Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry

Authors

  • Tomasz Rachwał Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.5

Keywords:

industrial change, industrial geography, Polish industry, research issues in industrial geography

Abstract

The research themes of geography of industry are continually evolving. The dynamic development of this sector of the economy after 1945 in the conditions of the socialist economy, in which the processes of industrialisation of the country were treated as priorities, as well as the processes of economic transformation in Poland after 1989, influencing the changes in the previously developed socio-economic structures, including industry structures, influenced the shaping of the research problem of this sub-discipline of geography in Poland. These changes, leading to the adaptation of these structures to the changing management principles, take place under the influence of impulses from the international environment associated with building a knowledge-based economy and moving from the industrial and post-industrial phase to the informational phase of civilisation development. These essential issues of transformation of industrial structures in the period of economic transformation and the development of a knowledge-based economy have become the subject of interest of many researchers, including economic geographers. The article presents the evolution of the themes and the main directions of research on structural changes in Polish industry in the conditions of transition from the centrally planned economy to market economy. In conclusion, it is shown that Polish geography of industry has undertaken significant scientific and economic problems of structural changes in industry during the period of economic transformation, continually updating its research priorities. Researchers quickly reacted to changes in the legal and political conditions of the functioning of the national economy, despite numerous barriers, related to, among other things, limited access to data on industrial activities, resulting in the lower interest of geographers in industrial research. The paper ends with recommendations regarding future possible research directions and a comprehensive bibliography of the studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tomasz Rachwał, Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

Tomasz Rachwał, Ph.D., Head of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Director of Institute of Geography of the Pedagogical University of Cracow, Rector’s Proxy for Entrepreneurship, member of the Senate of the Pedagogical University of Cracow, a Deputy Chair of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, member of the editorial board of several journals, author of textbooks for geography and entrepreneurship. His research interests focus primarily on the issue of change of spatial and branch structures of industry, the determinants for the development of various branches of industrial activity, and the role of manufacturing, selected branches of services and entrepreneurship in local and regional development, as well as geographical and entrepreneurship education.

References

Bal-Woźniak, T. (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych [Infrastructure of innovative system as a factor of transformation of industrial structures]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 45–57.

Boguś, M., Dorocki, S. (2018). Międzynarodowe korporacje biotechnologiczne i farmaceutyczne na świecie [International Biotechnological and Pharmaceutical Corporations in the World]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(2), 129–141.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [Influence of human capital supplies on the creation of information society and the innovation of industrial structures]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 13, 95–109.

Brezdeń, P. (2006). Uwarunkowania bezpośrednie inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim [Direct factors of foreign investments and their impact on the internationalisation of production activities in Dolnośląskie Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 60–73.

Brezdeń, P. (2015). Wybrane aspekty przemian strukturalnych i innowacyjności przemysłu Śląska– ujęcie przestrzenne [Selected Aspects of the Structural Changes and the Innovativeness of Silesian Industry – a Spatial Perspective]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(2), 123–146.

Chmielewski, T.J., Myga-Piątek, U., Solon, J. (2015). Typologia aktualnych krajobrazów Polski. [Typology of Poland’s current landscapes]. Przegląd Geograficzny, 87(3), 377–408.

Czapliński, P. (2008). Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych. [The problems of industry research in geographic and economic sciences]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 46–52.

Czapliński, P. (2009). Wybrane problemy badawcze w geografii Przemysłu [Selected research problems in the geography of industry]. In: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (ed.). Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii [Approaches and research problems in contemporary geography]. Bydgoszcz: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, 115–123.

Czapliński, P. (2010). Przestrzenny wymiar procesów transformacji przemysłu w województwie pomorskim [Spatial industrial transformation processes in the Pomorskie voivodship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 130–141.

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego [Functioning of the fish processing industry in the period of economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 114–128.

Czapliński, P. (2014). Processes of Transformation of Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 151–162.

Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2013). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń [Economic geography. Exercise guide]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Czyżewska, B.(ed.). (1969). Bibliografia polskich prac badawczych za lata 1962–1965 [Bibliography of Polish research works for the years 1962–1965]. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 35.

Dobrowolska, M. (1948). Dynamika krajobrazu kulturowego [Dynamics of cultural landscape]. Przegląd Geograficzny, 21(3–4), 151–205.

Dobrowolska, M. (1965). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej [Trends in the development of the geography of industry during the twenty years of People’s Republic of Poland]. Przegląd Geograficzny, 37(4).

Dobrowolska, M. (1978). Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego [Industrialisation and urbanisation processes as factors of growth and transformation of the spatial structure of the region under industrialisation]. In: Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [Social and economic transformations of the Tarnobrzeg Region under Industrialisation]. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 11–24.

Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [Geography of enterprises – an undervalued research trend in the Polish economic geography]. In: B. Domański (ed.). Geografia, Człowiek, Gospodarka [Geography, Man, Economy]. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 101–112.

Domański, B. (2000). Some aspects of the development of Polish manufacturing in the perspective of knowledge-based economy. In: A. Kukliński (ed.). The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century. Warsaw: State Committee for Scientific Research, 281–287.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki [Foreign capital in the Polish industry. Distribution patterns, conditions and effects]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domański, B. (2002a). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania [Transformations of post-industrial areas in Śląskie and Małopolskie Voivodeships – regularities and conditions]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 51–59.

Domański, B. (2002b). Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce [Foreign industrial investments and metropolitan areas in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 9–18.

Domański, B. (2003a). Economic trajectory, path dependency and strategic intervention in an old industrial region: the case of Upper Silesia. In: R. Domański (ed.). Recent advances in urban and regional studies. Warsaw: Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, 133–153.

Domański, B. (2003b). Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: the case of Poland. European Urban and Regional Studies, 10(2), 99–118.

Domański, B. (2005). Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland. In: C. Alvstam, E. Schamp (ed.). Linking Industries across the World: Processes of Global Networking. Aldershot: Ashgate, 147–172.

Domański, B. (2015). Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji [Contemporary processes of regional industrial changes in Poland – possible interpretations]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 40–53.

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. (2005). The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe. Studia Regionalia, 15, 153–171.

Domański, B., Gwosdz, K. (2010). Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27–38.

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K., Dej, M. (2013). The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland. International Journal of Automotive Technology and Management, 13(2), 151–165.

Dominiak, J., Rachwał, T. (2016). Chief development tendencies, structural changes and innovativeness of the industrial and service sectors in Poland. Quaestiones Geographicae. 35(4), 49–69.

Dorocki, S. (2014). Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 108–131.

Dorocki, S., Borowiec, M., Boguś, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego [Spatial Diversity of the Biotechnological Industry’s Development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21, 94–120.

Dyba, W. (2017). Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce [Furniture Clusters in the Spatial Structure of the Furniture Industry in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(1), 38–51.

Dyba, W., Stryjakiewicz, T. (2014). Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli [Cluster initiatives as a chance for the development of the furniture industry in Poland in the conditions of a crisis: The example of the Swarzędz Cluster of Furniture Producers]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 27, 181–196.

Dziadek, S. (1990). Kształtowanie się i dynamika rozwoju ośrodków przemysłowych Rybnickiego Okręgu Węglowego [Formation and dynamics of development of industrial centers of the Rybnik Coal Area]. In: Z. Zioło (ed.). Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [Problems of the industrial center in the academic education of geography teachers]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 50–64

Fajferek, A. (1963). Przemysł [Industry]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 9(28).

Fajferek, A., Zioło, Z. (1979). Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji [Attempt to determine the degree of advancement of industrialisation processes over urbanisation processes]. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 71.

Fajferek, A., Zioło, Z. (1983). Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do procesów industrializacji w woj. Tarnobrzeskim [Delay of urbanisation processes in relation to processes of industrialisation in Tarnobrzeg Voivodeship]. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 77.

