Models of Agritourism Business Development in the Polish Carpathians

Authors

  • Małgorzata Bajgier-Kowalska Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
  • Mariola Tracz Polish Geographical Society, Kraków Chapter

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.13

Keywords:

agritourism, agritourism development model, Carpathians, rural areas, rural tourism

Abstract

The Carpathians are a good example of a region where agritourism is a popular form of non-agricultural economic activity in rural areas. Agritourism farms are an important part of the tourist accommodation in the region. Factors that tend to favor the development of agritourism in the Carpathians include the diversity of natural and environmental assets in the region, predominance of small farms, and the increasing popularity of alternative forms of tourism. The purpose of the study was to show different paths of development of agritourism in the Polish Carpathians. The research results are based on a review of the literature, survey and fieldwork study. A few areas with a larger number of agritourism farms were identified for the Carpathian region. There are mostly communes found close to the Tatra Mountains, national parks and landscape parks in the Beskid Mountains and the Carpathian Foothills, and in the vicinity of large cities. Agritourism offering of the Carpathian region is quite diverse and related to environmental and cultural settings, as well as the quality of local tourist infrastructure and tourism-related traditions in the area. Four models of agritourist farm development were identified for the Polish Carpathian region. The criteria used to identify these models were associated with the nature of the farm output, details of the offering for tourists and its linkage with the assets of the natural and cultural environment in the given area, and the intensity of tourist traffic in the region and its effects on the functioning of an agritourist farm.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Małgorzata Bajgier-Kowalska, PhD, assistant professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Law, Administration and International Relations, Department of International Tourism and Sociological Geography. Research issues as well as publication themes are concentrated on geomorphology and the issues concerning regional geography. Author’s research concentrates also on the problem of tourism and recreation growth, especially on the question of development conditions and functioning of tourist regions in the world, including the analyses of spatial differentiation of tourist infrastructure and size of tourism itself.

Mariola Tracz, Polish Geographical Society, Kraków Chapter

Mariola Tracz, PhD, Polish Geographical Society, Kraków Chapter. Geographer, didactic of geography, member of the Polish Geographical Society. Interested in: geography education (geography curriculum, development of geography competency, geography on examination, history of geography education in Poland), socio-economic geography and tourism (agritourism, cultural tourism).

References

Arroyo, C.G., Barbieri, C., Rich, S.R. (2013). Defining agritourism: Acomparative study of stakeholders’ perceptions in Missouri and North Carolina. Tourism Management, 37, 39–47.

Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 244–261.

Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2017). Modeling the state of agritourism in the Malopolska region of Poland. Tourism Geographies, 19(3), 502–524. doi: 10.1080/ 14616688.2017.1300935

Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 127–143.

Bański, J. (red.) (2012). Turystyka wiejska w tym agroturystyka jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Agritourism in Poland – self government‘s view versus reality. Discussion Papers 2011. Special Issue – Aspects of Localities. Pozyskano z http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2473

Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(2), 243–260.

Busby, G., Rendle, S. (2000). The transition from tourism on farms to farm tourism, Tourism Management, 21(6), 635–642.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku w województwie podkarpackim (2014). Rzeszów: Urząd Statystyczny.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38–58.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2016). Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses–A Case Study. Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces: Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, 247.

Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Duridiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. W: B. Domański, W. Kurek (red.). Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 77–96.

Górka, Z., Więcław-Michniewska, J. (2016). Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój dużych wsi górskich w Karpatach Polskich na przykładzie Kościeliska i Krościenka nad Dunajcem. Problemy Ekologii Krajobrazu, 61, 251–261.

Jęczmyk, A., Uglis, J., Maćkowiak, M. (red.). (2016). Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra sp. z o.o.

Kiełbasa, B., Bogusz, M. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników. Marketing i Rynek, 21(10), 96–103.

Kurek, W., Mika, M. (2008). Miejscowości turystyczne w dobie konkurencji (na przykładzie Polskich Karpat). W: G. Gołembski (red.). Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 219–228.

Marcinkiewicz, Cz. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 21–35.

Mitura, T., Buczek–Kowalik, M. (2016). Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim. W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.). Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, 2. Poznań: Wieś Jutra sp. z o.o., 53–62.

Phillip, S., Hunter, C., Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. Tourism Management, 31, 754–758. doi: 10.1016/j.tourman.2009.08.001 Powszechny spis rolny. Raport z wyników województwa małopolskiego (2011). Kraków: Główny Urząd Statystyczny.

Przezbórska-Skobiej, L., Sobotka, S. (2016). Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(171), 173–197. doi: 10.7366/wir022016/08

Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Karpatach Polskich. W: D. Ptaszycka-Jackowska (red.). Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, 117, 99–112.

Sikora, J. (2014). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szpara, K. (2011). Agroturystyka w Karpatach Polskich. Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 161–178.

Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2017). The Development of Agritourism in the Podkarpackie Voivodeship in the Light of International and National Conditions. Przedsiębiorczość–Edukacja, 13, 224–261. doi: 10.24917/20833296.13.18

Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo- -wschodniej Polsce – ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość–Edukacja, 14, 229–334. doi: 10.24917/20833296.14.20

Turystyka w 2007 roku (2008). Warszawa: GUS.

Turystyka w 2016 roku (2017). Warszawa: GUS.

Turystyka wiejska i agroturystyka w perspektywie finansowej 2014–2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wojciechowska, J. (2014). A summary assessment of the Agritourism Experience in Poland. PASOS – Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. The Journal of Tourism and Cultural Heritage, 12(3), Special Issuse, 565–579.

Województwo małopolskie – podregiony, powiaty, gminy (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy (2017). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Województwo śląskie – podregiony, powiaty, gminy (2017). Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.

Zagroda edukacyjna (2017, 20 września). Pozyskano z http://www.zagroda-edukacyjna.pl

Published

2019-09-30

How to Cite

Bajgier-Kowalska, M., & Tracz, M. . (2019). Models of Agritourism Business Development in the Polish Carpathians. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 188–200. https://doi.org/10.24917/20801653.333.13

Most read articles by the same author(s)