Consumption in fan tourism from the perspective of experience economy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.354.10

Keywords:

consumption, experience economy, fantourism, fantourist

Abstract

The desire to take a rest, have an adventure, gain new experiences have always been the motivators for undertaking tourist trips. However, experience has been perceived differently in the last two decades. Personal feelings, sensations and experiences have become the basic value acquired by the consumer-tourist. The article addresses the concept of experience economy as one of the most important models describing the economy of the 21st century. The article presents the assumptions of experience economy concept and their application to study consumption in fan tourism, along with the examples of interpretation of its objectives. Fan tourism is one of the phenomena which are quickly gaining popularity and are inextricably linked with influencing tourist experiences. The purpose of the article is to identify the assumptions of experience economy and use them to describe consumption in fan tourism. The methods of analysis and criticism of the source literature as well as synthesis were applied in the article. The article is of an overview and conceptual nature.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Elżbieta Nawrocka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Elżbieta Nawrocka, PhD, professor at the Wroclaw University of Economics and Business, employee of the Department of Marketing and Tourism Management. She is associated with business practice as an entrepreneur, manager of the marketing department, director of the sales office, expert in the field of local development strategies, including tourism development, trainer at trainings in the field of management, marketing, sales, customer service. Her research interests focus on the issues of management of tourism enterprises, the tourism market, tourism economics and local development.

Joanna Krupa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Joanna Krupa, MSc, Wroclaw University of Economics and Business. Master of Sociology with a specialization in market research, graduate of doctoral studies in the process of writing a dissertation entitled: Economic determinants of consumption in Fantourism on the example of sports events in the Dolnośląskie Voivodeship. Research interests: fan tourism, experience economy, sports tourism, sociology of sports.

References

Alejziak, W. (2016). Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą. Turyzm, 26(1), 91–94. doi: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.10

Baldy, J., Kobyłka M.J. (2017) Dylematy konstruktorów zadań i egzaminatorów dotyczące sprawdzania umiejętności praktycznych na egzaminie maturalnym z chemii. W: B. Niemierko i M.K. Szmigel (red), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania. Praca zbiorowa. Kraków : Grupa Tomami.

Beeton, S. (2005). Film-induced tourism. Clevedon: Channel View Publications. doi: https://doi.org/10.21832/9781845410162

Brumm, K. (2012). Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle. Poznań: K&AK.M.A.Karasiak.

Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Encyklopedia PWN. (2021, 5 lipca). Doświadczenie. Pozyskano z https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/do%C5%9Bwiadczenie

Franch, M., Martini, U., Buffa, F., Parisi, G. (2008). 4L tourism (landscape, leisure, learning and limit). Responding to new motivations and expectations of tourists to improve the competitiveness of Alpine destinations in a sustainable way. Tourism Review, 63(1), 4–14.

Geraghty, L. (2019). Everybody needs good neighbours. W: C. Lam, J. Raphael (red.), Aussie fans. Uniquely placed in global popular culture. Iowa City: University of Iowa Press, 89–104. doi: https://doi.org/10.2307/j.ctvq4c15d.9

Gibson, H. (1998). Sport Tourism. A Critical Analysis of Research. Sport Management Review, 1, 45–76. doi: 10.1016/S1441-3523(98)70099-3

Hadzik, A., Szromek, A.R., Tomik, R. (2012). Kibice międzynarodowych widowisk sportowych jako nowa kategoria konsumentów turystyki w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 68–78.

Havir, D. (2016). Customer Experience Management Overview. W: Workshop specifického výzkumu 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 9–16.

Hinch, T., Higham, J. (2001). Sport tourism. A framework of research. International Journal of Tourism Reserarch, 3(1), 45–58. doi: https://doi.org/10.1002/1522-1970(200101/02)3:1<45::AID-JTR243>3.0.CO;2-A

Hosany, S., Witham, M. (2010). Dimensions of cruisers’ experiences, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 49(3), 351–364. doi: 10.1177/ 0047287509346859.

Hwang, J., Lyu, S.O. (2015). The antecedents and consequences of well-being perception. An application of the experience economy to golf tournament tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 4(4), 248–257. doi: 10.1016/j.jdmm.2015.09.002

Iwashita, C. (2006). Media representation of the UK as a destination for Japanese tourists: Popular culture and tourism. Tourist Studies, 6(1), 59–77. doi: https://doi.org/10.1177/1468797606071477

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Karpovich, A.I. (2010). Theoretical approaches to film-motivated tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(1), 7–20. doi: https://doi.org/10.1080/14790530903522580

Kaur, G., Kaur, Ch. (2020). COVID-19 and the Rise of the New Experience Economy. FIIB Business Review, 9(4) 239–248. doi: 10.1177/2319714520958575.

Kostera, M. (red.). (2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Krippendorf, J. (1982). Towards new tourism policies. The importance of environmental and sociocultural factors. Tourism Management, 3(3), 135–148.

Król, J. (2004). Psychologiczne koncepcje doświadczenia religijnego. Roczniki Psychologiczne, 7(2), 5–21.

Kuczamer-Kłopotowska, S. (2009). Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 548–558.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lindgreen, A., Vanhamme, J. Beverland, M.B. (2009). Memorable Customer Experiences. Burlington: Gower Publishing, 253–266.