Fierla, I. (ed.) (1994). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. Część I. Monografie i Opracowania [Changes of conditions for the location of the industry in Poland. Part I. Monographs and Studies]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Fierla, I. (ed.) (1996). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. Część II. Monografie i Opracowania [Changes of conditions for the location of the industry in Poland. Part II. Monographs and Studies].Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Fierla, I., Kuciński, K. (1996). Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce [Contemporary Evolution of Localisation Factors of Industry in Poland]. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 408, 7–74.

Gierańczyk, W. (2008b). Badania struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej [Research into Polish industrial structures in the globalization era: the industrial spatial structure]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 26–39.

Gierańczyk, W. (2000). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego [Impact of political transformation on structural changes in the industry of Toruń Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 1, 77–88.

Gierańczyk, W. (2008a). Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji [Problems in defining changes in enterprise-location tendencies in the globalization era]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 86–97.

Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83–93.

Gierańczyk, W., Sadoch, A. (2015). Współdziałanie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce według województw w latach 2010–2012 [Cooperation of innovate industrial enterprises in Poland by voivodeships (2010–2012)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 68–84.

Gierańczyk, W., Stańczyk, A. (2001). Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku [Industrial districts in Poland at the beginning of the 21st century]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 61–69.

Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej [Location of enterprises in global economy]. Warszawa: Difin.

Godlewska-Majkowska, H. (2015). Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów [The role of location risk in shaping the investment attractiveness of regions]. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 30–44.

Godlewska-Majkowska, H. (2016). Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach [Structural Links and Making Location Decisions in Small Enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(1), 47–61.

Grzeszczak, J. (1964). Podstawowe problemy badawcze geografii przemysłu w Polsce [Basic research problems of the geography of industry in Poland]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 32.

Grzeszczak, J. (1985). Z badań nad organizacją przestrzenną przemysłu w Polsce (na tle międzynarodowym) [On the research on spatial organisation of industry in Poland (internationally)]. Studia Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 5(22), 95–108.

Grzeszczak, J. (1991). Podstawowe orientacje badawcze w geografii przemysłu [Basic research orientations in the geography of research]. Prace Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 48, 27–34.

Grzeszczak, J. (2011). Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI–1 XII 1955 r.) [Osieczna and the landscape after Osieczna (in connection with the conference on economic geography, 28 XI–1 XII 1955)]. Przegląd Geograficzny, 83(4), 557–564.

Gwosdz, K., Micek, G. (2010). Spatial agglomerations in the Polish automotive industry. Przegląd Geograficzny, 82(2), 159–190.

Heder, A., Tkocz, M. (2013). Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy [The Functioning of Coal Mining in a Knowledge-Based Economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21, 78–93.

Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2013). Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce [How industrial plants in Poland were built and how they fell]. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.

Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji [Pathology of transformation]. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kilar, W. (2014a). Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego [Changes in the economic potential of selected information technology corporations in a context of economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 27, 57–71.

Kilar, W. (2014b). Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 56–80.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries – a Regional Approach. ‘Club of Economics in Miskolc’ Theory, Methodology, Practice, 10(1), 45–54.

Kilar, W., Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union. In: K. Czapiewski, T. Komornicki (ed.). New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization – Polish Academy of Sciences, Academic Division – Polish Geographical Society, 145–158

Komornicki, T. (2006). Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu [Export on a regional basis as a measure of industrial development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 167–178.

Kortus, B. (1978a). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu [Current directions and research problems of the geography of industry]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 14–21.

Kortus, B. (1978b). Nowe tendencje i kierunki w badaniach przestrzennych przemysłu [New tendencies and directions in spatial research of industry]. Folia Geographica. Ser. GeographicaOeconomica, 11.

Kortus, B. (1986). Wstęp do geografii przemysłu [Introduction to the geography of industry]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kortus, B. (1987). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu [Current directions and research problems of the geography of industry]. In: Z. Zioło (ed.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli [Geography of industry in academic teacher education]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Kortus, B. (1999). Geografia Przemysłu [Geography of industry]. In: B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (ed.). Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849–1999 [Development and achievements of geographical sciences at the Jagiellonian University 1849–1999]. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 329–357.

