Human capital as a condition for the development of Industry 4.0 in the European Union countries

Authors

  • Paulina Pilichowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.352.1

Keywords:

high technology industry, human capital, industry 4.0

Abstract

Human capital is the factor most often mentioned, next to knowledge and innovation, that allows gaining a market advantage in modern economies. This concept is defined as a derivative of education, acquired qualifications, and practical skills. The currently observed dynamic development of advanced technologies requires the inclusion of high-quality human capital in this process. The study aims to assess the potential of human capital as a condition for the development of Industry 4.0. The research included indicators concerning the share of employment in the high-technology industry and knowledge-based services, the share of employment in the high and medium-high technology industry, and analysed the share of people with higher education in these types of industries. The study covered the Member States of the European Union. The time scope of the research covers the years 2013 and 2018. The analysis was based on statistical information from the Eurostat database.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paulina Pilichowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Paulina Pilichowska, MSc, PhD student, Wroclaw University of Economics and Business, Department of Regional Economy. The author’s research interests focus on the subject of local and regional development.

References

Czapiński, J. (2008). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2, 5–28.

Davies, R. (2015). Industry 4.0. Digitalisation for productivity and growth. European Parliamentary Research Service. Pozyskano z https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf.

Dziura, M. (2013). R & D market in Poland. Journal of Business and Retail Management Research, 7(2).

Dziwulski, J., Skowron, S. (2019). Kapitał ludzki w perspektywie strategicznej i operacyjnej – aspekty metodologii badań. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa, 175, 35–48.

Gierańczyk, W. (2012). Kapitał ludzki w przemyśle jako źródło przewagi konkurencyjnej w państwach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 28–44.

Gracel, J., Makowiec, M. (2018). Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), 105. Pozyskano z https://doi.org/10.12775/aunc_zarz.2017.054

Kowalewska, M.D. (2014). Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 47–56.

Kozera-Kowalska, M. (2017). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rybnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OECD. (2001). The well-being of nations. The role of human and social capital. Paris: OECD.

Pierścieniak, A., Bialkovska, M., Ohimor, J. (2020). Human Capital in an Enterprise – Research Challenges. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 21(1), 177–190. Pozyskano z https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1245

Popiel, I. (2015). Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie. Studia PrawnoEkonomiczne, 95, 301–315.

Roland Berger. (2014). Think Act Beyond Mainstream. Industry 4.0. The new industrial revolution How Europe will succeed. RolandBerger Strategy Consultants (March). Pozyskano z http://www.iberglobal.com/files/Roland_Berger_Industry.pdf.

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial. Economy, Culture & History Japan Spotlight Bimonthly, August, 3–5.

Skórska, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), 53–65.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Soomro, M.A., Hizam-Hanafiah, M., Abdullah, N.L., Jusoh, M.S. (2021). Change Readiness As A Proposed Dimension For Industry 4.0 Readiness Model. LogForum, 17(1), 83–96.

Stachowiak, K. (2009). Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 122–132.

Višnievskytė, E. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej kapitał ludzki. Ekonomia Międzynarodowa, 20(20), 176–189. Pozyskano z https://doi.org/10.18778/2082-4440.20.03.

Węgrzyn, G. (2020). Rynek pracy w gospodarce 4.0 – nowe zjawiska. W: G. Węgrzyn (red.), Wyzwania rozwojowe państw Unii Europejskiej w zakresie instytucji i Przemysłu 4.0. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 32–43.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1095).

Zamorska, K. (2020). Pięć rewolucji przemysłowych – przyczyny, przebieg i skutki (ujęcie historyczno-analityczne). Studia BAS, 3, 7–23.

Published

2021-06-29

How to Cite

Pilichowska, P. (2021). Human capital as a condition for the development of Industry 4.0 in the European Union countries. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(2), 9–26. https://doi.org/10.24917/20801653.352.1