Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r.

Authors

  • Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.4.9

Keywords:

koncentracja, przemysł, siedziby, Warszawa

Abstract

Wybór miejsca zarządzania przedsiębiorstwem oprócz uwarunkowań logistycznych, ma duże znaczenie prestiżowe. Poprzez koncentrację siedzib przedsiębiorstw powstaje przestrzeń zarządzania, będąca istotnym składnikiem i czynnikiem kształtującym rozwój centrum miasta. Badania lokalizacji przedsiębiorstw mają zatem istotne znaczenie m.in. z punktu widzenia delimitacji obszarów centralnych. Badania lokalizacji siedzib w skali wewnątrzmiejskiej

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Borchert J. R., 1978, Major eontroi points in American cconomic geography, Annais of the Association of Amer ican Geographers, 68, p. 214-232 .

Bums L.S., 1977, The location of the headquoters of industrial companies: a comment, Urban Studies, 14, p . 2 11 -2 14 .

Chiba A., l 992, The locational changes of branch offices in Kagoshima City and their territories, Annais of th e Japan Association ofEconomic Geographers, 38, p. 16-32 .

Oicken P., 1977, A not e of location theory and the large business enterprise, Area, 9, p. 138-143.

Dicken P., Lloyd P. E., 1978, lnner metropolitan industrial change, enterprise structure and study of extemal eontroi and regional development, Regional Studies, 10, p. 181-197.

Dornański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznice urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 101-112.

Eberhardt P., 1968, Wielkie miasta jako ośrodki koncentracji działalności gospodarczo-społecznej w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 47.

Eberhardt P., Wróbel A., 1963, Regiony handlu hurtowego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 35, s. 21-29.

Eberhardt P., 1970, Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 58.

Eberhardt P., 1986, Rejonizacja przedsiębiorstw zaopatrzenia. dystrybucji i handlu hurtowego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 58. s. 703-733.

Evans A. W., 1973, The Location of the headquaters of industrial companies, Urban Studies.10, p. 387-395.

Fujita N., 1987. The location of the headquarters of large corporations in Japan, Annais of the Japan Association of Economic Geographers. 33 p. 45-46.

Funkcja administracyjna miast, 1992, Acta Universitas Lodziensis, Folia Geographica, 17.

Goddard J. B., Smith I. J., 1978, Changes in corporate eontroi in the Britain urban system, 1972-77, Environment and Planning A, 10, p. 1073-1084.

Goodwin W., 1965, The Management Center in the United States, Geographical Review, 55, p. l-16.

Guzik R., Gwosdz K., The Spatial eoncentrarion of concentration of eontroi functions in Polish industry, [in:] Marszał T., Local economy and urban development in Poland, Department of the Built Environment and Spatial Policy University of Łódź, p. 52-61.

Hayter R., Watts H. D., 1984, The geography of enterprise: a reappraisal, Progress in Human Geography, 8, p. 157-181.

Hino M., 1995, The agglomeration ofbranch offices and their recent changes in major Japanese cities, Annais ofthe Japan Association ofEconomic Geographers, 42, p. 38-53.

Holloway S.R., Wheeler J.O., 1991, Corporate headquarters relocation and changes in metropolitan corporate dominance, 1980-1987, Economic Geography, 67, p. 54-74.

Kato Y., Yamazaki T., 1981, Changes in the office Joearion of the CBD of Kobe, Annais of the Japan Association of Economic Geographers, 27, p. 15-32.

Liszewski S., Wołaniuk A., 1992, Wpływ funkcji administracyjnej na powstanie i rozwój Łodzi. Acta Universitas Lodziensis, Folia Geographica, 17, s. 121-136.

Malecki E.J., 1979, Locational trendsin R&D by large US corporations. 1965-77, Economic Geography. 55, p. 309-323.

Misztal S., 1998, Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, Atlas Warszawy, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

McNee R.B, 1960, Towards a more humanistic economic geography: the geography of enterprise, Tijdschrift voor Economische en Sociate Geographie, 51, p. 201-205.

