Research Topics of Geography of Enterprise and Decision-Control Functions in Poland against Global Trends

Authors

  • Przemysław Śleszyński Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization Department of Urban and Population Studies

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.2

Keywords:

corporate geography, decision-control function, economic control function, geography of enterprise, transformation

Abstract

The article is a review of the research conducted in Poland on geography of enterprise, understood as a sub-discipline within the scope of socio-economic geography, including research on the behaviour of economic entities, especially large ones, in geographical space. First, the fundamental methodological issues, including terminology, were discussed and then the source query was made. It allowed for identifying about 200 bibliographic items, of which about ten are discussed in detail as the most representative of this research speciality. The results of the study are discussed in two periods: before 1989 and after that date, as the fundamental influence of the political change and the rebirth of the free market economy in Poland after the communist period. In the modern period, three main research trends have been distinguished, referring to global research: transformational-globalisation, localisation (also called organisational-systemic) and behavioural. Moreover, urban research is discussed. In conclusion, geography of enterprise is still too weakly defined in Poland, and it is conducted from the “industry” positions of geography (especially geography of industry), which results from the institutional and organisational assumptions of the Polish socio-economic geography after the methodological conference in Osieczna in 1955.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Przemysław Śleszyński, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization Department of Urban and Population Studies

Przemysław Śleszyński, associate professor, head of the Department of Urban and Population Studies of IGSO PAS; member of the Scientific and Problem Committees of the Polish Academy of Sciences: Research on Migration, Demographic Sciences, Geographical Sciences, Spatial Economy and Regional Planning; chairman of the Commission for the Settlement and Population Geography of the Polish Geographical Society and vice chairman of the PGS, member of the Main Urbanistic and Architectural Commission and the Association of Polish Town Planners. Since 1997, he has been conducting research in the field of socio-economic geography and spatial economy, including urban, population, enterprise, transport and electoral geography, as well as spatial planning and regional development. Author of over 400 works in this field, including about 20 mon- ographs.

References

Adamczak, Z. (1994). Funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Krotoszynie) [Operation of meat industry plants in new socio-economic conditions (on the example of Meat Processing Plant in Krotoszyn)]. In: Z. Zioło (ed.). Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in changing management conditions]. Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 139–147.

Bielski, M. (1967). Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900– 1939 [Polish scientific thought in the field of organisation and management in the years 1900–1939]. Problemy Organizacji, 9, 5–111.

Boguś M. (2011). Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001–2009 [The dynamics of the economic potential of the multinational corporation Google in years 2001−2009]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 212–224.

Bonar, P. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego [Functioning of Ericsson company in the conditions of global economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 127–211.

Bornschier, V. (1982). The world economy in the world-system: structure, dependence and change. International Social Science Journal, 34(1), 38–59.

Brambert, P. (2010). Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim [Spatial diversity of leading enterprises’ economic power in the Świętokrzyskie Region], Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 156–164.

Chojnicki, Z. (1996). Socio-economic geography in the face of systematic transformation in Poland. In: Z. Chojnicki (ed.). Contemporary problems of Polish geography. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce [Geography of foreign investments. Causes and effects of the location of companies with foreign capital in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Czapliński, P. (2000). Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych [Wood industry in Central Pomerania in the process of economic transformation]. In: Z. Zioło (ed.). Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej [Problems of transformation of industrial structures in the process of transition to a market economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 1, 67–76.

Czapliński, P. (2008). Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych [The problems of industry research in geographic and economic sciences]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 46–52.

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego [Functioning of the fish processing industry in the period of economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 114–128.

Czapliński, P., Stawarska, A. (2010). Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S.A. [Signs of globalization in production sphere exemplified by Scania Production Słupsk S.A.]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 16, 176–186.

Dicken, P. (2013). The geography of enterprise. Elements of a research agenda. In: M. de Smits, E. Wever (ed.). The Corporate Firm in a Changing World Economy (RLE International Business): Case Studies in the Geography of Enterprise. London–New York: Routledge, 234–244.

