Research problems concerning the functioning of industrial enterprises

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.11.5

Keywords:

badania, przedsiębiorstwa, przemysł

Abstract

Economic transformation processes in Poland, taking effect under the influence of advancing globalization, trigger extensive changes in the functioning of particular sectors of the national economy, industrial and service enterprises, and institutions. As a result, industrial structures are rebuilt, which is due to changes in functioning of industrial enterprises regarded as the basic elements of the spatial forms of industry concentration. These changes condition the participation of the national industrial enterprises in the global economic processes, and the integration of the Polish industry with the global industry, especially through forming organizational, financial, and technological bonds, and through entering the already-formed market networks of international corporations. Therefore, from the point of view of the analysis of the economic transformation process in Poland, and especially transformation of industrial structures, the research area of functioning of enterprises, which is the focus of this paper, seems an important issue.In the first part, the author makes an attempt at showing differences between approaches to research problems concerning functioning of enterprises in geographical and economic sciences, and points to the necessity that researchers pay special attention to the conditioning of changes in functioning of enterprises and the sources of financial means for the restructuring. Further, the author presents a modernized questionnaire investigating functioning of an industrial enterprise, outlines the criteria of selection of enterprises for the research, and discusses the range of analysis of changes in enterprises functioning basing on results achieved from empirical studies conducted in south-east Poland. The paper is concluded with a discussion of access to data, and data quality evaluation.These considerations appear to prove the validity and significance of the undertaken research problems concerning changes in enterprise functioning, to show advantages of a comprehensive approach to this problem area, which includes all important aspects of enterprise functioning, and to point out to the necessity of more extensive inclusion of economic issues in research work conducted in the field of industrial geography, as processes of change are not a goal, but a means that should lead to an increase in efficiency and competitiveness of an enterprise, expressed by economic indexes.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Belka M. 2001, Doświadczenia polskiej transformacji – mikroekonomiczne podstawy i makroekonomiczne uwarunkowania, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I, red. E. Mączyńska, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa

Białasiewicz M., Buczkowski T. 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej skutki na przykładzie niektórych przedsiębiorstw Szczecina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 172, Prace IEiOP nr 34 „Przedsiębiorstwo w procesie transformacji”, s. 183–201

Borowiecki R. (red.), 1992, Prywatyzacja przedsiębiorstw. Formy – sposoby realizacji – doświadczenia, Warszawa–Kraków

Borowiecki R. (red.), 1996, Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, AE w Krakowie, Kraków

Borowiecki R. (red.), 1997, Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, KEiOP AE w Krakowie, Kraków

Borowiecki R. (red.), 1994, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Wyd. „Fogra”, Kraków.

Borowiecki R. (red.), 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, KEiOP AE w Krakowie, Kraków

Borowiecki R. (red.), 1999a, Restructuring of the national economy under the systemic transformation, Zakamycze, Warsaw–Cracow

Borowiecki R. (red.), 1999b, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, KEiOP AE w Krakowie, Kraków

Borowiecki R. (red.), 2003, Managment of organizations during economic integration and globalization, Oficyna Wydawnicza „Abrys”, Warsaw–Cracow

Chojnicki Z. 1996, Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, t. LXVIII, z. 1–2, s. 19–29

Chomątowska M., Waligórska A. 1996, Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO „Vistula” w okresie ich restrukturyzacji własnościowej, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków, s. 569–579

Czapliński P. 2000, Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków s. 67–76

Czapliński P. 2002, Zmiany w funkcjonowaniu przemysłu w warunkach poprzedzających wprowadzenia gospodarki rynkowej w regionie słupskim, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, red. Z. Górka, A. Jelonek, PTG O. Kraków, Koło PTG w Nowym Sączu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 317–322

Czapliński P. 2003, „Problemy transformacji przemysłu regionu słupskiego w procesie zmian systemu gospodarowania”, niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej, Instytut Geografii AP, Kraków

Czerwieniec E. 1997, Polityka państwa wobec inwestycji zagranicznych w okresie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 241, s. 55–68

Domański B. 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia – Człowiek – Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 101–112

Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Dutkowski M., Michalski T., Sagan I., Stryjakiewicz T. 1999, Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu, [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, tom IV, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 135–148

Dyhdalewicz A. 1999, Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski, Studia Regionalne nr 1, WSE, Białystok, s. 233–245

Filipczuk J., Soroka P., Wach T. 1998, Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach transformacji ustrojowej, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 3, s. 25–30

Gierańczyk W. 2006, Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków, s. 91–99

Gierszewska G., Wawrzyniak B. 2001, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.