Lipski, A. (2019). Ekonomia doświadczeń w warunkach estetyzacji rzeczywistości. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 411–428.

Liszewski, S. (2016). Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. „Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce”. Turyzm, 26(1), 29–32. doi: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.04

MacCannell, D. (2005). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza SA.

Majchrzak, M. (2014). Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 27–35.

Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Warszawa: PWN;

Mehmetoglu, M. Engen, M. (2011). Pine and Gilmore’s concept of experience economy and its dimensions. An empirical examination in tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 12(4), 237–255.

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.

Mokras-Grabowska J. (2016). Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna. Turyzm, 26 (1), 13–20. doi: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02

Mtapuri, O. Giampiccoli, A. (2014). A reformulation of the 3Ss model for community-based tourism. Towards an alternative model. Man in India, 94(1/2), 327–336.

Nawrocka, E. Niezgoda, A. (2017). Współudział konsumentów w tworzeniu produktu turystycznego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(4), 126–146.

Niezgoda, A. (2013). Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań. Folia Turistica, 28, 91–106.

Olearnik, J. (2016). Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 9–19.

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy. Work is Theatre & Every Business a Stage. Boston MA: Harvard Business School Press.

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (2019). The experience economy, with a new preface by the authors: Competing for customer time, attention, and money. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Pluta-Olearnik, M. (2013). Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internalizacji. Warszawa: PWE.

Płaskonka-Pruszak, E. (2017). Ekonomia doświadczeń a usługi turystyczne. Jak zarządzać produktem turystycznym na przykładzie zamku golubskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2, 32–40.

Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting consumer competence. Harvard Business a stage. Boston: Harvard Business School.

Quadri-Felitti, D., Fiore, A.M. (2012). Experience economy constructs as a framework for understanding wine tourism. Journal of Vacation Marketing, 18(1), 3–15. doi: https://doi.org/10.1177/1356766711432222.

Quadri-Felitti, D.L., Fiore, A.M. (2013). Destination loyalty. Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47–62. doi: https://doi.org/10.1177/1467358413510017.

Radder, L., Han, X. (2015). An Examination Of The Museum Experience Based On Pine And Gilmore’s Experience Economy Realms. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(2). doi: https://doi.org/10.19030/jabr.v31i2.9129

Skowronek, I. (2011). Marketing doświadczeń jako wyznacznik wizerunku i wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685, 209–224.

Shaw, C. (2005). Revolutionize Your Customer Experience. New York: Palgrave Macmillan.

Shaw, C., Ivens, J. (2005). Building Great Customer Experiences. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

SJP. (2020, 5 lipca). Doświadczenie. W: Słownik języka polskiego PWN. Pozyskano z https://sjp.pwn.pl/szukaj/do%C5%9Bwiadczenie.html

SJP. (2020, 5 lipca). Doznanie. W: Słownik języka polskiego PWN. Pozyskano z https://sjp.pwn.pl/slowniki/doznanie.html

Słownik synonimów. (2020, 5 lipca). Doznanie. Pozyskano z https://www.synonimy.pl/synonim/doznanie

Smith, S., Wheeler J. (2002). Managing the customer experience: Turning customers into advocates,London: Prentice Hall;

Song, H.J., Lee, C.K., Park, J.A., Hwang, Y.H., Reisinger, Y. (2015). The influence of tourist experience on perceived value and satisfaction with temple stays. The experience economy theory. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(4), 401–415. doi: https://doi.org/10.1080/10548408.2014.898606

Sotiriadis, M. (2017). Experiential dimensions and their influence on behavioral intentions within the context of nature-based tourism. Tourism and Hospitality Management, 23(1), 35–50.

doi: https://doi.org/10.20867/thm

Stasiak, A. (2013a). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23(2), 65–74.

Stasiak, A. (2013b). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23(1), 29–38.

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2013). Miejsca spotkań kultury i turystyki. W: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 29–46.

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2015). Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 39–52.

Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Weiermair, K. (2004). Neue Rahmbedingungen der Individualhotellerie und Gastronomie des 21. Jahrhunderts. W: K. Weiermair, M. Peters, H. Pechlaner, M-O. Kaiser (red.), Unternehmertum im Tourismus. Führen mit Erneuerungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 7–18.

Williams, R. (2019). Funko Hannibal in Florence: Fan tourism, transmediality, and paratextual-spatio-play. JOMEC Journal, 14, 71–90. doi: https://doi.org/10.18573/jomec.179

Włodarczyk, B. (2016). Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady. Turyzm, 26(1), 51–62. doi: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06

Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.

Wójcik, D. (2017). Gospodarka doznań a sektory kreatywne w dobie innowacji technologicznych na przykładzie sektora kreatywnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 156, 25–50;

Wójcik, M. (2016). Ekonomia doświadczeń a usługi informacyjne. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2, 101–111.

Żemła, M. (2017). Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 7–16. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.313.1

Published

2021-12-30

How to Cite

Nawrocka, E., & Krupa, J. (2021). Consumption in fan tourism from the perspective of experience economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 163–176. https://doi.org/10.24917/20801653.354.10