Domański, B. (1997a). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [The geography of enterprise – an undervalued research trend in Polish economic geography. In: A. Jackowski (ed.). Geografia–Człowiek–Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin [Geography–Man–Economy. To Professor Bronisław Kortus on the 70th birthday anniversary]. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 101–112.

Domański, B. (1997b). Industrial control over the socialist town. Benevolence or exploitation? Westport: Praeger.

Domański, B. (1998). Władza ekonomiczna a przestrzeń: przemysł w mieście w warunkach socjalizmu [Economic power and space: industry in the city in the conditions of socialism]. Czasopismo Geograficzne, 69(2), 149–167.

Domański, B. (2000). Types of investment and locational preferences of European, American and Asian manufacturing companies in Poland. In: J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (ed.). Polish economy in transition: spatial perspectives, Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy. Poznań: A. Mickiewicz University, 29–39.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania, skutki [Foreign capital in the Polish industry. Regularities of distribution, conditions, effects]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domański, B. (2003a). Korporacje ponadnarodowe a transfer wiedzy w przemyśle Polski [Transnational corporations and transfer of knowledge in the Polish industry]. In: A. Kukliński (ed.). Gospodarkaoparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego [Knowledge-based economy. World Bank perspectives]. Warszawa: Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, 161–164.

Domański, B. (2003b). Region a relacje władzy – przypadek województwa śląskiego [Region and power relations – the case of the Śląskie Voivodeship]. In: I. Sagan, M. Czepczyński (ed.). Wymiar i współczesne interpretacje regionu [Dimension and contemporary interpretations of the region]. Gdańsk: Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, 91–98.

Domański, B. (2005a). Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region) [Transnational corporations and a place (region)]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 219, 130–145.

Domański, B. (2005b) Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland. In: C. Alvstam, E. Schamp (ed.). Linking Industries across the World: Processes of Global Networking. Aldershot: Ashgate, 147–172.

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. (2000). Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle zagranicznych firm produkcyjnych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 192, 99–124.

Domański, B., Gwosdz, K. (ed.) (2005). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005 [Ten years of experience of the first Polish special economic zone. Mielec 1995–2005]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Urząd Miejski w Mielcu.

Dorocki, S., Raźniak, P. (2017). Globalne zmiany ekonomicznego centrum grawitacji w oparciu o funkcje kontrolno-zarządcze miast [Global changes of the economic center of gravity based on the control and management functions of cities]. Studia Ekonomiczne, 320, 140–156.

Dziemianowicz, D. (2000). Warszawskie przedsiębiorstwa w procesie globalizacji [Warsaw enterprises in the process of globalisation]. In: A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (ed.). Globalizacja polskich metropolii [Globalisation of Polish metropolises]. Warszawa, Piastów: Euroreg – Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 282–311.

Eberhardt, P. (1986). Rejonizacja przedsiębiorstw zaopatrzenia, dystrybucji i handlu hurtowego w Polsce [Zoning of supply, distribution and wholesale trade entities in Poland]. Przegląd Geograficzny, 58(4), 703–733.

Eberhardt, P., Wróbel, A. (1963). Regiony handlu hurtowego w Polsce [Regions of wholesale trade in Poland]. Przegląd Geograficzny, 35(1), 21–29.

Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 17(1), 69–74. Gierańczyk, W. (2008). Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji [Problems in defining changes in enterprise-location tendencies in the globalization era]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 86–97.

Głowacka, W. (2000). Przedsiębiorstwa województwa łódzkiego na Liście 500 [Enterprises of the Łódzkie Voivodeship on the List of 500]. In: M. Sobczyński, W. Michalski (ed.). Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski: w osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa [Łódzkie Voivodeship against the administrative changes in Poland: on the eightieth anniversary of the creation of the voivodeship]. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, 131–137.

