Tourist preferences of seniors - participants of Krakow Universities of the Third Age

Authors

  • Anna Kolasińska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych
  • Joanna Sporek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.18

Keywords:

senior travel, senior, senior tourism, university of the third age

Abstract

The progressive aging process of societies is observed worldwide and tourism is one of the ways to activate elder people. The aim of this study is to identify the main preferences of seniors in various aspects related to tourism activities, as well as barriers that might limit or even prevent them from travelling. The study was based on a questionnaire survey carried out on a group of seniors associated in selected universities of the third age in Krakow. Based on the research, it was found that the participants of the study belong to a group of active seniors who usually travel domestically for tourism and leisure purposes. In addition, they prefer off-season holidays, and indicate financial limitations as the main barrier. The findings presented in this study may prove useful for the tourism and hotel industry, which should appreciate the potential of senior tourism especially in the context of the operation of tourist resorts out of the main holiday season.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anna Kolasińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Anna Kolasińska, PhD, assistant professor, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies, tourist guide. Her research area includes the issues of the tourist use of valuable natural areas, in particular the impact of tourism on national parks, as well as issues related to cultural tourism in Krakow.

Joanna Sporek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Joanna Sporek, MA in tourism and recreation, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies Her research area includes the issues related to tourism of different age groups, in particular tourism of seniors.

References

Agrusa, J., Kim, S.S. (2008). Understanding preferences and characteristics of Japanese tourists to Hawaii. Tourism Analysis, 13(5–6), 485–497. doi: https://doi.org/10.3727/108354208788160487.

Alén, E., Losada, N., Domínguez, T. (2016). The Impact of Ageing on the Tourism Industry. An Approach to the Senior Tourist Profile. Social Indicators Research, 127(1), 303–322. doi: https://doi.org/10.1007/s11205-015-0966-x.

Batra, A. (2009). Senior pleasure tourists. Examination of their demography, travel experience, and travel behavior upon visiting the Bangkok metropolis. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 10(3), 197–212. doi: https://doi.org/10.1080/15256480903088105.

Bielecka, K., Parzonko, A.J. (2016). Preferencje osób starszych uczestniczących w wyjazdach turystycznych. Journal of Tourism and Regional Development, 6, 5–12.

Boksberger, P.E., Laesser, C. (2009). Segmentation of the senior travel market by the means of travel motivations. Journal of Vacation Marketing, 15(4), 311–322. doi: https://doi.org/10.1177/1356766709335829.

Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Bondos, I. (2013). Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Marketing i Rynek, 3(8), 31–36.

Borczyk, W. (2009). Edukacja osób starszych. Rola i znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Małopolskie Studia Regionalne, 2(17), 31–37.

Borges Tiago, M.T.P.M., Couto, J.P. de A., Tiago, F.G.B., Dias Faria, S.M.C. (2016). Baby boomers turning grey. European profiles. Tourism Management, 54, 13–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.10.017.

Borowik, J. (2015). Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starszych. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 139–150.

Bylok, F. (2011). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 11(1), 124–142.

Bylok, F. (2013). Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 139–151.

Chen, S. C., Shoemaker, S. (2014). Age and cohort effects. The American senior tourism market. Annals of Tourism Research, 48, 58–75. doi: https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.05.007.

Dattilo, J., Lorek, A. e, Mogle, J., Sliwinski, M., Freed, S., Frysinger, M., Schuckers, S. (2015). Perceptions of Leisure by Older Adults Who Attend Senior Centers. Leisure Sciences, 37(4), 373–390. doi: https://doi.org/10.1080/01490400.2015.1016563.

Dubińska, A. (2015). Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 351–361. doi: https://doi.org/10.24917/20833296.11.27.

EuroStat. (2019). Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU. 2019 edition. Publications Office of the European Union. Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681

Głąbiński, Z. (2018). Determinants of Senior Tourist Activity in Light of Contemporary Research. Folia Turistica, 46, 49–75. doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0846.

Głąbiński, Z. (2019). Stymulowanie aktywności turystycznej seniorów jako sposób łagodzenia zjawiska sezonowości na polskim wybrzeżu Bałtyku. W: A. Cedro (red.), Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza 76 i obszarów nadmorskich. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, 85–105.

Górna, J. (2015). Preferences and tourist activity of Poles over the age 50 years. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 14(1), 153–166. doi: https://doi.org/10.16926/kf.2015.14.11.

Gu, D., Zhu, H., Brown, T., Hoenig, H., Zeng, Y. (2016). Tourism Experiences and Self-Rated Health among Older Adults in China. Journal of Aging and Health, 28(4), 675–703. doi: https://doi.org/10.1177/0898264315609906.

GUS. (2019). Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r. Wiadomości sygnalne. Pozyskano z stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-polsce-w-2018-r-,10,2.html

GUS. (2021). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r. Analizy statystyczne. Warszawa; Białystok. Pozyskano z stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osobstarszych-w-polsce-w-2019-roku,2,2.html

Horneman, L., Carter, R.W., Wei, S., Ruys, H. (2002). Profiling the senior traveler. An Australian perspective. Journal of Travel Research, 41(1), 23–37. doi: https://doi.org/10.1177/004728750204100104

Hrapkiewicz, H. (2009). Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych. Chowanna, 2, 115–126.

