Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography

Authors

  • Tomasz Rachwał Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.9

Keywords:

economic geography, entrepreneurship, entrepreneurship education, local development, regional development, research issues in entrepreneurship, socio-economic development

Abstract

The issues of economic geography research are subject to constant changes, mainly corresponding to the dynamic changes in the socio-economic space, especially in Polish conditions in the period of systemic transformation. This is also reflected in taking new research directions. One of those developed intensively in Poland after 1989 is entrepreneurship and its role in the development of spatial systems. The theme of the article is, therefore, the research problem of the role of entrepreneurship in the development of spatial systems. In the light of the analysis of the literature on the subject, mainly related to geographic research conducted by Polish researchers in this field, the article analyses various views on the concept of entrepreneurship, determines international and national conditions for entrepreneurship development, and proposes a systematic approach to entrepreneurial function in the development of spatial systems of various scales. The links between entrepreneurship and geography, the significant share of geographers in research in this field and the possibilities of using in this research the model of the functioning of geographical space were pointed out. In the final part, further directions of geographic research on this subject were recommended, which may contribute to the systematic increase of the importance of this discipline in the system of sciences and application activities, in particular in the development, implementation and monitoring of development strategies for spatial systems of different scales.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tomasz Rachwał, Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

Tomasz Rachwał, Ph.D., Head of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Director of Institute of Geography of the Pedagogical University of Cracow, Rector’s Proxy for Entrepreneurship, member of the Senate of the Pedagogical University of Cracow, a Deputy Chair of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, member of the editorial board of several journals, author of textbooks for geography and entrepreneurship. His research interests focus primarily on the issue of change of spatial and branch structures of industry, the determinants for the development of various branches of industrial activity, and the role of manufacturing, selected branches of services and entrepreneurship in local and regional development, as well as geographical and entrepreneurship education.

References

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji [Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 7, 321–332.

Brzozowski, T. (2007). „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji [Enterprise Ambiguous or Misunderstood Concept? Attempt of Systematize]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 3, 196–203.

Gierańczyk, W. (2009). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się [Development of Information Society and Entrepreneurship in the Transforming Countries]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 5, 19–36.

Gierańczyk, W. (2010). Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich [Research and Development as Part of Entrepreneurship in the EU States]. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 6, 35–48

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003 [Non-agricultural individual economic activity in Poland in 1988–2003]. Prace Geograficzne, 203.

Key Competencies. A developing concept in general compulsory education (2002). Eurydice, Brussels.

Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości In: Kuciński K. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce [Regional perspective of entrepreneurship, In: Kuciński K. (ed.), Entrepreneurship and regional development in Poland] Difin, Warszawa.

Kulawiak, A. (2017). Entrepreneurship in Small Towns in the Region of Łódź in the Assessment of Business Owners. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 13, 41–52.

Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19(2011), 397–405

Milewska, M. (2006). Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży wiejskiej [Awakening of Enterprising Attitudes Amongst the Youth in the Country]. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 2, 249–25.

Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego [Entrepreneurial competences: theoretical deliberations and their illustrations in higher education]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 11, 364–376.

Płaziak, M., Rachwał, T.(2014a). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) [Entrepreneurship education in Polish universities in non-economic studies (on the example of geography)]. Horyzonty Wychowania, 13(26), 249–266.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014b). Entrepreneurship Courses in Spatial Management Studies in Polish Universities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 710–718.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014c). The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010–2020). Europa XXI, 26, 97–110.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego [“Entrepreneurial region” – an outline of the concept in the light of an analysis of the role of entrepreneurship in the national strategy of regional development]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship– Education], 11, 37–49.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2017). Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship– Education], 13, 25–40.

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [Shaping the attitudes of students in entrepreneurship lessons]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 1, 137–144.

Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej [Shaping entrepreneurial attitudes in school education]. In: B. Muchacka (ed.). Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II [School in science and educational practice, vol. II.]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 427–434.

Rachwał, T. (2017). Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland – a Voice in the Discussion on the Directions of Change. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 13, 330–339.

Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: a Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61–81.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.

Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji [Shaping an entrepreneurial attitude – processes of socialisation and self-creation]. In: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (ed.). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna [Shaping entrepreneurial attitudes and economic education]. Warszawa: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 205–211.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych [Entrepreneurship education towards modern civilization and economic challenges]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 9, 246–257.

Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową [Education for entrepreneurship: between entrepreneurial pedagogy and economic and business education]. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11–31.

Wach, K. (2014b). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11–32.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury [Entrepreneurship as a factor of socio-economic development: literature review]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 11, 24–36.

Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa [Entrepreneurial education: bibliometric analysis of Polish literature]. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11–26.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [The model of the functioning of geographical space as an attempt to integrate geographic research]. In: A. Lisowski (ed.). Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności [Geography at the turn of the century – unity in diversity]. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122–131.

Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [World conditions for the development of entrepreneurship]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship– Education], 1, 9–16.

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [The Part Entrepreneurship Plays in Increasing the Competitiveness of Society and Economy]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 2, 10–17.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu [Role of Entrepreneurships in an Activation of Economy an Outline of a Model]. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 3, 10–17.

Zioło, Z. (2009a). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [The Role of the Entrepreneurship in the Forming the Information Society]. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 5, 10–18.

Zioło, Z. (2009b). Model badań procesu transformacji elementów w przestrzeni geograficznej [Research model of the process of transforming elements in geographical space]. In: I. Jażewicz (ed.). Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Książka dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin [Contemporary problems of structural changes in geographical space. Book dedicated to Professor Eugeniusz Rydz on the 70th birthday anniversary]. Słupsk: Akademia Pomorska, 103–117

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji [A place of entrepreneurship in education]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 8, 10–23.

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego [The conditions for entrepreneurship development during an economic crisis]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 9, 10–33.

Zioło, Z. (2014). The concept of geographical space. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 5, 6–22.

Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych [Entrepreneurship as a factor of the socio-economic development of spatial systems]. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 8-23.

Zioło, Z., Kamińska, W. (1993). Rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w województwach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej [Development of individual economic activity in border voivodeships of south-eastern Poland]. In: J. Kitowski, Z. Zioło. Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych [Factors and barriers to the development of border regions]. Kraków–Rzeszów–Warszawa: Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 99–116.

Zioło, Z., Kamińska, W. (1996). Struktura branżowa indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce Południowo-Wschodniej [Industry structure of individual economic activity in South-Eastern Poland]. In: Z. Zioło (ed.). Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych [Impact of transformation processes of the national economy on the functioning of economic units and spatial systems]. Warszawa–Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 69–87.

Zioło, Z., Piróg, S. (2000). Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi E–4 na odcinku Kraków–Przemyśl [Potential and structure of individual business entities located along the E–4 road on the Kraków–Przemyśl section]. In: Z. Zioło (ed.). Działalność człowieka i jego środowisko [Human activity and its environment]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 355–373.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: P. Churski (ed.). Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135– 155.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Rachwał, T. (2018). Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 149–162. https://doi.org/10.24917/20801653.324.9

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>