Goodwin, W. (1965). The Management Center in the United States. Geographical Review, 55(2), 1–16.

Gorzelak, G. (1994). Regionalne oblicze polskiej transformacji w latach 1990–2005 [The regional face of the Polish transformation in the years 1990–2005]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 168, 9–64.

Grzeszczak, J. (1985). Stan badań nad organizacją przestrzenną przemysłu w Polsce (na tle międzynarodowym) [The state of research on the spatial organisation of industry in Poland (against the international background)]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 82, 95–108.

Guzik, R., Gwosdz, K. (2000). The spatial concentration of control functions in Polish industry. In: T. Marszał (ed.). Local economy and urban development in Poland, Department of the Built Environment and Spatial Policy. Łódź: University of Łódź, 52–61.

Guzik, R., Micek, G. (2007). Geography of Polish e-business. In: K. Piech (ed.). Knowledge and Innovation Processes in Central and Eastern Europe. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 149–159.

Hamilton, F.E.I. (ed.) (1974). Spatial perspectives on industrial organization and decision-making. London: John Wiley.

Hoover, E.M. (1937). Location theory and the shoe and leather industries. Harvard University Press, Cambridge.

Kilar, W. (2006). Przemiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” S.A. w Jarosławiu (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1999–2003) [Changes in the operation of the “Jarlan” Company in Jarosław, with special focus on the years 1999–2003]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 154–169.

Kilar, W. (2009a). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych [Diversification of the economic potential of global IT Corporations]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 13, 110–121.

Kilar, W. (2009b). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [The role of the Apple corporation in shaping the information society]. Przedsiębiorczość– Edukacja, 5, 48–56.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson [Formation of Ericsson corporation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 16, 153–168.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic [The impact of the crisis on the functioning of Panasonic corporation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 187–196.

Kilar, W. (2014a). Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego [Changes in the economic potential of selected information technology corporations in a context of economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 27, 57–71.

Kilar, W. (2014b). Differentiation of Visegrad Group international corporations in comparison to world’s largest corporations. In: D. Kiendl Wendner, K. Wach (ed.). International competitiveness in Visegrad Countries: Macro and micro perspectives. Graz: Fachhochschule Joanneum, 171–186.

Kilar, W. (2015). Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations. Geographia Polonica, 88(1), 123–141.

Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda [Formation and spatial organization of the international corporation Honda]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 188–203.

Klimczak, P. (2004). Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów S.A. [Changes in the functioning of leading enterprises of the former Central Industrial District: Huta Stalowa Wola S.A. and Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL–Rzeszów S.A.]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 7, 87–96.

Knox, P., Taylor, P. (ed.) (1995). World cities in a world-system. Cambridge: Cambridge University Press.

Korcelli-Olejniczak, E. (2010). Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług [Warsaw metropolitan region in the process of making. An analysis of activity range of advanced service sector firms]. Przegląd Geograficzny, 82(4), 573–592.

Korcelli-Olejniczak, E. (2012). Region metropolitalny. Pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika [Metropolitan region. Concept, spatial structure, dynamics]. Prace Geograficzne, 235.

Krumme, G. (1969). Towards a geography of enterprise. Economic Geography, 45(1), 30–40.

Kuciński, K. (ed.) (1998). Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce [Contemporary conditions of industry location in Poland]. Monografie i Opracowania, 434.

Lijewski, T. (2000). Problemy zagospodarowania przestrzennego Polski w świetle przebudowy infrastruktury komunikacyjnej [Problems of Polish spatial development in the light of reconstruction of communication infrastructure]. Dokumentacja Geograficzna, 18.

Lijewski, T. (2003). Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm [Concentration of centers of economic activity in Poland in the light of lists of 500 companies]. Przegląd Geograficzny, 75(3), 433–447.

Lizak, P. (2009). Wpływ koncernu Fiat na kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w Polsce [Influence of the FIAT concern on the shaping of the Polish automobile industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 79–86.