Godziszewski B. 2001, Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw związane z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, tom II, SGH, Warszawa, s. 281–293

Hamrol M., Stróżak R. 1998, Tempo, rozmiary i efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw województwa poznańskiego, [w:] Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw i jego otoczeniem, red. E. Kurtys, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 260, s. 55–72

Herma J. 1966, Dojazdy do pracy w Polsce Południowej, WSP, Kraków

Kasiewicz S. 2001, Koszt kapitału a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w latach 90-tych, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa, s. 183–194

Kitowski J. 1988, Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, UMCS, Lublin

Kitowski J. 1989, Ekonomiczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4, s. 18–21

Kitowski J. 1998a, Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej organizacji gospodarczych polskiej części euroregionów, [w:] Metody uogólnień w modelowaniu transgranicznych przepływów transportowych, red. S. Dziadek, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 31–41

Kitowski J. 1998b, Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przemysłowych polskiej części euroregionów, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – próba syntezy, red. J. Kitowski, Rzeszów, s. 95–110

Kitowski J. 1999, Międzynarodowe implikacje kondycji finansowej spółek giełdowych regionu transgranicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego), [w:] Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kitowski, Rzeszów, s. 475–499

Kitowski J. 2004, Appraisal of Financial Condition of Businesses in the Podkarpackie Province at Threshold of Poland’s Integration with the European Union, [w:] Central and Eastern Europe at the European Union – an Opening Balance, Geopolitical Studies vol. 12, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 427–439

Kitowski J., 2007, Przemiany struktury przestrzennej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,[w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 257–276

Klamecka-Roszkowska G. 1999, Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego, Studia Regionalne nr 1, WSE Białystok, s. 227–232

Kołodko G. 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa

Kostrubiec B. 2006, Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków, s. 37–46

Kotowicz-Jawor J. 1997, Bariery rozwoju przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, red. W. Jakóbik, Instytut Studiów Politycznych PAN i Fundacja im. Fiedricha Eberta, Warszawa

Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A. 1995, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa

Koźmiński A.K. 1998, Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzaniu w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa

Krawczyk J.P. 1996, To samo i nie to samo, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 17, s. 16–17

Kudełko M. 1994, Przemiany struktury kosztów produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w procesie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 105–113

Kurek M. 1996, Uwarunkowania i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego (na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Polfa” w Rzeszowie S. A.), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo–Ekonomia”, t. XX, UMCS filia w Rzeszowie, s. 129–140

Kwaśny J. 1997, Inwestycje jako podstawa procesu naprawczego w Zakładach Azotowych Tarnów S.A., „Gospodarka Narodowa” nr 10, s. 66–76

Langer W. 1998, Działalność promocyjna przedsiębiorstw (na przykładzie firmy „Zelmer”), Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr 1, s. 65–74

Liberska B. (red.), 2002, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa

Lipowski A. 1997, Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, WN PWN, Warszawa

Makieła Z. 2002, Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r., [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Rzeszów–Warszawa–Kraków, s. 57–66

May K. 2008, Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa–Kraków, s. 154–172

Mączyńska E. (red.), 2001, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I–II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa

Mikołajewicz Z. 2001, Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków, s. 21–34

Misztal S. 1994, Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 164–171

Misztal S. 1997, Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej, [w:] Geografia – Człowiek – Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 115–123

Mościbrodzka K. 2000, Finansowanie sektora przedsiębiorstw w okresie transformacji (rozwiązania alternatywne), Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa

Nalepka A. 2000, Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej (Zakopane–Kościelisko, 22–24 IX 2000 r.),red. A. Stabryła, AE, Kraków, s. 409–418

Nowak E. (red.), 2001, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Pakuła L. 1967, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Pakuła L. 2003, Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 59–66

Parysek J.J. 1994, Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.), [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 22–30