Kuciński, K. (1992). Geografia przemysłu w latach dziewięćdziesiątych (głos w dyskusji) [Geography of industry in the 1990 (voice in the discussion)]. In: Z. Zioło (ed.). Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli [Geography of industry in the conditions of the new management system – research problems and their reflection in teacher education]. Kraków–Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie i Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, 246–250.

Kuciński, K. (1998). Szkoła Główna Handlowa jako ośrodek badań przestrzennych przemysłu [Warsaw School of Economics as a Center of Spatial Researches of Industry]. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 434, 7–17.

Kuciński, K. (2001). Lokalizacja przemysłu w nowym systemie ekonomicznym [Industry location in the new economic system]. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 76, 7–12.

Kukliński, A. (1964). Kierunki badań nad strukturą przestrzenną przemysłu Polski [Directions of research on the spatial structure of Polish industry]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 32.

Kukliński, A. (1976). Problemy przemysłu w systemie studiów regionalnych w Polsce. Uwagi dyskusyjne [Problems of industry in the system of regional studies in Poland. Discussion comments]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 93.

Kukliński, A. (1981). Próba oceny roli procesów industrializacji i urbanizacji w kształtowaniu gospodarki przestrzennej [Attempt to assess the role of industrialisation and urbanisation processes in shaping spatial development]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 116.

Leszczycki, S., Kukliński, A. (1964). Perspektywy rozwojowe geografii przemysłu w Polsce [The Future Development of Industrial Geography in Poland]. Przegląd Geograficzny, 36(2), 215–225.

Matykowski, R., Tobolska, A. (1994). Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce a zróżnicowanie przestrzenne Przemysłu [Socio-economic transformation in Poland and spatial diversification of industry]. In: Z. Zioło (ed.). Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania [Spatial behaviour of industry in changing economic conditions]. Kraków–Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, 79–93.

Micek, G., Gleadle, P., Dawidko, P. (2014). The Role of Institutional Context in the Development of the SME Biotech Sector in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 132–150

Misztal, S. (1997). Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej [Development of the geography of industry and its research issues]. In: B. Domański (ed.). Geografia, Człowiek, Gospodarka [Geography, Man, Economy]. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 115–123.

Misztal, S., Zioło, Z., (1998a). Wprowadzenie [Introduction]. In: S. Misztal, Z. Zioło, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich [Achievements of Polish geography of industry in research of academic centers]. Warszawa–Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Misztal, S., Zioło, Z. (ed.) (1998b). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich [Achievements of Polish geography of industry in research of academic centers]. Warszawa–Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Mrozińska, A. (2013). Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010 [The Structural Changes in the Processing Industry by Voivodeship in the Years 1999–2010]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21, 157–172.

Pakuła, L. (1978). Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu [Theoretical and research problems of forms of spatial concentration of industry]. Folia Geographica, 11, 107–116.

Pakuła, L. (1983). Próba oceny regionalnych badań przemysłu [Attempt to evaluate regional industry research]. Folia Geographica, 15, 25–37.

Pakuła, L. (2003). Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji [Trends in the restructuring of industry in the Upper Silesian Industrial Region in the era of transformation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 59–66.

Pakuła, L., Troc, M. (1987). Bibliografia przemysłu za lata 1963–1983 [Industry bibliography for the years 1963–1983]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Parysek, J.J. (1993). Stare i nowe problemy badawcze geografii Przemysłu [Old and new research problems of the geography of industry]. In: Z. Zioło (ed.). Regionalne problemy uprzemysłowienia [Regional problems of industrialisation]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 8–19.

Paszkowski, M. (2008). Kształtująca się gospodarka sieciowa jako pole badawcze geografii [Emerging network economy as a research field of geography of production]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 40–45.

