Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.4.8

Keywords:

restrukturyzacja, przemysł, Polska Południowo-Wschodnia

Abstract

Globalny proces rozwoju cywilizacyjnego tworzy nowe uwarunkowania dla funkcjonowania różnej skali układów przestrzennych: od świata, poprzez kontynenty, państwa i regiony do układów lokalnych. Prowadzi on do istotnych zmian w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej . W ramach procesów globalnych na szczególną uwagę zasługuje szybki postęp technologiczny, którego efektem jest przejście do fazy informacyjnego rozwoju, w której przemysł o wysokiej kapitałochłonności ustępuje przemysłom o wysokim zapotrzebowaniu na wiedzę. Jednym z przejawów tych procesów jest także g lokalizacja działalności gospodarczej, czego efektem jest powstanie i rozwój wielkich przedsiębiorstw ponadnarodowych, których znaczenie w gospodarce światowej rośnie, wskutek czego coraz częściej wywierają nacisk na politykę gospodarczą, kierunki rozwoju przemysłowego i kształtowanie się rynku pracy w wielu krajach świata. Proces ten dokonuje się w wyniku prowadzonej na szeroką skalę międzynarodowej aktywności inwestycyjnej . produkcyjnej i handlowej przedsiębiorstw, w tym także w Polsce (Zaorska 1998).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adamczak Z., 1994, Funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Krotoszynie) , Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, (red.) Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Makicła z., 2001, Przekształcenia Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych jako przejaw procesu globalizacji, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Musielak J., 200 l, Procesy restrukturyzacji w przemyśle okrętowym (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, (red.) Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków-Kluczbork.

Pakuła L., 1967. Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z dydaktyki szkoły wyższej, z. 4, WSP w Krakowie.

Parysek J . J ., 1994, Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. (red.) Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie. Warszawa-Kraków.

Pączka S., 1994, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, (red.) Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, In stytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Rachwał T .. 2000a., Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego ,.San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. Działalność człowieka i jego środowisko, (red.) Z. Zioło, Wyd. Nauk. AP w Krakowie.

Rachwał T., 2000b, Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej, Rocznik Naukowo-Dydakt. AP w Krakowie, z. 209, Prace Geograficzne XVIII, (red.) Z . Zioło.

Rachwał T ., 200 la. Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, (red.) Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa-Kraków.

Rachwał T., 200 l b, Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych .. TELPOD " w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Rachwał T ., 200lc, Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych „Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, (red.) Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 181-189.

Sapijaszka Z.. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tobołska A., Funkcjonowanie „Amino" S.A. w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych, Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, (red.) Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Zioło Z. , 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, (red.) Z . Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie. Warszawa-Kraków.

Zaorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Published

2003-01-01

How to Cite

Rachwał, T. (2003). Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, 79–88. https://doi.org/10.24917/20801653.4.8

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>