Sustainable Consumption as Attribute and Condition of Tourism Sector Development in the 21st Century

Authors

  • Marek Hendel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Michał Żemła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.14

Keywords:

sustainable consumption, sustainable consumption in tourism, sustainable development, sustainable tourism, tourism development

Abstract

The aim of this article is to demonstrate the sustainable consumption as contemporary attribute and condition of the tourism sector development. The article presents the concept of sustainable consumption with direct reference to tourism that allowed the authors to define contemporary changes on tourism services market, highlighting the importance of protection of the natural environment in contemporary choices of consumers. In the authors’ opinion, the focusing of consumers tourism services on this protection is in line with the global changes of consumers’ behaviour that are visible in other services sectors. The authors also emphasize that this changes are particularly important for tourism. This relates to the universal recognition of tourism as a form of an environmentally friendly economic activity that over the years caused the irresponsible management of natural resources for development and consequently led to numerous irreversible changes. According to the authors, the implementation of the principles of sustainable tourism development by consumption is not only the element which decides on the development, it could be an important distinguishing feature in comparison to other services sectors. By referring to the concept of sustainable consumption the authors also emphasize the important role of tourism industry in implementation of sustainable development in tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marek Hendel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Marek Hendel, M.Sc., Ph.D. student in the field of Economics at the Wroclaw University of Economics, Faculty of Economics, Management and Tourism in Jelenia Gora. He is a member of the teaching staff in Katowice School of Economics. His research interests are related to sustainable tourism development, consumers behavior on the tourist market and the role of local government in tourism development.

Michał Żemła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii

Michał Żemła, Ph.D., associate professor, Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. He graduated at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology in Gliwice, he obtained his Ph.D. at the Economic University in Katowice and habilitation at the Economic University in Wroclaw. For many years he has been working in Katowice School of Economics. His research interests are connected with tourism destinations marketing, with special regards put to mountain areas. He is an author or co-author of 3 books and almost 100 scientific papers.

References

Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Albis.

Becken, S. (2014). Water equity – Contrasting tourism water use with that of the local communi- ty. Water Resources and Industry, 7–8, 9–22.

Berry, S., Ladkin, A. (1997). Sustainable tourism: a regional perspective. Tourism Management, 18(7), 433–440.

Bohdanowicz, P. (2008). Turystyka a świadomość ekologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Borowska, A. (2013). Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 71, 66–73.

Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 2(39), 528–546.

Butler, R.W. (2005). Developing the destination: Difficulties in achieving sustainability. W: W. Alejziak, R. Winiarski (red.). Tourism in Scientific Research. Kraków–Rzeszów: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 33–45.

Chudy-Hyski, D. (2013). Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze. W: D. Chudy-Hyski, M. Żemła (red.). Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 25–38.

Czubała, A, Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Dąbrowska, B.J. (2006). Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Durydiwka, M., Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 21–43.

Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 442.

Eccles, G. (1995). Marketing, sustainable development and international tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(7), 20–26.

Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2005). Tendencje rozwoju sektora usług. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 36–40.

Hudson, S. (1996). The 'greening' of ski resorts: a necessity for sustainable tourism, or a marketing opportunity for skiing communities? Journal of Vacation Marketing, 2(2), 176–185.

Hudson, S., Miller, G.A. (2005). The responsible marketing of tourism: the case of Canadian Mountain Holidays. Tourism Management, 26(2), 133–142.

Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. Annals of Tourism Research, 24(4), 850–867.

Jedlińska, M. (2007). Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 45–61.

Jędrzejczyk, I. (1995). Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Kiełczewski, D. (2012). Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 3(43), 73–84.

Kłos, A. (2013). Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(11), 147–162.

Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5–15. Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Ostoja.

Kurek, W. (1999). Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp. Turyzm, 9(1), 161–172.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kurleto, M. (2013). Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką. Zarządzanie i Finanse, 1(11), 411–427.

Meyer, B. (2010). Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. Acta Scientiarum Polonarum, Oeconomia, 9(4), 313–322.

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace habilitacyjne, 24.

Niezgoda, A. (2010). Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 52, 643–652.

Niezgoda, A. (2011). The role of Environmental Knowledge, Attitudes and Initiatives in the Development of Tourism Product. Turism, 21(1–2), 33–39.

Panasiuk, A. (2007). Koncepcja marketingowa w turystyce. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 62–73.

Pawlicz, A., Sidorkiewicz, M. (2013). Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego. W: P. Dominik (red.). Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa. Wydział Turystyki i Rekreacji, 195–207.

Rosa, G. (2005). Przyczyny wzrostu znaczenia sektora usług. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 59–63.

Smerecnik, K.R., Andersen, P.A. (2011). The diffusion of environmental sustainability innovations in North American hotels and ski resorts. Journal of Sustainable Tourism, 19(2), 171–196.

Sumień, T. (1998). Idea zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycz- nych. Człowiek i Środowisko, 22, 7–24.

Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 73–76.

Todd, S.E., Williams, P.W. (1996). From white to green: A proposed environmental management system framework for ski areas. Journal of Sustainable Tourism, 4(3), 147–173.

Tourism Concern (2012) (2016, 19 grudnia). Water Equity in Tourism – A Human Right, A Global Responsibility. Pozyskano z http://www.tourismconcern.org.uk/

Turystyka i środowisko (1994). Tourin. Dodatek do Rynku Turystycznego, 9. UNWTO (2013). UNWTO World Tourism Barometer, 11.

UNWTO (2015). UNWTO World Tourism Barometer, 13.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Vera Rebollo, J.F., Ivars Baidal, J.A. (2003). Measuring sustainability in a mass tourist destina- tion: Pressures and Policy responses in Torrevieja, Spain. Journal of Sustainable Tourism, 11(2–3), 181–203.

Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6), 66–74.

Witek, J. (2011). Zachowania konsumentów – wyzwaniem rynku. W: J. Perenc, G. Rosa (red.). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 9–23.

Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 63–80.

Zalejski, J., Faszczewska, K. (2012). Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekolo- gicznych. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 92–104.

Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–128.

Żabińska, T. (2000). Marketing a rozwój turystyki zrównoważonej. W: S. Bosiacki (red.). Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Żemła, M. (2010a). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Żemła, M. (2010b). Zrównoważony rozwój turystyki – problemy i dylematy. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 40, 11–30.

Żemła, M. (2013). Turystyka zrównoważona. W: D. Chudy-Hyski, M. Żemła (red.). Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 49–62.

Published

2016-12-06

How to Cite

Hendel, M., & Żemła, M. (2016). Sustainable Consumption as Attribute and Condition of Tourism Sector Development in the 21st Century. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 187–197. https://doi.org/10.24917/20801653.304.14

Most read articles by the same author(s)