Pączka, S. (1994). Problematyka badawcza zachowań przestrzennych przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce [Research issues of industrial spatial behaviours in changing management conditions in Poland]. In: Z. Zioło (ed.). Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania [Spatial behaviour of industry in changing management conditions]. Kraków–Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, 39–47.

Pukowska-Mitka, M., Tkocz, M. (1992). Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w województwie katowickim [Restructuring of coal mining in Katowice Voivodeship]. In: Z. Zioło (ed.). Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania-problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli [Geography of industry under the conditions of the new management system – research problems and their reflection in teacher education]. Kraków–Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie i Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, 140–155.

Rachwał, T. (2001). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym [Operation of the Krakow Electronic Works „TELPOD” in the light of changes in the Polish electronic industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 167–180.

Rachwał, T. (2002). Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski PołudniowoWschodniej (na wybranych przykładach) [The process of restructuring industrial enterprises in south-eastern Poland (on selected examples)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 79–88.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 98–115.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [Research problems concerning the functioning of industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 53–85.

Rachwał, T. (2009). Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration. Geopolitical Studies, 15, 133–164.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej [Spatial and division structure of Polish industry against the European Union in the twentieth anniversary of the start of the transformation processes]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 16, 105–124.

Rachwał, T. (2011a). Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15, 5–25.

Rachwał, T. (2011b). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19(2011), 1–10.

Rachwał, T. (2011c). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce [The impact of crisis on changes in industrial production in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 99–113.

Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast [Innovativeness of industrial enterprises as a factor of urban development]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 141, 135–152.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-Based Economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21, 189–211.

Rachwał, T. (2014). Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego [Changes in the spatial structure of the Polish industry under economic crisis conditions]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 27, 148–163.

Rachwał, T. (2015a). 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego – główne problemy badawcze [30 years of the conferences on structural transformation of industry and services and 15 years of the Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society – main research issues]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 144–160.

Rachwał, T. (2015b). Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88(4), 575–605.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27B(1), 67–80.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2015). Industrial and R&D Activity in Emerging Economies – Poland versus other EU Countries. In: Micek, G. (ed.). Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces Global and Local Actors. Networks and Embeddedness. Farnham: Ashgate, 33–51.

Rachwał, T., Wiedermann, W., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce regionów Unii Europejskiej [The importance of industry in the economy and the regional policy of the European Union]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 14, 31–42.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2018). Eastern European cities as command and control centres in a time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, 58(2), 101–110.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak, M., Szymańska, A. (2016). Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej [Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(2), 38–54.

Rochnowski, H. (1993). Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy jako przykład okręgu dwubiegunowego [Bydgoszcz-Toruń Industrial District as an example of a bipolar circle]. In: Z. Zioło (ed.). Problematyka Okręgu Przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [Problems of the Industrial District in the academic education of geography teachers]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 79–108.

Rutkowska-Gurak, A. (2000). Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego) [Municipal industrial area as a business location environment (on the example of Służewiec Przemysłowy)]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Rydz, E., Jażewicz, I. (1994). Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania [Transformations of spatial and branch structures of the industry of the Słupsk region in changing farming conditions]. In: Z. Zioło. Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania [Spatial behaviour of the industry in changing economic conditions]. Kraków–Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, 132–144.

Rydz, E., Jażewicz, I. (1997). Procesy transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach 1990–1995 [Processes of transformation of the Słupsk industrial center in 1990–1995]. In: Z. Zioło (ed.). Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej [Problems of transformation of industrial structures in the process of transition to a market economy]. Kraków–Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie i Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 47–58.

Stachowiak, K. (2008). Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych [Institutional approach in economic geography and regional research]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 237, 104–128.

Stachowiak, K. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej [Institutional determinants of international operations of enterprises in Central and Eastern Europe]. In: M. G. Woźniak (ed.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: uwarunkowania instytucjonalne [Social inequalities and economic growth: institutional conditions]. Rzeszów: Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 165–176.

