Equipment of transport infrastructure and intensity of tourist traffic in Polish voivodeships in 2015-2019

Authors

  • Paulina Pilichowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej
  • Aleksandra Glądała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.9

Keywords:

tourist traffic intensity, transport accessibility, transport infrastructure equipment

Abstract

Tourist traffic, an appropriate level of tourism development and tourist values are the three most important elements that must exist in a given area in order to be able to say that it performs a tourist function. Transport accessibility is defined as one of the factors influencing tourist attractiveness of the region. Among the numerous methods of its measurement, accessibility measured in this study is distinguished by infrastructure equipment. The aim of the study is to organise Polish voivodeships in terms of the intensity of tourist traffic and the availability of transport infrastructure equipment, to assess their diversity and changes over time. The study covered 16 voivodeships of Poland. The time scope of the study covers the years 2015 and 2019. The analysis was carried out on the basis of statistical information from the database of the Central Statistical Office. The analysis showed that the Polish voivodeships are highly diversified both in terms of the intensity of tourist traffic and the equipment of the transport infrastructure. The hypothesis that the Polish voivodeships, which are characterised by the highest degree of intensity of tourist traffic, have the most developed transport infrastructure, while those which, due to the intensity of tourist traffic, have taken the last positions in the ranking, are characterised by a low level of transport infrastructure equipment has not been confirmed.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Paulina Pilichowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej

Paulina Pilichowska, MSc, PhD student, Wroclaw University of Economics and Business, Department of Regional Economy. The author’s research interests focus on the subject of local and regional development.

Aleksandra Glądała, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Aleksandra Glądała, MSc, PhD student, Wroclaw University of Economics and Business, Department of Strategic Management and Logistics. The author’s research interests focus on the subject of transport policy and sustainable transport.

References

Bąk, I., Wawrzyniak, K. (2012). Konkurencyjność powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku pod względem atrakcyjności i intensywności ruchu turystycznego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 66, 5–14.

Bocheński, T. (2018). Badania dostępności transportowej ze szczególnym uwzględnieniem kolei. W: S. Sitek (red.), “Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki. Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 103–121.

Cichocka, I., Krupa, J. (2017). Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(38), 115–132.

Guzik, R. (2014). Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014–2023. Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2030. Kraków: Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 1–37.

Jaremen, D.E., Nawrocka, E. (2012). Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 83, 401–414.

Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 87, 157–170.

Krakowiak-Bal, A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 71–82.

Niemczyk, A., Zacłona, T. (2013). Funkcja turystyczna polskich makroregionów w świetle kryzysu gospodarczego XXI w. Współczesne Zarządzanie, 1, 11–20.

Mazurkiewicz, R. (2014). Kolej Izerska – możliwość eksploatacji a infrastruktura. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5–8.

Papatheodorou, A. (2021). A review of research into air transport and tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Air Transport and Tourism. Annals of Tourism Research, 87, 1–17.

Pieniążek-Osińska, B. (2020, 10 czerwca). GUS: Jak pandemia wpłynęła na uzdrowiska? Pozyskano z: https://www.politykazdrowotna.com/73892,gus-jak-pandemia-wplynela-na-uzdrowiska (dostęp: 16.09.2021).

Pomykała, A., Raczyński, J., Graff J., Bużałek, T. (2019). Porty lotnicze w Polsce i ich obsługa transportowa. TTS Technika Transportu Szynowego, 4, 16–28.

Rosik, P. Komornicki, T., Stępniak, M., Pomianowski, W. (2013). Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze? Przegląd Komunikacyjny, 12, 18–22.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U. 2013 poz. 810).

Sierpiński, G. (2010). Miary dostępności transportowej miast i regionów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, 66, 91–96.

Smolarski, M., Raczyk, A. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego. Studia Miejskie, 27, 9–24. doi: 10.25167/sm2017.027.01

Stec, A. (2013). Rozwój funkcji turystycznej a zmiany na rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne w latach 2004–2012 w województwie podkarpackim. Modern Management Review, 20(4), 203–214. doi: 10.7862/rz.2013.mmr.55

Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Szromek, A.R. (2013). Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich. Studia Ekonomiczne, 132, 91–103.

Taylor, Z. (2018). Współdziałanie, rola i sposoby transport w turystyce i rekreacji. Przegląd Geograficzny, 90(4), 531–555. doi: 10.7163/PrzG.2018.4.1

Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M. (2020). Zmiany w ruchu turystycznym w wybranych miastach dziedzictwa kulturowego Grupy Wyszehradzkiej (V4). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(3), 76–83.

Turystyka w województwie pomorskim w 2019 r. (2020, 29 maja). Urząd Statystyczny w Gdańsku. Pozyskano z: https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2019-r-,5,13.html (dostęp 16.09.2021).

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. (2020, 29 maja). Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pozyskano z: https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2019-r-informacja-sygnalna,2,12.html (dostęp: 16.09.2021).

Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik P., Stępniak, M., Szekely, V., Śleszyński, P., Światek, D., Wiśniewski, R., (2012). Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka. Warszawa – Bratysława: Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego. Polska Akademia Nauk.

Więckowski, M. (2011). Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 449–456.

Widz, M. (2020). Application of Tourist Function Indicators in Tourism Development. Case Study of Tunisia. Annales UMCS. Sectio B, 75, 143–160. doi: 10.17951/b.2020.75.0.143-160

Wiśniewski, Sz. (2014). Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne. Biuletyn Uniejowski, 3, 67–84.

Wojdygowski, Z. (2018). Dostępność transportowa jako kategoria ekonomiczna. Problemy kolejnictwa, 179, 37–48. doi: 10.36137/1795p

Published

2021-09-30

How to Cite

Pilichowska, P. ., & Glądała, A. . (2021). Equipment of transport infrastructure and intensity of tourist traffic in Polish voivodeships in 2015-2019. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 146–163. https://doi.org/10.24917/20801653.353.9