The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-Based Economy

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.21.11

Keywords:

factors of production, innovation, knowledge-based economy, industrial enterprises, Poland, industry, the European Union

Abstract

This paper proposes a model approach of contemporary conditions related to a knowledge--based economy (KBE) of the development of industrial enterprises and fundamental implications oftheir functioning for the formation of this type of economy, in respect of the geographical space. Asa result, the article aims to determine the impact of socio-economic, cultural and natural conditionsassociated to the KBE on the functioning of industrial enterprises, and on the other hand, to determineto what extent these companies affect the development of the individual elements of geographical space,which are components of KBE. Proposal of the model is shown in the background analysis of theessential features of KBE and available data of Eurostat and Polish Central Statistical Office (GUS)on Poland’s position in the European innovation space. Finally, the paper attempts to identify to whatextent empirical verification of the proposed model was carried out or whether it is possible to do soduring further research. The conducted study has shown that there is a need of empirical verification ofsome of the model elements, which can be an interesting new field of research in industrial geography.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department ofEntrepreneurship and Spatial Management.Economic geographer. Member of the National Council for Entrepreneurship. He is the Head of theDepartment of Entrepreneurship and Spatial Management – Institute of Geography, PedagogicalUniversity of Cracow, Scientific Secretary of the Industrial Geography Committee of the PolishGeographical Society, Deputy Editor in Chief of the following journals: Studies of the IndustrialGeography Commission of the Polish Geographical Society, Entrepreneurship - Education andAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, among others. His researchinterests focus primarily on the issue of change of the spatial structures of industry, functioning ofvarious branches of industrial activity, corporate restructuring and the role of entrepreneurship in thedevelopment of spatial systems and entrepreneurship education.

References

Acs, Z.J. (2006). How Is Entrepreneurship Good for Economic Growth? Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(1), 97–107.

Acs, Z., Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small Business Eco-nomics, 28(2/3), 109–122.

Audretsch, D.B., Keilbach, M.C., Lehmann, E.E. (2006), Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford: Oxford University Press.

Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679–701, DOI: 10.1080/00220272.2012.702223.

Beugelsdijk, S. (2007). Entrepreneurial culture, regional innovativeness and economic growth. Journal of Evolutionary Economics, 17(2), p. 187–210.

Bieniok, H. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 224–235.

Boguś, M. (2011). Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001–2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 212–224.

Bonar, W. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 197–211.

Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 142–150.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321–332.

Brinkley, I. (2006). Defining the knowledge economy. London: The Work Foundation.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 423–428.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce. W: T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, t. CXX. Warszawa: KPZK PAN, 74–95.

Cieślik, J. (2007). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 71–80.

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 114–128.

Dominiak, P., Rekowski, M. (2008). The Relationship Between Entrepreneurship and Economic Growth: A Review of Recent Research Achievement. W: M.-A. Galindo, J. Huzman, D. Ribeiro (red.), Entrepreneurship and Business. A Regional Perspective. Berlin–Heidelberg: Springer- Verlag, 113–136.

Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: PWN.

Gabe, T., Florida, R., Mellander, C. (2013). The Creative Class and the crisis. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 6(1), 37–53, DOI: 10.1093/cjres/rss012.

Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXVIII, Warszawa.

Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.

Gierańczyk, W. (2010a). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76–86.

Gierańczyk, W. (2010b). Development of high technologies as an indicator of modern industry in the EU. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 14, 23–36.

Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83–93. DOI: 10.2478/v10117-012-0021-9.

Gurbała, M. (2010). Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 187–200.

Innovation Union Scoreboard 2013 (2013). European Commision.

Jarczewski, W. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 71–80.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kitowski, J. (2009). Influence of Global Economic Crisis on Operation of Special Economic Zones in Poland. W: J. Kitowski (red.), Global Economic Crisis and Countries of Central & Eastern Europe.Geopolitical Studie s, vol. 15, Warsaw: Polish Academy of Sciences – Institute of Geography and Spatial Organization, 241–267.

Kitowski, J. (2011). Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 19, Wrocław: IGiRR Uniw. Wrocł., 23–39.

Koźmiński, A. (2002). Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? W: G. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 155–166.

Kukliński, A. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: KBN.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127–142.

Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19 (2011), 397–405.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012a). Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners. W: M. Pilz, S. Berger, R. Canning (red.), Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools. Springer–Wiesbaden, 61–88. http:// dx.doi.org/10.1007/978-3-531-19028-0_4.

Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012b). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24–36.

Lee, S.Y., Florida, R., Acs, Z. (2004). Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New Firm Formation. Regional Studies, 38(8), 879–891.

Leydesdorff, L. (2006). The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton, FL: Universal Publishers.

Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 23, 135–147.

Makulska, D. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. W: J. Stacewicz (red.), Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa: IRG SGH, 169–193.