Stachowiak, K., Stryjakiewicz, T. (2008). Institutional approach in economic geography and its relevance to regional studies. Quaestiones Geographicae, 27B(1), 7–20.

Straszewicz, L. (1987). Geografia przemysłu jako nauka i dyscyplina nauczania [Geography of industry as a science and discipline of teaching]. In: Z. Zioło (ed.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli [Geography of industry in academic teacher education]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 8–13.

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980 [Research directions of the geography of industry in Poland in 1945–1980]. In: Geografia przemysłu w akademickim kształcenia nauczycieli [Geography of industry in academic teacher education]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 22–43.

Stryjakiewicz, T. (1992). Ewolucja koncepcji badawczych geografii przemysłu [The evolution of research conceptions of industrial geography]. Współczesne Problemy Geografii Społeczno-Ekonomicznej Polski. Seria Geografia, 55, 163–172.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji [Spatial adaptation of industry in Poland under transformation conditions]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Stryjakiewicz, T. (2001). Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych [The concept of networking in spatial and economic research]. In: H. Rogacki (ed.). Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej [Theoretical concepts and methods of research on socio-economic geography and spatial management]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 37–47.

Stryjakiewicz, T. (2005a). Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny [Network organisation of economy and regional development]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 219, 38–56.

Stryjakiewicz, T. (2005b). Contrasting Experiences with Business Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. In: C.G. Alvstam, E.W. Schamp (ed.). Linking Industries Across the World. Aldershot: Ashgate, 197–219.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005c). Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T. (2007). Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych [Institutional orientation in economic geography and its importance in the analysis of transformation processes in spatial structures]. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (ed.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych [Processes of social and economic transformation and natural spatial structures]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 107–118.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [Location of companies and spatial behaviour of IT sector employees (on the example of the Poznań metropolitan area)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.

Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu [Changes in industrial geography]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 30–44.

Stryjakiewicz, T. (2014). Changes in Polish Industrial Geography at the Turn of the 21st Century. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 7–19.

Szajnowska-Wysocka, A. (1990). Bariery rozwojowe ośrodków przemysłowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [Development barriers for industrial centers in the Upper Silesian Industrial Region]. In: Z. Zioło. Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli Geografii [Problems of the industrial center in the academic education of geography teachers]. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 65–76

Szejgiec, B., Komornicki, T. (2015). Spatial differentiation of Polish export linkages. Geographia Polonica, 88(1),173-188. DOI: 10.7163/GPol.0011

Ślązak, R. (2016). Czarna księga prywatyzacji 1988–1994, czyli jak likwidowano przemysł [Black book of privatisation 1988–1994, or how the industry was liquidated]. Wrocław: Wektory.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski [Economic control functions in the space of Poland]. Prace Geograficzne, 213.

Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast [Large enterprises in the spatial structure of the largest Polish cities]. Prace Geograficzne, 217.

Śleszyński, P. (2014). Headquarters of Large Enterprises in the Spatial Structure of Major Polish Cities. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 178–193.

Śleszyński, P. (2015). Economic control functions in Poland in 2013. Geographia Polonica, 88(4), 701–708.

Tkocz, M. (2015). Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [A traditional industrial district from the perspective of 25 years of functioning in a market economy in Poland. An example of the Upper Silesian Industrial District]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 112–126.

Tkocz, M., Sobala, P. (2006). Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa [Foreign capital in economic changes of a traditional industrial center on the example of Chorzów]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 74–79.

Tobolska, A. (1997). Przejawy transformacji w przemyśle województwa poznańskiego [Manifestations of transformation in the industry of Poznań Voivodeship]. In: Z. Zioło (ed.). Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej [Problems of transformation of industrial structures in the process of transition to a market economy]. Kraków–Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 129–144

Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce [Factors for the location of factories of selected international corporations in Poland]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15.

Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenia [The concept of multiplier effect in determining the influence of enterprises on their socio-economic environment]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 98–106.

Wieloński, A. (2010). Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu [Volume and structure of export as a measure of competitiveness of the Polish industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 15, 99–104.

