Changes in Polish Industrial Geography at the Turn of the 21st Century

Authors

  • Tadeusz Stryjakiewicz Adam Mickiewicz University in Poznań Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.1

Keywords:

industrial geography, location factors, methodological approaches, Poland, systemic transition

Abstract

The 2014 Regional Conference of the International Geographical Union is a good occasion for reflections on changes that took place in Polish industrial geography at the turn of the 21st century.This article discusses several issues which - in the author’s opinion - best reflect those changes:

(a) problems with defining the substantive scope of the discipline;

(b) new methodological trends (e.g. evolutionary, relational, institutional approaches);

(c) a new look at the factors of location of an economic activity; and

(d) the place of industry in present-day spatial processes (globalisation, transformation, tertiarisation of the economy).

The second part of the article offers (1) an analysis of the involvement of Polish industrial geography in systemic transition; (2) a survey of its contemporary most important research problems, and (3) anassessment of the current state of Polish industrial geography, including its strengths and weaknesses.It should be emphasised that this paper does not seek to give a full survey of the latest publications in Polish industrial geography; it is only intended to outline an evolution of research issues against trends in world geography.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tadeusz Stryjakiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Tadeusz Stryjakiewicz – full professor, director of the Institute of Socio-Economic Geography andSpatial Management, Adam Mickiewicz University in Poznań, and head of the Department of RegionalPolicy and European Integration. Fellowships at Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt amMain, and at the School of Slavonic and East European Studies, University of London. Visiting lecturerat Erasmus University in Rotterdam (1991). Main research interests: economic geography, regional andlocal development, urban and regional policy, organisation and dynamics of socio-economic space (includingcreative industries). He participated in a few international research projects, including ACRE(Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within theEnlarged Union), implemented under the 6th Framework Programme of the European Union. At presenthe is involved in the COST Action “Cities regrowing smaller – fostering knowledge on regenerationstrategies in shrinking cities across Europe”. He is the author (or co-author) of 240 research publications,several expert reports, as well as a member of many research councils and institutions.

References

Chojnicki, Z. (1996). Socio-Economic Geography in the Face of the Systemic Transformation in Poland. In: Z. Chojnicki (ed.), Contemporary Problems of Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 9–22.

Czapliński, P. (2013). Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce. Słupsk–Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Domański, B. (2004). Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej. In: Z. Chojnicki (ed.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Domański, B. (2005).Transnational Corporations and the Post-Socialist Economy: Learning the Ropes and Forming New Relationships in Contemporary Poland. In: C.G. Alvstam, E.W. Schamp (eds.), Linking Industries Across the World. Aldershot: Ashgate.

Domański, B., Gwosdz, K. (eds.) (2005). Dziesięć lat doświadczeń polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków i ARP o/Mielec.

Domański, B., Działek, J., Górecki, J., Gwosdz, K., Janas, K., Jarczewski, W., Kocaj, A., Micek, G., Padło, T. (2008). Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989–2007. Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kraków.

Domański, B., Gwosdz, K. (2010). Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27–38.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 20(53).

Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.

Gurbała, M. (2004). Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym. Radom: Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji.

Gwosdz, K. (2004). Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 76(4), 433–456.

Hayter, R. (2004). Economic Geography as Dissenting Institutionalism: the Embeddedness, Evolution and Differentiation of Regions. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 86(2), 95–115.

Kortus, B. (1987). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i sprawozdania, 14. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Makieła, Z. (2008). Przedsiębiorczość regionalna. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Marszał, T. (ed.) (2001). Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

McCann, P., Sheppard, S. (2003). The rise, fall and rise again of industrial location theory. Regional Studies, 37(6–7), 649–663.

Micek, G. (2006). Czynniki i mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Retrieved October 25, 2013, from www.geo.uj.edu.pl/zakłady/ zrr/zespol/micek.htm.

Misztal, S., Zioło, Z. (eds.) (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Warszawa-Kraków: Wyd. PAN Kraków.

Paszkowski, M. (1996). Zmiany strukturalne przemysłu. Metody badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: the case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27 B/1, 67–80.

Rydz, E. (2004). Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 9–23.

Siłka, P. (2012). Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 236.

Stachowiak, K. (2008). Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych. In: T. Czyż, T. Stryjakiewicz (eds.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 237, 104–128.

Stachowiak, K., Stryjakiewicz, T. (2008). Institutional approach in economic geography and its relevance to regional studies. In: T. Stryjakiewicz, P. Jurczek (eds.), Changing concepts, trends, and experiences in regional development and regional policy. Quaestiones Geographicae, 27 B/1, 7–20.

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i sprawozdania, 14. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryjakiewicz, T. (2001). Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. In: H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 37–47.

Stryjakiewicz, T. (2005a). Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. In: T. Czyż, H. Rogacki (eds.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 219, 38–56.

Stryjakiewicz, T. (2005b). Contrasting Experiences with Business Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. In: C.G. Alvstam, E.W. Schamp (eds.), Linking Industries Across the World. Aldershot: Ashgate.

Stryjakiewicz, T. (2007). Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (eds.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 107–118.

Stryjakiewicz, T. (2008a). Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. In: T. Stryjakiewicz, J. Parysek (eds.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 105–119.

Stryjakiewicz, T. (2008b). Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia przemysłu. In: S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (eds.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003–2006. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 150–155.

Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94–102.

Stryjakiewicz, T. (2010). Location factors of the creative and knowledge-intensive industries in European metropolitan regions. Geografický Ĉasopis, 62(1), 3–21.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wyd.Naukowe.

Stryjakiewicz, T., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K. (2010). Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Swianiewicz, P. (2005). Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 4(22), 5–25.

Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, Atlas Warszawy.Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN,213.

Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 217.

Świdurska, A. (2009). Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 197–208.

Tkocz, M. (2001). Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Tobolska, A. (2010). Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Wieloński, A. (2000). Geografia przemysłu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 11–32.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.). (2009). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, 135–156.

Downloads

Published

2014-01-15

How to Cite

Stryjakiewicz, T. (2014). Changes in Polish Industrial Geography at the Turn of the 21st Century. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 7–19. https://doi.org/10.24917/20801653.25.1

Most read articles by the same author(s)