Regional differences in the development of biotechnology in Europe

Authors

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Jan Paweł Jastrzębski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.20.5

Keywords:

biotechnologia, przemysł biotechnologiczny, patenty, biotechgate, Europa, regiony

Abstract

Modern biotechnology is widely regarded as information technology, a new wave of knowledge-based economy. It is one of the key technologies of the 20th century, with potentially a versatile range of applications, such as healthcare, agriculture and industrial processes. Simultaneously, biotechnology and pharmacy are the strongest fields in the currently funded basic research which contributes to progress in other sciences.According to the European Parliament’s report “Life sciences and biotechnology - A Strategy for Europe”, it is taken for granted that modern biotechnology offers unique opportunities of satisfying many human needs. Biotechnology could thus serve the European Union as a great contribution to the achievement of its policy objectives of economic growth and job creation, public health, environmental protection and sustainable development.In the following years, life sciences and biotechnology industry could potentially become the major areas of science, industry and employment and could improve the quality of life through innovative medical applications, upgrading of industrial bases of Europe, and better environment.This article aims at presenting regional differences in the development of biotechnology in Europe. Delimitation of regions will take place both on the basis of academic achievement in the field and the location of the biotechnology industry in Europe. An attempt will also be made to link the development of biotechnology with other markers of socio-economic regions of Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Aharonson B., Baum J., Plunket A., 2008, Inventive and uninventive clusters: The case of Canadian biotechnology, “Research Policy”, vol. 37, Issue 6–7, Elsevier, s. 1108–1131 .

Audretsch D.B., 2007, Entrepreneurship capital and economic growth, “Oxford Review of Economic Policy”, vol. 23, No 1, s. 63–78 .

Autant-Bernard C., Mangematin V., Massard N., 2006, Creation of Biotech SMEs in France, “Small Business Economics”, 26, Springer, s. 173–187 .

Barker S., Youtie J., Shapira P., 2007, Defining a Research Domain in an Emerging Technology: Vaccine Research in the State of Georgia, Working Paper, Georgia Tech Program in Science, Technology and Innovation Policy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.

Béliveau D., Haskell N., Veilleux S., 2001, Partner Selection Criteria in Emerging Markets: Theoretical Foundations and Propositions for Research in the Biotechnology Sector, “American Society of Business and Behavioral Sciences”, vol. 18, No 1, s. 1048–1065 .

Beuzekom (van) B., Arundel A., 2009, OECD Biotechnology Statistics 2009 .

Beyond borders: Global biotechnology report 2010, http://www.ey.com/US/en/Industries/Life- -Sciences/Beyond-borders_Global-biotechnology-report-2010 Biotechnology in Europe: 2006 comparative study, Critical I comparative study for EuropaBio, http:// www.bioin.or.kr/upload/stat/1216877493390.pdf (02.12.2011) .

Borowiec M., 2008, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. D. Ilnicki, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii iRozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław .

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa– Kraków, s. 95–109 .

Casper S., 2007, How do technology clusters emerge and become sustainable?: Social network formation and inter-firm mobility within the San Diego biotechnology cluster, “Research Policy”, vol. 36, Issue 4, s. 438–455 .

Casper S., 2009, The Marketplace for Ideas: Can Los Angeles Build a Successful Biotechnology Cluster? A Report to the John Randolph Haynes Foundation, Keck Graduate Institute of Applied Life Sciences .

Casper S., Murray F., 2005, Careers and Clusters: Analyzing the Career Network Dynamic of Biotechnology Clusters, “Journal of Engineering and Technology Management”, vol. 22, Issue 1, s. 21–74, http://ssrn.com/abstract =1503885

Chmiel A., 1991, Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Cooke P., 2003, The Regional Development Agency in the Knowledge Economy: Boundary Crossing for Innovation Systems, European Regional Science Association Annual Conference – “Peripheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/ papers/452.pdf (02.12.2011) .

Cooke P., De Laurentis C., 2002, The Index of Knowledge Economies in the European Union: Performance Rankings of Cities and Regions, Regional Industrial Research Report 41, Centre for Advanced Studies, Cardiff University .

Corolleur F., Mangematin V., Torre A., 2003, French Biotech Start Ups and Biotech Clusters in France: The Importance of Geographic Proximity, [w:] Biotechnology in Comparative Perspective – Growth and Regional Concentration, red. G. Fuchs, B. Luib, London: Routledge, s. 221–257 .

Czyż T., Chojnicki Z., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy wregionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce, Studia KPZK PAN, 120, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 74–95.

Dahl M.S., Sorenson O., 2007, Home sweet home: Social capital and location choice, Social Science, s. 1–22, www.druid.dk (02.12.2011) .

Delerue H., Lejeune A., 2008, Internationalization of biotechnology start-ups: the role of geographical location, http://uqam.academia.edu/ALejeune/Papers/456543/Internationalization_of_Biotechnology_Start-ps_the_Role_of_Geographical_Location (02.12.2011) .