Lizak, P. (2012). Kształtowanie się aliansu strategicznego firm Nissan i Renault [Development of Nissan and Renault strategic alliance]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 20, 108–123.

Manikowska, B., Matykowski, R., Stryjakiewicz, T. (1985). Tendencje lokalizacyjne i struktura przestrzenna przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w Polsce [Location tendencies and spatial structure of Polish-foreign enterprises in Poland]. Czasopismo Geograficzne, 56(3–4), 365–377.

Matykowski, R., Stryjakiewicz, T. (1993). Foreign enterprises in an ‘economy in transition’. The example of Poland. In: E.W. Schamp, G.J.R. Linge, C.M. Rogerson (ed.). Finance, institutions and industrial change spatial perspectives. Berlin: Walther de Gruyter.

Matykowski, R., Tobolska, A. (2009). Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.: analiza dojazdów do pracy [Operation of 21st-century industrial plants as exemplified by Swedwood Poland and Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.: Analysis of journeys to work]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 14, 65–75.

May, J. (2001). Typy przekształceń miejskich obszarów przemysłowych w latach 90-tych: przykład Łodzi [Types of transformations of urban industrial areas in the 1990s: the example of Łódź]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 123–134.

McNee, R. (1958). Functional geography of the firm, with an illustrative case study from the petroleum industry. Economic Geography, 34(4), 321–37.

McNee, R. (1960). Towards a more humanistic economic geography: The geography of enterprise. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie, 51(8), 201–205.

Micek, G. (2017). Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy [Inter-firm geographical proximity in advanced manufacturing and business services versus knowledge flows]. Kraków: Instytut Gospodarki i Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Misztal, S. (1998). Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy [Transformation of the Warsaw industry structure]. Atlas Warszawy, 6.

Niemczak, M. (2008). Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji [Restructuring Polish sugar industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 109–122.

Nowosielska, E. (2001). Wielkie firmy usługowe w układzie nowych województw. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 197, 103-129.

Pakulska, T. (2001). Główne ogniwa polskiej przestrzeni przemysłowej a atrakcyjność regionów [Main links of the Polish industrial space and the attractiveness of the regions]. Monografie i Opracowania, 480, 21–52.

Parysek, J.J. (1994). Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli SA) [Spatial behaviour of industrial enterprises in new socio-political conditions (on the example of Swarzędz Furniture Plant, stock-offering company)]. Materiały i Sprawozdania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 28, 22–30.

Pred, A. (1974). Major job-providing organizations and systems in cities. Commission on College Geography, Resource Paper, 27.

Rachwał, T. (2000a). Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej [Impact of foreign investments on changes in the functioning of the Glassworks Jarosław P.O. in the process of economic transformation]. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny . Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 209, Prace Geograficzne XVIII, 209, 63–72.

Rachwał, T. (2000b). Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego „San” S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych [Changes in the operation of the Confectionery Industry Plant „San” S.A. in Jarosław under the influence of foreign investments]. In: Z. Zioło (ed.). Działalność człowieka i jego środowisko [Human activity and its environment]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 323– 336.

Rachwał, T. (2001). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym [Operation of the Kraków Electronic Works „TELPOD” in the light of changes in the Polish electronic industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 167–180.

Rachwał, T. (2003a). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej [Global conditions of restructuring of enterprises of south-eastern Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 129–138.

Rachwał, T. (2003b). Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) [The process of restructuring industrial enterprises in south-eastern Poland (on selected examples)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 77–98.

Rachwał, T. (2006a). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 98–115.

Rachwał, T. (2006b). Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym [Technological restructuring of industrial enterprises in south-eastern Poland as a factor increasing their competitiveness on the international market]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 192–203.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [Research problems concerning the functioning of industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 53–85.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-Based Economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21, 189–211.

Rachwał, T. (2015). Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88(4), 575–605.

