Position of innovativeness in the processes of economic development of spatial structures

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.20.1

Keywords:

innowacyjność, rozwój, gospodarka,

Abstract

The present article concerns the issues of innovativeness in the development of enterprises and in the processes of economic, social and cultural development. The aim of this work is to determine the scope of development of innovation processes, and to present the position of Poland in the ranking list according to the advancement of innovation processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

Albert M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Sinum, Kraków.

Dobrowolska M. (red.), 1968, Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych KBRU przy Prezydium PAN, z. 29.

Carnicky S., Krupa K., Skotny P. (red.), 2011, Business Intelligence. Theory and Practice. Rzeszów–Kosice.

Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny, Przykład Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Długosz Z., Zioło Z. (red.), 2010, Rozwój naukowo dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.

Heffner K., Kamińska W., 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa.

Huntington S.P., 1998, Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa.

Kukliński A., 2005, Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Wyd. AE, Katowice.

Klasik A. (red.), 2011, Kreatywne przemysły – kreatywne aglomeracje, Biuletyn KPZK PAN, z. 246.

Koneczny F., 1935, O wielości cywilizacji, Wyd. Gebether Wolff, Kraków. Reprint, Wyd. Antyk, Komorów 1998.

Kukliński A., 1995, Nauka – technologia – gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Kwiatkowski E., 1989, Dysproporcje – Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Czytelnik, Warszawa.

Rajman J., 1969, Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po II wojnie światowej, Prace Monograficzne, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Stanisławska A., 2011, Innowacyjność jest dla Polski koniecznością, Rzeczpospolita, lista 2000, 23 października.

Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010, Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010, Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stryjakiewicz T, Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2010, Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne nr 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne nr 213, Warszawa.

Śleszyński P., 2010, Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,Warszawa–Kraków, s. 117–129.

Zioło Z. (red.), 1978, Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, Seria: Problemy Rejonów Uprzemysławianych KBRU, PWN, Warszawa.

Zioło Z., 2009a, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 11–31.

Zioło Z., 2009b, Rola przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 11–20.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009a, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009b, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010a, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T., 2010b, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., 2012, Procesy kształtowania innowacyjnego miasta, Studia KPZK PAN (złożone do druku).

Published

2012-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2012). Position of innovativeness in the processes of economic development of spatial structures. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 20, 9–32. https://doi.org/10.24917/20801653.20.1

Most read articles by the same author(s)

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>