Domański B., 2000, Some aspects of the development of Polish manufacturing in the perspective of knowledge-based economy, [w:] A. Kukliński (red.), The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century, State Committee for Scientific Research, Warszawa, s. 281–287 .

Europabio 2011, http://www.europabio.org/what-biotechnology (05.12.2011) .

Goldberg I., Goddard G., Kuriakose S., 2008, Building Knowledge-Based Economy and Absorptive Capacity to Enhance Growth: The Role of Cross-Border Knowledge Flows in Europe and Central Asia (ECA), [w:] Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economy Growth, ed. M. Runiewicz-Wardyn, L. Koźmiński, Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa .

History of Modern Biotechnology I, “Advances in Biochemical Engineering Biotechnology”, vol. 69, A. Fiechter (Editor, Contributor) .

Innovation in the Baltic Sea Region, Final Report to the European Commission, Directorate-General Regional Policy, 2011, Sweden, http://www.interact-eu.net/mint/pepper/orderedlist/downloads/ download.php?file=http%3A//www.interact-eu.net/downloads/4445/Study_Innovation_in_ EUSBSR_07.2011.pdf (02.12.2011) .

Kelly M., 2004, Biotech Clusters in Europe – Biotech Clusters get a Shot in the Arm, http://www.woods- -bagot.com/en/Documents/Public_Research/04_biocluster_Europe_M_Kelly.pdf (02.12.2011) .

Klasik A., 2009, Kreatywne miasta i aglomeracje, studia przypadków, Wydawn. Akad. Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach .

Kurek S., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 87–104 .

Lecocq C., Leten B., Kusters J., Van Looy B., 2010, Do Firms Benefit from Being Present in Multiple Technology Clusters? An Assessment of the Technological Performance of Biopharmaceutical Firms, Section of Economic Geography, series Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), No 10.19, Utrecht University .

Life Sciences and Biotechnology – AStrategy for Europe, 2002, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission of the European Communities, http://ec.europa.eu/biotechnology/ pdf/com2002-27_en.pdf (02.12.2011) .

Markowski T., 2008, Gospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego – konceptualizacja problemu, [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, „Studia”, t. CXX, tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa .

Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 31–42 .

Saxenian A., 1999, Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs, Public Policy Institute of California, San Francisco .

Saxenian A., Motoyama Y., Xiaohong Q., 2003, Local and Global Networks of Immigrant Professionals in Silicon Valley, Public Policy Institute of California, San Francisco .

Science, technology and innovation in Europe. 2011 edition, Office of the European Union, European Union, 2011 .

Shachmurove Y., Shachmurove A., 2004, Choosing Between Promising and Crowded Industries: How Does the Venture Capital Industry Fare in Each? PIER Working Paper No. 04-044, http://ssrn.com/abstract=637222 (02.12.2011) .

Shachmurove Y., 2004, The Reality of IPO Performance: An Empirical Study of Venture-Backed Public Companies, PIER Working Paper No. 04-030, http://ssrn.com/abstract=568165 (02.12.2011) .

Stryjakiewicz T., 2008, Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej, [w:] Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D. Ilnicki, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11–18 .

Stuart T., Sorenson O., 2003, The geography of opportunity: spatial heterogeneity in founding rates and the performance of biotechnology firms, “Research Policy”, vol. 32, s. 229–253 .

Sytch, M., Bubenzer P., 2008, Research on Strategic Alliances in Biotechnology: An Assessment and Review, [w:] Handbook of Bioentrepreneurship, red. H. Patzelt, T. Brenner, Springer, New York, s. 105–131 .

Szabo P., 2008, The Pentagon and Other Geometrical Figures of Europe’s Economic Core, “Romanian Review of Regional Studies”, vol. IV, No 2, Centre For Regional Geography, Presa Universitară Clujeană,s. 11–20 .

The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, OECD 2009 .

Van Overwalle G., 2010, Policy Levers Tailoring Patent Law to Biotechnology. Comparing US and European Approaches, University of California, “Irvine Law Review”, vol. 1, Issue 2, s. 443– 514, http://www.law.uci.edu/lawreview/index.html (04.12.2011) .

Wasiak M., 2007, Gospodarka oparta na wiedzy w rankingu “Knowledge Economy Index” i “Knowledge Index” Banku Światowego (wg Knowledge Assessment Methodology 2008). Pozycja Polski na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Central and Eastern Europe–CEE), Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe 8, http://www .sceno.edu.pl/ (03.12.2011) .

Wolf H., Michelsen C., Schwartz M., 2010, Regional Entrepreneurial Opportunities in the Biotech Industry. Exploring the Transition from Award-winning-ascent Entrepreneurs to Real Start-ups, IWH Discussion Papers, No 25 .

Zucker L.G., Darby M.R., Armstrong J., 1989, Geographically localized knowledge: spillovers or markets?, “Economic Inquiry”, vol. XXXVI, s. 65–86 .

Published

2012-01-01

How to Cite

Dorocki, S., & Jastrzębski, J. P. (2012). Regional differences in the development of biotechnology in Europe. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 20, 67–94. https://doi.org/10.24917/20801653.20.5

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>