Rakowski, W. (1996). Potencjał banków w układzie przestrzennym [Potential of banks in spatial layout]. In: I. Fierla (ed.). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. Część II [Changes in the conditions of industrial location in Poland. Part II]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 90–100.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2016). Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno-zarządcze miast w dobie globalizacji [The economic crisis and the control and management functions of cities in the era of globalisation]. OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 1(79), 100–117.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016). Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej [Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(2), 38–54.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2018). Eastern European cities as command and control centres in time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, 58(2), 101–110.

Raźniak, P., Dorocki, S., Płaziak, M. (2017). Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata [Economic position of Eastern European cities against the world]. Państwo i Społeczeństwo, 17(2), 71–87.

Raźniak, P., Nowotnik, D. (2015). Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata [Economic position of cities in Central and Eastern Europe against the world]. Ekonomia Międzynarodowa, 9, 23–39.

Rochnowski, R. (1994). Przekształcenia i funkcjonowanie Spółki Toruń-Pacific Company Ltd. [Transformation and functioning of the Toruń-Pacific Company Ltd. company]. Materiały i Sprawozdania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 28, 67–75.

Rogacki, H. (2004). Zmiany zróżnicowania regionalnego dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce [Transformation of regional diversity of large industrial enterprises in Poland]. In: J. Parysek (ed.). Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002 [Regional and local development in Poland in 1989–2002]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 63–74.

Rogacki, H. (2006). Large industrial enterprises in Poland: changes in the regional pattern. Questiones Geographicae, 25, 53–59.

Rutkowska-Gurak, A. (2000). Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego) [Municipal industrial area as a business location environment (on the example of Służewiec Przemysłowy)]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Rydz, E., Szymańska, W. (2003). Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania [Operation of footwear industry in the Słupsk region in changing management conditions]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 43–56.

Sala, S. (2003). Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski [Selected features of transnational corporation’s activities and their implications for Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 101–108.

Sala, S. (2006). Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji [Polish corporations against foreign corporations in the age of globalization]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 170–180.

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. New Jersey: Princeton University Press.

Skalmowski, W. (1988). Rozprzestrzenianie się przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce w latach 1977–1986 [Spread of foreign enterprises in Poland in the years 1977–1986]. In: B. Jałowiecki (ed.). Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość [Perception, scenarios and entrepreneurship]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Smętkowski, M. (2000). Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym [Foreign enterprises in the local environment]. Studia Regionalne i Lokalne, 4(4), 87–103.

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980 [Research directions of the geography of industry in Poland in 1945–1980]. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14.

Stryjakiewicz, T. (1994). Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemysłu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej [Problems of an industrial enterprise in the studies of the Industrial Change Commission and the Commission of the Industrial Space Organisation of the International Geographical Union]. In: Z. Zioło (ed.). Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Operation of industrial enterprises in changing economic conditions]. Kraków–Warszawa: COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 50–56.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji [Spatial adaptation of industry in Poland under transformation conditions]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Stryjakiewicz, T. (2001). Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych [The concept of networking in spatial-economic research]. In: H. Rogacki (ed.). Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej [Theoretical concepts and research methods in socio-economic geography and spatial economy]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 37–47.

Stryjakiewicz, T. (2002). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki [Theoretical and methodological orientations in the geography of industry and the transformation of the economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 13–27.

Stryjakiewicz, T. (2004a). Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej [Economic networks in Poland under conditions of systemic transformation]. In: J.J. Parysek (ed.). Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002 [Regional and local development in Poland in 1989–2002]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 25–44.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [Location of firms and spatial behaviour of employees of the IT sector (the case of the Poznań metropolitan area)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 13, 21–33.

Stryjakiewicz, T., Potrzebowski, G. (1995). The newly emerging banking system in Poland and its spatial organisation. Geographische Zeitschrift, 2, 87–99.