Hsu, C.H.C., Kang, S.K. (2009). Chinese Urban Mature Travelers’ Motivation and Constraints by Decision Autonomy. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(7). doi: https://doi.

org/10.1080/10548400903284537.

Jang, S., Bai, B., Hu, C., Wu, C.M.E. (2009). Affect, travel motivation, and travel intention. A senior market. Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(1), 51–73. doi: https://doi.org/10.1177/1096348008329666.

Kazeminia, A., Del Chiappa, G., Jafari, J. (2015). Seniors’ Travel Constraints and Their Coping Strategies. Journal of Travel Research, 54(1), 80–93. doi: https://doi.org/10.1177/0047287513506290.

Kendig, H., Browning, C. (2016). Social research and actions on ageing well. W: H. Kendig, P. McDonald, J. Piggott (red.), Population Ageing and Australia’s Future. Australia: ANU Press, 137–164. doi: https://doi.org/10.22459/paaf.11.2016.07.

Kim, H., Woo, E., Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism Management, 46, 465–476. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.002.

Kociszewski, P. (2017a). Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów). Turystyka Kulturowa, 1, 80–105.

Kociszewski, P. (2017b). Wybrane elementy potencjału konkurencyjności biur podróży na rynku turystyki seniorów w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(4), 208–227. doi: https://doi.org/10.18559/soep.2017.4.10.

Kociszewski, P. (2021). Aktywność turystyczna seniorów w kontekście odkrywania wartości

dziedzictwa kulturowego. Turystyka Kulturowa, 1, 116–148.

Lee, S. H., Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacation Marketing, 11(3), 249–263. doi: https://doi.org/10.1177/1356766705055716

Lehto, X.Y., Jang, S. (Shawn), Achana, F.T., O’Leary, J.T. (2008). Exploring tourism experience sought: A cohort comparison of Baby Boomers and the Silent Generation. Journal of Vacation Marketing, 14(3). doi: https://doi.org/10.1177/1356766708090585.

Moschis, G., Unal, B. (2008). Travel and leisure services preferences and patronage motives of older consumers. Journal of Travel and Tourism Marketing, 24(4), 259–269. doi: https://doi.org/10.1080/10548400802156711.

Motylewski, S., Pawlicka-Lisowska, A., Gątkiewicz, M., Poziomska-Piątkowska, E. (2011). Aktywność fizyczna studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kwartalnik Ortopedyczny, 37–43.

Oliveira, C., Brochado, A., Correia, A. (2018). Seniors in international residential tourism. Looking for quality of life. Anatolia, 29(1), 11–23. doi: https://doi.org/10.1080/13032917.2017.1358189.

Otoo, F. E., Kim, S., Choi, Y. (2020). Understanding senior tourists’ preferences and characteristics based on their overseas travel motivation clusters. Journal of Travel and Tourism Marketing, 37(2), 246–257. doi: https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1740136.

Patterson, I., Balderas, A. (2020). Continuing and Emerging Trends of Senior Tourism. A Review of the Literature. Journal of Population Ageing, 13(3), 385–399. doi: https://doi.org/10.1007/s12062-018-9228-4.

Pieńkos, M. (2016). Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii osób młodych i starszych. Forum Pedagogiczne, 5(2), 279–289. doi: https://doi.org/10.21697/fp.2015.2.10.

Śniadek, J. (2006). Age of Seniors – a Challenge for Tourism and Leisure Industry. Studies in Physical Culture and Tourism, 13, 103–105.

Śniadek, J., Górka, J. (2016). Tourist Activity of University of the Third Age’s Students on the Example of Selected Institutions in Wielkopolska (Greater Poland). Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34, 107–118. doi: https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-09.

Spasojević, B., Božić, S. (2016). Senior tourists’ preferences in the developing countries – measuring perceptions of Serbian potential senior market. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(2), 74–83. doi: https://doi.org/10.1515/ejthr-2016-0009.

Szmigin, I., Carrigan, M. (2001). Learning to love the older consumer. Journal of Consumer Behaviour, 1(1). doi: https://doi.org/10.1002/cb.51.

Tourism trips of Europeans (2018). Eurostat online publication providing recent statistics on tourism demand in the European Union (EU). The tourism trips made by EU residents. Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_trips_of_Europeans

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). World Population Prospects 2019. Highlights (ST/ESA/SER.A/423). Pozyskano z https://population.un.org/wpp/Publications/

Zawadka, J. (2016). Characteristics of Tourist Activity of Seniors in Poland. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34, 119–129. doi: https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-10.

Published

2021-09-30

How to Cite

Kolasińska, A. ., & Sporek, J. . (2021). Tourist preferences of seniors - participants of Krakow Universities of the Third Age. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 295–306. https://doi.org/10.24917/20801653.353.18