services and differences in life quality. This is especially true of areas with progressive housing development and a growing number of inhabitants, such as Wrocław Functional Area (Poland). In the framework of the research, the author verified whether the accessibility of healthcare clinics in fifteen municipalities belonging to the Wrocław Functional Area corresponds to their population. Based on cartographic materials and available databases, clinics in this area were inventoried. It has been shown that the number of clinics in many analysed communes is not adequate for the constantly growing number of inhabitants. Likewise, the location of many clinics does not match the actual needs of their location. Demographic forecasts show that the demand for medical services will grow in most of the surveyed municipalities. Considering the demographic forecast, it was proposed to raise and align the standard of equipment with medical services in the surveyed municipalities by determining the number of new clinics needed.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Jerzy Ładysz, Wroclaw University of Economics and Business

Jerzy Ładysz, PhD Eng., urban planner and economist, assistant professor in the Department of Enterprise Studies of Wroclaw University of Economics and Business; graduate of the Faculty of the National Economy of the Wroclaw University of Economics and Business and the Faculty of Architecture of the Wroclaw University of Science and Technology. He specialises in modelling and optimisation of the location of service facilities, forecasting financial and economic effects of land-use planning studies, functional areas and cross-border functional links. He is an author of academic publications on land management and regional economics, contractor of several national and international research projects, an expert of several national and international institutions, including the European Commission.

References

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. (2011). Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development in the European Union. Gödöllő.

Fyer, G.E., Drisko, J., Krugman, R.D., Vojir, C.P., Prochazka, A., Miyoshi, T.J., Miller, M.E. (1999). Multi-method Assessment of Access to Primary Medical Care in Rural Colorado. The Journal of Rural Health, 15, 113–121.

GUS. (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030. Warszawa.

GUS. (2019, 31 grudnia). Dane z dziedziny „Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny” w tym „Podmioty ambulatoryjne, stan na 31 XII”. Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS. Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl

GUS. (2020, 10 listopada). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pozyskano z https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3164,pojecie.html

Hansen, W.G. (1959). How accessibility shapes land-use. Journal of American Institute of Plannners, 25, 73–76.

Holstein F., Lüer, Ch. (2020, 20 września). Functional integration as a tool for urban areas to deliver territorial cohesion. Eurocities. Pozyskano z https://www.europa-nu.nl/id/vkutkqolstyw/agenda/espon_seminar_the_role_of_functional?ctx=vg9pk3qd26zl&tab=1

Ładysz, J. (2014). Spójność terytorialna Unii Europejskiej a transgraniczny rozwój zintegrowany. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, 76–88.

Małachowski, A., Dąbski, M., Wilk, W. (2020). Accessibility of public services in districts of Warsaw: a comparative study. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 24(3), 176–182.

Martens, K., Golub, A. (2012). A Justice-theoretic exploration of accessibility measures. W: K.T. Geurs, K.J. Krizek, A. Reggiani (red.), Accessibility analysis and transport planning challenges for Europe and North America. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 195–210.

Ministerstwo Zdrowia. (2015, lipiec). Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne, Warszawa.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. (2019, 19 listopada). Powstanie mapa specjali­ stycznych usług medycznych. Pozyskano z https://www.nist.gov.pl/serwis-obywatelsko-samorzadowy/powstanie-mapa-specjalistycznych-uslug-medycznych,1901.html

NFZ. (2020, 19 listopada). Zintegrowany Informator Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozyskano z https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Porozumienie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżą­ cej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF. Dz.U. Województwa Dolnośląskiego 2013, poz. 4340 z późn. zm.

Powęska H. (1990). Dostępność przestrzenna usług medycznych a zachowania medyczne ludności. Warszawa: PAN. IGiPZ (Biuletyn Informacyjny. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 61).

Stępniak, M., Wiśniewski, R., Goliszek, S., Marcińczak, S. (2017). Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. (2015, październik). Wrocław. Pozyskano z https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/19332/strategia-zit-wrof

Urząd Miejski Wrocławia. (2020, 20 września). Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozyskano z https://zitwrof.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-zit-wrof/

Urząd Statystyczny we Wrocławiu. (2019). Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2018 r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2020, poz. 295.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2020, poz. 293.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2020, poz. 713.

Wiśniewski, S. (2016). Spatial accessibility of hospital healthcare in Łódź voivodeship. Quaestiones Geographicae, 35(4), 157–166.

Published

2021-03-29

How to Cite

Ładysz, J. (2021). Accessibility of medical services in municipalities: a comparative study of the Wrocław Functional Area (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(1), 72–84. https://doi.org/10.24917/20801653.351.5