Changes in industrial geography

Authors

  • Tadeusz Stryjakiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.3

Keywords:

geografia przemysłu

Abstract

The article has a ‘celebratory’ character connected with two jubilees:- the 25th anniversary of the Conference on Industrial Geography, organised by the Institute of Geography, Cracow Pedagogical University, in collaboration with the Industrial Geography Committee of the Polish Geographical Society; and - the 80th birthday of Professor Stanisław Misztal, Honorary President of the Industrial Geography Committee of the Polish Geographical Society.This is a good opportunity to analyse and discuss the changes which have taken place in industrial geography over this period. The discussion, presented in the first section, embraces the following issues:

1. Change in the definition of the substantive scope of industrial geography;

2. Methodological trends and research directions;

3. A new look at the location of economic activity;

4. The place of industry in on-going spatial processes.

The next section of the article addresses the question of how the changes are reflected in the 25-years’ history of the Cracow Conference. The last section presents evaluation of the current state of the Polish industrial geography, including its strengths and weaknesses.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Domański B., 2004, Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków i ARP o/Mielec

Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989–2007. Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków

Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, z. 20 (53), UW. EIRRiL, Warszawa

Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gurbała M., 2004, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom

Gwosdz K., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, t. 76, z. 4, s. 433–456

Hayter R., 2004, Economic Geography as Dissenting Institutionalism: the Embeddedness, Evolution and Differentation of Regions, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, t. 86, z. 2, s. 95–115

Kortus B., 1987, Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków

Marszał T. (red.), 2001, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

McCann P., Sheppard S., 2003, The rise, fall and rise again of industrial location theory, Regional Studies, vol. 37/6–7

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Wyd. PAN Kraków, Warszawa–Kraków

Paszkowski M., 1996, Zmiany strukturalne przemysłu. Metody badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Stachowiak K., 2008, Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych, [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 237, Warszawa, s. 104–128

, 2008, Institutional approach in economic geography and its relevance to regional studies, [w:] T. Stryjakiewicz, P. Jurczek (red.), Changing concepts, trends, and experiences in regional development and regional policy, Quaestiones Geographicae, z. 27 B/1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Stryjakiewicz T., 1987, Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Stryjakiewicz T., 2001, Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 37–47

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Domański B., 2004, Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków i ARP o/Mielec

Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989–2007. Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków

Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, z. 20 (53), UW. EIRRiL, Warszawa

Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gurbała M., 2004, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom

Gwosdz K., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, t. 76, z. 4, s. 433–456

Hayter R., 2004, Economic Geography as Dissenting Institutionalism: the Embeddedness, Evolution and Differentation of Regions, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, t. 86, z. 2, s. 95–115

Kortus B., 1987, Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków

Marszał T. (red.), 2001, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

McCann P., Sheppard S., 2003, The rise, fall and rise again of industrial location theory, Regional Studies, vol. 37/6–7

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Wyd. PAN Kraków, Warszawa–Kraków

Paszkowski M., 1996, Zmiany strukturalne przemysłu. Metody badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Stachowiak K., 2008, Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych, [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 237, Warszawa, s. 104–128

Stachowiak K., Stryjakiewicz T., 2008, Institutional approach in economic geography and its relevance to regional studies, [w:] T. Stryjakiewicz, P. Jurczek (red.), Changing concepts, trends, and experiences in regional development and regional policy, Quaestiones Geographicae, z. 27 B/1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Stryjakiewicz T., 1987, Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Stryjakiewicz T., 2001, Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 37–47

Stryjakiewicz T., 2005, Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa, s. 38–56

Stryjakiewicz T., 2007, Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków, s. 107–118

Stryjakiewicz T., 2008a, Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105–119

Stryjakiewicz T., 2008b, Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia przemysłu, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003–2006, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 150–155

Stryjakiewicz T., 2009a, Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 94–102

Stryjakiewicz T., 2009b, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego), [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, z. 13, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków, s. 21–33

Stryjakiewicz T. (red.), 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Swianiewicz P., 2005. Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, z. 4

Śleszyński P., 2006, Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, Atlas Warszawy, 9, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Zioło Z., 1987, Wprowadzenie, [w:] Z. Zioło (red.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków

Published

2010-01-01

How to Cite

Stryjakiewicz, T. (2010). Changes in industrial geography. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 30–44. https://doi.org/10.24917/20801653.15.3

Most read articles by the same author(s)