Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters

Authors

  • Wioletta Kilar Pedagogical University of Cracow Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.4

Keywords:

asset value and market value, economic potential, IT corporation, number of corporations, profit, spatial concentration, synthetic measure

Abstract

This paper analyses spatial concentration of IT corporation headquarters (HQs) with the intention to identify the countries where IT corporation headquarters are concentrated. According to the research, from 2003 to 2011, the most dominant IT corporations had their headquarters in the USA, Japan and Taiwan, as these countries created the best conditions for their operations. In European countries, the highest number of company headquarters was reported in France, Germany and Switzerland. An analysis of the economic potential indicator showed that, over that period, IT corporations were growing dispersed in the global space. The phenomenon manifested itself by a drop in the number of corporations placing their headquarters in the USA and Japan, which translated into dispersed economic potential that, by the time, had been concentrated in these countries. Furthermore, newly emerging corporations from China, Ireland, India, the Netherlands, Mexico and Malaysia increased their importance in the sales structure. The high degree of economic concentration of IT corporations was confirmed by the synthetic metric of the economic potential, calculated on the basis of: the number of corporations, sales value, profit, the value of their assets and their market value.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Wioletta Kilar, Pedagogical University of Cracow Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography

Wioletta Kilar, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management. An economic geographer. A lecturer in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management at the Institute of Geography of Pedagogical University of Cracow. The Secretary of the Editorial Board of the Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society. She has a considerable experience as a teacher of geography and basics of entrepreneurship, having worked in several secondary schools in Krakow. Her research interestsare focused primarily on the processes of formation and operation of multinational corporations, globalization, transformation of spatial structures of industry and the issues of entrepreneurship education issues and geography at school. She is the author of numerous publications in socio-economic geography and entrepreneurship, and many teaching and educational materials and expertises.

References

Boguś, M. (2011a). Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001−2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 212–224.

Boguś, M. (2011b). Proces kształtowania się korporacji ponadnarodowej Google. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 128–145.

Bonar, P. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 197–211.

Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej. In: A. Jackowski, B. Domański (eds.), Geografia, człowiek, gospodarka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 101–112.

Domański, B. (2002). Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 9–17.

Dorocki, S. (2010). Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 125–136.

Dorocki, S. (2011). Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 24–41.

Droga Polski do roku 2025. (2005). Warszawa: PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.

Gierańczyk, W., Stańczyk, A. (2003). Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 73–83.

Hayter, R. (1997). The Dynamics of Industrial Location. The Factory, the Firm and the Producent System. Chichester: John Wiley.

Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 188–203.

Kilar, W. (2009a). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97–108.

Kilar, W. (2009b). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 110–121.

Kilar, W. (2010a). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153–168.

Kilar, W. (2010b). Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004– 2008. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 49–66.

Kilar, W. (2011a). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kilar, W. (2011b). Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 116–127.

Kowalska, K. (2011). Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 83–91.

Lizak, P. (2010). Działalność japońskich koncernów motoryzacyjnych na terenie Unii Europejskiej jako wyraz atrakcyjności układów regionalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 66–77.

Micek, G. (2006). Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 139–151.

Paszkowski, M. (2008). Kształtująca się gospodarka sieciowa jako pole badawcze geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 40–45.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 72–83.

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 129–138.

Raźniak, P. (2012). Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Geograficzne, 129, 63–81.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 19, 73–86.

Sala, S. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 80–90.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Stryjakiewicz, T. (2001a). Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. In: H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 37–47.

Stryjakiewicz, T. (2001b). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13–27.

Stryjakiewicz, T., Wajda, J. (2003). Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 27–48.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.

Szymańska, A.I. (2005). Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 659, 165–175.

Szymańska, A.I. (2012). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. In: A. Stabryła, T. Małkus (eds.), Strategie rozwoju organizacji. Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl, 183–197.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Enterprise and classical factors of its location on the market. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 13–22.

Tkocz, M. (2003). Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 67–76.

Tkocz, M., Żydzik, J. (2010). Rola światowego koncernu w przemianach przestrzeni przemysłowej Polski w okresie transformacji na przykładzie The Coca-Cola Company. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 169–175.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85–114.

Wajda, E., Zoričič-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 109–118.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 119–128.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219–240.

Wieloński, A. (2003). Przemysł Nowej Gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 21–26.

Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Wilkins, M. (1998). Multinational Corporations. A Historical Account. In: R. Kozul-Wright, R.

Rowthorn (eds.), Transnational Corporations and the World Economy. London–New York: Wider-McMillan Press-St. Martin Press.

World Investment Report 2001(WIR 2001) – Promoting Linkages. New York–Geneva: UNCTAD United Nations.

World Investment Report 2005 (WIR 2005) – Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. New York–Geneva: UNCTAD United Nations.

World Investment Report 2006 (WIR 2006) – FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. New York–Geneva: UNCTAD United Nations.

Wójtowicz, M. (2009). Procesy kształtowania się przemysłu komputerowego Brazylii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 133–142.

Wójtowicz, M. (2010). Transformacja i globalna ekspansja brazylijskiego przemysłu lotniczego na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie koncernu EMBRAER. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 137–152.

Zioło, Z. (2001). Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 29–41.

Zioło, Z. (2003). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 9–20.

Zioło, Z. (2004). Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 97–106.

Zioło, Z. (2006a). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9–26.

Zioło, Z. (2006b). Potencjał ekonomiczny wiodących światowych miast na przełomie wieków. In: B. Górz (ed.), Urbanizacja i społeczeństwo. Kraków: Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 67–95.

Zioło, Z. (2009a). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 11–31.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Zioło, Z., Piróg, S. (2002). Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 25–36.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zorska, A. (ed.) (2002). Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Warszawa: Difin.

Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Downloads

Published

2014-01-15

How to Cite

Kilar, W. (2014). Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 56–80. https://doi.org/10.24917/20801653.25.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>