Stryjakiewicz, T., Wajda, J. (2003). Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej [Spatial organisation of capital groups as a research problem of economic geography]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 27–47.

Śleszyński, P. (2002a). Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. [Structure and distribution of management centers in the Polish economy in 2000]. Przegląd Geograficzny, 65(2), 199–228.

Śleszyński, P. (2002b). Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju [Concentration of economic power in Kraków and Małopolska voivodeship against the country]. In: Z. Górka, A. Jelonek (ed.). Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski [Geographical conditions of the development of the Małopolska region]. Kraków: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Nowym Sączu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 449–461.

Śleszyński, P. (2002c). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [Structure and spatial concentration of headquarters of major enterprises in Warsaw in 1999]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 89–114.

Śleszyński, P. (2003). Funkcje metropolitalne Warszawy – zarys problematyki [Metropolitan functions of Warsaw – an outline of the problems]. In: I. Jażdżewska (ed.). Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni [Metropolitan functions and their role in spatial organisation]. Łódź: XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 119–134.

Śleszyński, P. (2004). Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy [Development of the western part of Warsaw’s centre]. Prace Geograficzne, 196.

Śleszyński, P. (2005a). Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu [Concentration of economic activity in the coastal zone of Poland and its importance for the socio-economic development of the region]. In. M. Dutkowski (ed.). Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce [Spatial development and development of coastal areas in Poland]. Szczecin: Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8–12.

Śleszyński, P. (2005b). Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski [Development of enterprises in the communication sector and selected issues of the settlement network and the road system of Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 65–79.

Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy [Enterprises in the space of Warsaw]. Atlas Warszawy, 9.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski [Economic control functions in the space of Poland]. Prace Geograficzne, 213.

Śleszyński, P. (2008a). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast [Large enterprises in the spatial structure of the largest Polish cities]. Prace Geograficzne, 217.

Śleszyński, P. (2008b). Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami [Evaluation of economic and capital ties between cities]. In: K. Saganowski, M. ZagrzejewskaFiedorowicz, P. Żuber (ed.). Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033. Tom 1 [Expert opinions for the Concept of Spatial Development of the Country 2008–2033. Volume 1]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 335–391.

Śleszyński, P. (2011). Economic linkage. Studia Regionalia, 29, 49–64.

Śleszyński, P. (2013). Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski [Expansion of international enterprises and the contemporary geopolitical situation of Poland]. Prace Geograficzne, 242, 305–322.

Śleszyński, P. (2014). Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 178–193.

Śleszyński, P. (2015). Economic control functions in Poland in 2013. Geographia Polonica, 88(4), 701–708.

Świdurska, A. (2010). Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce [Efficiency of development of high-tech manufacturers in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 197–208.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2010a). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I [Recent organisational and ownership transformations of railway transport enterprises in Poland – part I]. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549–571.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2010b). Organisational and ownership transformation in Poland’s urban transport companies. Transport Review, 30(4), 407–434.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2011a). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II [Recent organisational and ownership transformations of railway transport enterprises in Poland – part II]. Przegląd Geograficzny, 83(2), 205–231.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2011b). Organisational restructuring and ownership transformation in Poland’s inland shipping companies after 1990. Geographia Polonica, 84(2), 77–92.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2013a). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II [Organisational and ownership transformations of national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia – part II]. Przegląd Geograficzny, 85(4), 515–547.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2013b). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I [Organisational and ownership transformations of national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia – part I]. Przegląd Geograficzny, 85(2), 151–172.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2013c). Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej [Systemic transformation and organisational and ownership transformation of Polish inland waterway companies]. Geography and Tourism, 1(1), 7–16.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2014). Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie [Control functions of large Polish cities in the light of direct foreign investments in transport]. Przegląd Geograficzny, 86(2), 141–170.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2015). Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. Geographia Polonica, 88(4), 557–573.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2016). Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. Geographia Polonica, 89(4), 485–504, doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0070.

