Estimation of the number and structure of employees and the economic base of urban areas in Poland

Authors

  • Przemysław Śleszyński Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  • Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.344.12

Keywords:

economic base, estimation of the number of employees, exogenous functions, labour market, Polish cities and towns, surplus of employees

Abstract

The aim of the article is to estimate the number and structure of employees and the economic base of urban areas in Poland. This is due to insufficient official statistics, including, in particular, shortcomings at lower levels of aggregation (commune) in the group of entities under 10 employed and location of some jobs by place of residence. This causes great difficulties in carrying out the most basic research and analyses, including those related to the socio-economic development of towns and cities. Therefore, an attempt was made to develop a formula that allows to calculate the estimate of the number of employees in municipalities based on data available from the Statistics Poland Office (GUS). These data were compiled by city and divided into 5 basic groups of PKD sections as true of 2016. Then, the surplus of employees in the urban areas was estimated in accordance with the concept of the economic base and its division into endogenous and exogenous parts. The study is an extended part of the project carried out for six voivodeship self-governments in 2019 (Śleszyński et al., 2019a). Although the results are estimated, it should be noted that the calculated data is more accurate than those given in official statistics. Therefore, one of the goals is the possibility of wide dissemination of algorithm and results for conducting scientific research and practical needs, in particular by local government institutions. For the convenience of obtaining this data, a link to load it in a spreadsheet format has been attached to the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Przemysław Śleszyński, professor, head of the Department of Urban and Population Studies of IGSO PAS; member of the Scientific and Problem Committees of the Polish Academy of Sciences: Research on Migration, Demographic Sciences, Geographical Sciences, Spatial Economy and Regional Planning; chairman of the Commission for the Settlement and Population Geography of the Polish Geographical Society and vice chairman of the PGS, member of the Main Urbanistic and Architectural Commission and the Association of Polish Town Planners. Since 1997, he has been conducting research in the field of socio-economic geography and spatial economy, including urban, population, enterprise, transport and electoral geography, as well as spatial planning and regional development. Author of over 400 works in this field, including about 20 monographs.

Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Krzysztof Wiedermann, academic teacher in the Department of Socio-Economic Geography at the Pedagogical University of Krakow since 2007. His research interests focused on the issues of local and regional development, urban and regional economics, urban restructuring and industrial districts with particular emphasis on relocation of industry and services, foreign direct investment and instruments in support of economic development – the special economic zones, industrial parks.

References

Biernacki, W., Dej, M., Domański, B., Działek, J., Gwosdz, K., Guzik, R., Huculak, M., Janas, K., Jarczewski, W., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego. Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Bogdański, M. (2018). Ewolucja bazy ekonomicznej małych miast wybranych województw. Zarządzanie Publiczne, 2, 149–170.

Bogdański, M. (2019). Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 103–132.

Dacko, M. (2009). Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 54, 25–34.

Dej, M. (red.). (2016). Rozwój gospodarczy. Raport o stanie polskich miast 2016. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Dej, M., Jarczewski, W., Chlebicki, M. (2018). Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych – wstępne wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 78–98.

Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. W: B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Kraków; Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziewoński, K., Jerczyński, M. (1971). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii, 87.

Gawryszewski, A., Korcelli, P., Nowosielska, E. (1998). Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 53.

Górny, A., Śleszyński, P. (2019). Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, 92(3), 331–345.

Gwosdz, K. (2012). Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji. Acta Geographica Silesiana, 11, 15–29.

Gwosdz, K., Micek, G., Sobala-Gwosdz, A., Świgost, A. (2019). Przegląd problematyki wskaźników dotyczących kondycji ekonomicznej miast w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2), 59–80. doi: 10.24917/20801653.332.5

Gwosdz, K., Micek, G., Zborowski, A., Domański, B., Działek, J., Chaberko, T., Ciechowski, M., Dej, M., Gałka, J., Górecki, J., Grad, N., Kocaj, A., Kretowicz, P. (2010). Potencjał i funkcje gospodarcze miast. W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 4–39.

Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji. Przegląd Geograficzny, 84(4), 483–507.

Isard, W. (1965). Metody analizy regionalnej: wprowadzenie do nauki o regionach, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 604.

Jerczyński, M. (1973). Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. Prace Geograficzne. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii, 97, 9–134.

Krzysztofik, R., Szmytkie, R. (2018). Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90(2), 309–329.

Matczak, A., (1992). Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973–1983. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 17, 9–24.

Matczak, A., Szymańska, D. (2000). Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich. Studium porównawcze Brodnicy i Łasku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 104, 191–212.

Przybyła, K., Gonda-Soroczyńska, E., (2013). Przekształcenia bazy ekonomicznej Wrocławia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320, 137–144.

Sokołowski, D. (2008). Baza ekonomiczna w większych miastach w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Geograficzny, 80(2), 245–264.

Stryjakiewicz, T. (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Szałtys, D. (kier.). (2018). Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. (zespół badawczy: M. Adamski, M. Beręsewicz, M. Chmielewski, P. Filip, G. Gudaszewski, D. Godlewski, T. Józefowski, P. Kaczorowski, Z. Kostrzewa, J. Kowalewski, A. Olbrot-Brzezińska, A. Owczarkowski, J. Stańczak, K. Stelmach, M. Szymkowiak, A. Wysocka). Warszawa: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Śleszyński, P. (2007). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3/4), 401–433.

Śleszyński, P. (2010). Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 243.

Śleszyński, P. (2013a). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173–197.

Śleszyński, P. (2013b). Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5–25.

Śleszyński, P., Niedzielski, M. (2018) Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. Czasopismo Geograficzne, 89(1/2), 43–60.

Śleszyński, P., Komornicki, T., Rosik, P., Duma, P., Goliszek, S., Kubiak, Ł., Wiśniewski, R., Guzik, R., Fiedeń, Ł., Kocaj, A., Kołoś, A., Wiedermann, K. (2019a). Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport syntetyczny. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Śleszyński, P., Korcelli-Olejniczak, E., Kubiak, Ł., Niedzielski, M., Piotrowski, F., Stępniak, M., Więckowski, M., Zielińska, B. (2019b). Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Etap I. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne oraz szacunki liczby ludności i pracujących. Etap II. Wariantowa prognoza demograficzna. Warszawa: opracowanie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Urzędu m.st. Warszawy, maszynopis.

Śliwicki, D. (kier.). (2018). Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania i głównego miejsca pracy na poziomie NTS 4, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5 oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie NTS 4. Raport końcowy. (zespół autorski: J. Wierzbińska, W. Gierańczyk, B. Białasik, A. Cendrowska, A. Czapska, M. Garnuszek, K. Gietka-Cichańska, E. Jankowska, K. Jaszczuk, K. Klamrowska, E. Kodan, L. Kozłowski, A. Kuchta, O. Lewandowska, D. Malicka, B. Małecka, Z. Osypiuk, M. Pacuski, I. Pasierowska, A. Piórek, M. Potocka, J. Pruski, A. Ratajska, A. Redelbach, C. Rogoś, E. Rupniewska, M. Ryczkowski, M. Saroska, A. Schreiber, E. Seweryn, M. Soból, P. Stopiński, R. Strużyńska, E. Tuszyńska, M. Winnicka, B. Wilk, M.A. Wiśniewska, A. Wolska, D. Ziółkowski, W. Zwara, T. Żelazny). Warszawa: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Prace Studialne).

Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 98–106.

Wójcik, M. (2009). Zmiany funkcji gospodarczych obszarów wiejskich województwa łódzkiego (1999–2007). Studia Obszarów Wiejskich, 17, 213–232.

Wiśniewski, R. (2013). Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. Polityka Społeczna, 7, 14–19.

Zarówna, M. (2017). Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, 326–335.

Published

2020-12-24

How to Cite

Śleszyński, P. ., & Wiedermann, K. . (2020). Estimation of the number and structure of employees and the economic base of urban areas in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(4), 184–205. https://doi.org/10.24917/20801653.344.12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>