McNee R. B., 1958, Functionał geography of the firm, with an illustrative case study from the petroleurn industry, Economic Geography, 34, p. 321-337.

Nowosielska E., 2001, Wielkie firmy usługowe w układzie nowych województw, [w:] Czyż T. (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, Biuletyn KPZK PAN, 197, s. 103-129.

Owczarek J., 1983, Podział terytorialny oddziaływania poszczególnych jednostek obrotu, Gospodarka Materialna, 6.

Pred A.R., 1974, Major job-providing organizations and systems in cities, Commission on College Geography, Resource Paper no. 27, Association of American Geographers, Washington D.C.

Pred A.R . 1977, City-Systems in Advanced Economies. Past Growth, Present Processes and Future Oevelopment Options, Hutchinson University Library, London.

Rees J., 1978. Manufacturing headquarters in a postindustriał context, Economic Geography, 54, p. 337-354.

Rutkowska-Gurak A., 2000, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Monografie i Opracowania, 472, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Semple R. K., 1985, Quatemary place theory: An Introduction, Urban Geography, 6, p. 285-296.

Semple R. K., 1973, Recent trencis in the spatial concentrations of corporate headquarters, 1955-1974, Economic Geography, 49. p. 309-318.

Semple R. K., Phipps A. G., 1982, The spatial evolution of corporate headquarters with in an urban systems, Canadian Geographer, 25, p. 258-279.

Sheppard E., Maier G., TOdtling F., 1990, TI1e geography of organizational control: Austria 1973-1981, Economic Geography 66, p. 1-21.

Śleszyńska M., Śleszyński P., 2001, Wielkie firmy i korporacje międzynarodowe; Banki, [w:] Atlas Świata- Encyklopedia Geograficzna Świata, t 12, Agencja Publicystyczno – Wydawnicza Opress, Kraków, s. 138.

Śleszyński P., 2002a, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce 2000 r., Przegląd Geograficzny, 2, s. 199-228.

Śleszyński P., 2002b, Delimitacja centrum Wars.::a1ry- problemy badawcze, Prace Geograficzne, 184,s.65-102.

Śleszyński P., 2001a, Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r .. [w:] XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 311-323.

Śleszyński P., 200lb, Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawa w końcu lat 90., [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgraniczne bilans dokonań, 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Rzeszowski PTG, UMCS- Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 106-111.

Taylor M .J., Thrift N., l 98 l, Spatial variations in Australian enterprise: the case of large firms headquartered in Melbourne and Sydney, Envirorunent and Planning A, l 3, p. 137-146.

Westaway J., 1974, The Spatial hierarchy ofbusiness organizations and its implications for the British urban systems, Regional Studies, 8, p. 145-l 55.

Wheełer J.O., 1988, Spatial ownership links of major corporations: The Dallas and Pittsburgh examples, Economic Geography 64, p. 1-16.

Wheeler J.O., 1986, Corporate spatial links with financial institutions: The role of metropolitan hierarchy, Annais ofthe Association of American Geographers, 76, p. 262-274.

Wheeler J.O., Park S.O., 1984, Extemał ownership and control: the impact of industrial organization on the regional economy, Geoforum. 15, p. 243-252.

Wyżnikiewicz B., 1997, Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie "Listy 500" największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej), [w:] Gorzelak G. (red.), Przemiany polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, s. 205-228.

Zelłer Ch .. 2000, Rescaling power relations between tradc unions and corporate management in a globalising pharmaceutical industry: the case ofthe acquisition of Boehringer Manhaim by Hoffman - La Rouche. Environment and Planning A. 32, p. 1545- 1567.

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3. s. 29-42.

Zioło Z., Piróg S .2001. Koncentracja przestrzenna i struktura branżowa wiodących firm zachodnioeuropejskich; [w:] 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Oddział Rzeszowski PTG, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 184-187.

Published

2003-01-01

How to Cite

Śleszyński, P. (2003). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, 89–114. https://doi.org/10.24917/20801653.4.9

Most read articles by the same author(s)