Tkocz, M. (2001). Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego [Restructuring of industry of the traditional region]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1998.

Tobolska, A. (1994). Funkcjonowanie „Amino” SA w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych [Operation of „Amino” SA in changing economic and social conditions]. Materiały i Sprawozdania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 28, 158–163.

Tobolska, A. (2004a). Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji [Changes in ownership and organisational-economic in selected large industrial enterprises in Poznań during the transformation period]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2004b). Procesy koncentracji gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych Poznania [Processes of economic concentration of industrial enterprises in Poznań]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 7, 31–42.

Tobolska, A. (2006a). Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych [A new model of the organisation and operation of old industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 81–97.

Tobolska, A. (2006b). Przestrzenne aspekty nowej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [Spatial aspects of the new organisation and functioning of industrial enterprises]. Przegląd Geograficzny, 78(4), 491–513.

Tobolska, A. (2006c). Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych [Global strategies and new forms of organisation of transnational enterprises]. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 25–43.

Tobolska, A. (2010). Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowanie korporacji międzynarodowych – wymiar przestrzenny [Theoretical concepts explaining the behaviour of international corporations – spatial dimension]. Ekonomista, 2, 243–258.

Tobolska, A. (2017). Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej (na przykładzie wybranych koncernów przemysłowych w zachodniej Polsce). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tobolska, A. Matykowski, R. (2006). Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów [Industrial activity in the conditions of increasing internationalisation and globalisation on the example of selected products]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 47–59.

Wajda, E. ( 2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 5, 85–114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 219–240.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General-Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 119–127.

Wajda, E., Zoričič-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 109–117.

Walker, R. (1989). A requiem for corporate geography: New directions in industrial organization, the production of place and the uneven development. Geografiska Annaler B, 71(1), 43–68.

Wdowicka, M. (2017). Miastaw globalnej sieci korporacji transnarodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Weltrowska, J. (2003). Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w latach 1989–2002 [Spatial development of the banking system in Poland in 1989–2002]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wendt, J. (2001). Geografiawładzyw Polsce [Geographyofpowerin Poland]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wilk, W. (2001). Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie [Location factors and distribution of selected services in Warsaw]. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wilkosz, A. (2006). Procesy restrukturyzacji ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie [The restructuring process of the ALSTOM Konstal S.A. in Chorzów]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 143–153.

Wolaniuk, A. (1997). Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej [Metropolitan functions of Łódź and their role in spatial organisation]. Szlakami Nauki, 25.

Wypchło, W. (1994). Funkcjonowanie Fabryki Samochodów Ciężarowych „STAR” w Starachowicach w nowych warunkach gospodarowania [Operation of the „STAR” Truck Factory in Starachowice in new conditions of management]. Materiały i Sprawozdania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 28, 148–157.

Wyżnikiewicz, B. (1997). Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie „Listy 500” największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej) [Regional diversification of economic power (based on the „List of 500” of the largest enterprises of Gazeta Bankowa)]. Studia Regionalne i Lokalne, 19(52), 205–228.

Zdanowska, N. (2017). Distribution of foreign direct investment across the national urban system in countries of Central and Eastern Europe in 2013. Geographia Polonica, 90(2), 5–24, doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0084

Zioło, Z. (2001). Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [Industry structure and spatial concentration of leading global industrial companies]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 29–42.

Zioło, Z. (2003). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [The formation of industrial enterprises in the process of globalisation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 9–20.

Zioło, Z. (2004). Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej [The formation of IT companies as new elements of spatial structure]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 7, 97–106.

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 9–26.

Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie [Global corporations’ shaping processes and influence on their environment]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 11–32.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji [The impact of global crisis on functioning of the economy and global corporations]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 9–32.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Śleszyński, P. (2018). Research Topics of Geography of Enterprise and Decision-Control Functions in Poland against Global Trends. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 22–47. https://doi.org/10.24917/20801653.324.2

Most read articles by the same author(s)