Pączka S. 1994a, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 172–18

Pączka S. 1994b, Problematyka badawcza zachowań przestrzennych przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszaw, s. 39–47

Polanowski L. 1991, Badania zbytu w przedsiębiorstwach podstawą ich sukcesów na rynku, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo–Ekonomia”, tom X, UMCS filia w Rzeszowie, s. 232–271

Rachwał T. 2001, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków, s. 49–57

Rachwał T. 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa–Kraków, s. 98–115

Rachwał T. 2007. Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski PołudniowoWschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 325–351

Rosati D.K. 1998, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa

Rutkowska A. 1998, Lokalizacja firm na miejskich obszarach przemysłowych (na przykładzie Służewca Przemysłowego), [w:] Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, red. K. Kuciński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 123–140

Rutkowska A. 2000, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Rydz E. 2007, Ocena procesu transformacji przemysłu na Pomorzu Środkowym, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 286–305

Rydz. E. Szymańska W. 2002, Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 43–56

Sapijaszka Z. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa

Sieniawska K. 1994, Ocena jakości produkcji w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” S.A. (w latach 1987–1991), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo–Ekonomia, t. XVI, s. 407–414

Stępień B. 2001, Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Stryjakiewicz T. 1994, Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemysłu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 50–56

Stryjakiewicz T. 1998, Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji, [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, pod red. J.J. Paryska i H. Rogackiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 295–307

Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, WN UAM, Poznań

Stryjakiewicz T. 2001, Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 14–27

Sudoł S. 1996, Proces reorientacji polskich przedsiębiorstw z kanonów gospodarki nakazowo-rozdzielczej na logikę gospodarki rynkowej, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – do-świadczenia praktyczne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 725, Wrocław, s. 9–19

Sudoł S. 1997, Perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (571), s. 4–6

Sudoł S., Karaszewski W. (red.), 1996, Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych), Wyd. UMK, Toruń

Sudoł S., Matuszak M. (red.), 2002, Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990–1998, Wyd. UMK, Toruń

Tkocz M. 1994, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w woj. katowickim, [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. J. Kitowski, Z. Zioło, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 325–336

Tkocz M. 1996, Funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 60–68

Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1998, Katowice

Tobolska A. 2006, Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych,[w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa–Kraków, s. 83–97

Torspecken H.-D. 1993, Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin

Troc M. 1991a, Ćwiczenia z geografii przemysłu, WN WSP, Kraków

Troc M. 1991b, Kwestionariusz do badania zakładu przemysłu rolno-spożywczego, [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa

Wiedermann K. 2006, „Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego”, niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Wiedermann K. 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa–Kraków, s. 24–34

Wiedermann K. 2008, Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa–Kraków, s. 93–108

Wieloński A. 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków 2003, s. 21–25

Wieloński A., Durydiwka M. 1994, Przemysł w Polsce w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej i integracji z Europą Zachodnią, „Czasopismo Geograficzne”, LXV, z. 3–4, s. 317–325

Wojtyna A. 1994, Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, „Gospodarka Narodowa” Nr 12 (56), s. 6–14

Wypchło W. 1994, Funkcjonowanie Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 148–157

Zawadzki M. 2001, Potrzeby kapitałowe i źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, t. I, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa, s. 191–206

Zioło Z. 1992, Współczesne przesłanki rozwoju geografii przemysłu w warunkach zmieniającego się systemu gospodarowania, [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i ich odzwierciedlenie w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 6–19

Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 24, PAN oddz. w Krakowie, Kraków

Zioło Z. 2000, Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków, s. 13–22

Zioło Z. 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków, s. 9–20

Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków 2003, s. 9–20

Zioło Z. 2006a, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 8, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Warszawa–Kraków, s. 9–26

Zioło Z. 2006b, Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej,[w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa–Kraków, s. 11–19

Zioło Z. 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa–Kraków, s. 11–22

Zorska A. 1998a, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa

Żukrowska K. 2001, Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Instytut Studiów Strategicznych, Wyd. PSB, Kraków, s. 149–172

Published

2008-01-01

How to Cite

Rachwał, T. (2008). Research problems concerning the functioning of industrial enterprises. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 11, 53–85. https://doi.org/10.24917/20801653.11.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>