Wójtowicz, M. (2017). Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku [The role of the automotive industry in the socio-economic development of Mexico]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(4), 83–102.

Wójtowicz, M., Rachwał, T. (2014). Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing – the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 81–107.

Wrzosek, S., Zawadzki, M. (ed.) (1974). Planowanie regionalne. Bibliografia piśmiennictwa polskiego 1966–1970, wybór [Regional planning. Bibliography of the Polish literature 1966–1970, selection.] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 82.

Wrzosek, S., Zawadzki, M. (ed.) (1985). Planowanie regionalne. Bibliografia piśmiennictwa polskiego 1971–1980, cz. I, cz. II. [Regional planning. Bibliography of Polish literature 1971– 1980, part I, cz. II.]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 127.

Zawadzki, S. (ed.) (1969). Planowanie regionalne. Bibliografia piśmiennictwa polskiego 1945– 1965 [Regional planning. Bibliography of Polish literature 1945–1965, selection]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 55.

Zioło, Z. (1971). Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji [The state of research on the problem of the spatial structure of industry and its forms of concentration]. Materiały Informacyjne WKPG w Rzeszowie, 25–38.

Zioło, Z. (1976). The development of optimum territorial forms of industrial form concentration. Geographia Polonica, 33, 171–182.

Zioło, Z. (1978). Próba konstrukcji teoretycznego modelu okręgu przemysłowego [Attempt to construct a theoretical model of an industrial district]. In: Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [Socio-economic transformations of the Tarnobrzeg District under Industrialisation]. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 25–39.

Zioło, Z. (1987). Próba zarysu teorii struktury przestrzennej przemysłu [An attempt to outline the theory of the spatial structure of industry]. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 112, 103–120.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej [The place of spatial structure of industry in geographical space]. In: B. Domański (ed.). Geografia, Człowiek, Gospodarka [Geography, Man, Economy]. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125–132.

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji [Diversification of the global industrial space in the light of the concentration of headquarters of leading corporations]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 9–26.

Zioło, Z. (2008a). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [Industrial spatial structure: research problems]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 9–25.

Zioło, Z. (2008b). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia [Transformational processes in industrial spatial structures in relation to changing surroundings]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 11–22.

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych [Position of innovativeness in the processes of economic development of spatial structures]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 20, 9–32.

Zioło, Z. (2014a). Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based on Research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 20–37.

Zioło, Z. (2014b). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu [Impact of the crisis on the formation of the spatial structure of the industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 27, 9–37.

Zioło, Z. (2016). Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstw przemysłowych [The Impact of International Determinants on the Development of Industrial Enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3), 7–24.

Zioło, Z., (2017). Wpływ przemysłu i usług na rozwój społeczno-gospodarczy układów przestrzennych [Impact of Industry and Services on Socio-Economic Development of Spatial Systems]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(4), 7–24.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2006). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu [International conditions for the development of industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2008). Problematyka badawcza geografii przemysłu [Research problems concerning the functioning of industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2010). Geografia przemysłu i usług [Geography of industry and services]. In: Z. Długosz, Z. Zioło (ed.). Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [Scientific and didactic development and research directions of the Institute of Geography of the Pedagogical University of National Education Commission in Krakow]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 138–157.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2011). Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych [The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2013). Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 21.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2014). Contemporary issues in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25.

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2016a). Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw [International and national conditions of enterprises development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(1).

Zioło, Z., Rachwał, T. (ed.) (2016b). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu [International conditions for the development of industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3).

Zioło, Z., Rachwał, T., Kilar, W. (2018). Komisja Geografii Przemysłu [Industrial Geography Commission]. In: M. Sobczyński (ed.). Polskie Towarzystwo Geograficzne w stulecie działalności [Polish Geographical Society on the centenary of activity]. T. 3. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 89–132.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Rachwał, T. (2018). Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 86–109. https://doi.org/10.24917/20801653.324.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>