Markowski, T. (2008). . W: T. MarszaGospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego – konceptualizacja problemuł (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXX. Warszawa: KPZK PAN, 35–46.

Nowak, P. (2011). Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008−2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 177–186.

OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD.

OECD (2012). OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD Publishing, DOI: 10.1787/ sti_outlook-2012-en.

Pietrzykowski, M. (2011). Entrepreneurship in Higher Education – the case of Poland. W: M. Dabić, M. Pietrzykowski (red.), Fostering Education in Entrepreneurship. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 113–128.

Powell, W.W., Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199– 220, DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037.

Rachwał, T. (2006a). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geogra-ficznego, 9, 98–115.

Rachwał, T. (2006b). Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 192– 203.

Rachwał, T. (2006c). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 427–434.

Rachwał, T. (2009). Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration. W: J. Kitowski (red.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis. Geopolitical Studies, vol. 15, Warsaw: Polish Academy of Sciences – Institute of Geography and Spatial Organization, 133–164.

Rachwał, T. (2010a). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. W: A. Surdej, K. Wach (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Toruń: A. Marszałek Publishing House, 139–156.

Rachwał, T. (2010b). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Rachwał, T. (2011a). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Rachwał, T. (2011b). Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography, Socio-economic series, vol. 15/2011, 5–25.

Rachwał, T. (2011c). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 19 (2011), 1–10.

Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CXLI. Warszawa: KPZK PAN, 135–152.

Repetowski, R. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 78–91.

Šerý, O. (2011). The impact of economic crisis on regions dominated by motor vehicles industry (the case of Vysočina Region). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 155–163.

Skrzypek, E. (2011). Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 23, 270–285.

Stachowiak, K. (2008). Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy – przykład Finlandii. W: J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 121–151.

Stachowiak, K. (2009). Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii (Evolution of the high-tech industry and the ICT sector in Finland). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 122–132.

Stryjakiewicz, T., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K. (2010). Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryjakiewicz, T. (2002). Paths of industrial transformation in Poland and the role of knowledge-based industries. W: R. Hayter, R. Le Heron (red.), Knowledge, industry and environment: Institutions and innovation in territorial perspective. Aldershot: Ashgate, 289–311.

Stryjakiewicz, T. (2008). Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. W: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 237. Warszawa: KPZK PAN, 129–145.

Stryjakiewicz, T. (2009a). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Stryjakiewicz, T. (2009b). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.

Stryjakiewicz, T., Grzywińska, E., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K. (2008). Poznan welcomes talents: Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative knowledge workers. ACRE report 5.8, Amsterdam: AMIDSt.

Stryjakiewicz, T., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K. (2007). Poznan faces the future: Pathways to creative and knowledge-based regions. ACRE report 2.8, Amsterdam: AMIDSt.

Stryjakiewicz, T., Męczyński, M. (2010). Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T., Męczyński, M., Stachowiak, K. (2009). Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Stryjakiewicz, T., Męczyński, M., Stachowiak, K. (2008). The attractiveness of the Poznan metropolitan region for the development of the creative knowledge sector: The managers’ view. ACRE report 6.8, Amsterdam: AMIDSt.

Stryjakiewicz, T., Stachowiak, K. (2010). Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56–67.

Świdurska, A. (2010). Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 197– 208.

Szymańska, A.I (2011). Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 225–242.

Tobolska, A. (2006). Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 81–97.

Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. W: M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, 55–66.

Valliere, D., Peterson, R. (2009). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries. Entrepreneurship and Regional Development, 21(5–6), 459–480.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 120–127.

Wennekers, A.R.M., Thurik, A.R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 27–55

Wójtowicz, M. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 129–143.

Zavloschi-Dunareanu, L. (2013). The Knowledge Management in the Modern Industrial Company. Metalurgia International, 18(1), 231–234.

Zioło, Z. (1996). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej. W: U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Lublin: Wyd. UMCS, 239–250.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. W: A. Lisowski (red). Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122–131.

Zioło, Z. (2003). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 9–19.

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 10–17.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.

Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23.

Zioło, Z. (2009a). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsię-biorczość – Edukacja, 5, 10–18.

Zioło, Z. (2009b). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11–20.

Zioło, Z. (2009c). Model badań procesu transformacji elementów w przestrzeni geograficznej. W: I. Ja-żewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej (książka dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. Rocznicę urodzin). Słupsk: Akademia Pomorska, 103–117.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Zioło, Z. (2012a). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32.

Zioło, Z. (2012b). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23.

Zioło, Z., Rachwał T. (2012). Entrepreneurship in geographical research, W: P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135–155.

Published

2013-11-21

How to Cite

Rachwał, T. (2013). The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-Based Economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 189–211. https://doi.org/10.24917/20801653.21.11

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>