The impact of relocation processes of industrial entities on the dynamics of changes in the distribution of production activities in Wrocław (Poland) and the Suburban Area in the years 2008–2016

Authors

  • Dominik Sikorski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.344.5

Keywords:

industry location, industry relocation, suburban area, Wrocław

Abstract

The article aims to present the impact of the relocation processes of industrial entities on the dynamics of changes in the distribution of production activities in Wrocław (Poland) and the suburban area in the years 2008-2016. The study is based on the analysis of data from the REGON database for 2008 and 2016. As a result of the study, it was found that the relocation of industrial activities has little impact on the distribution of production activities in Wrocław (up to 10%), and a little more for industrial activities in the suburban area (up to 25%). The decisive factors are the current operating conditions of the enterprise, which may lead to the disappearance or creation of new business entities. To a large extent, relocation of industrial activities is related to the process of suburbanisation (nearly 80% of entities that changed their seat are natural persons running a business), domestic capital (over 90%) and the size of entities (90% of entities are micro and small enterprises employing up to 9 people).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Dominik Sikorski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dominik Sikorski, PhD, assistant professor in the Department of Socio-Economic Geography at the University of Wroclaw. His research interests are focused on transformation processes of industrial areas in the cities, especially their functional changes. In addition, he conducts research in the field of social geography
(NGOs, 1% allocation), cities (morphological research) and historical geography. He is the author of nearly 30 academic papers.

References

Barski, J., Zathey, M. (2018). Industrial heritage and post-industrial situation in the post-transformation era in Lower Silesia (Poland). GeoSpace: Industrial Culture in Urban and Regional Development 12(1), 17–25. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University.

Bohle, D., Greskovits, B. (2007). Neoliberalism, embedded neoliberalism and neocorporatism. Towards transnational capitalism in Central-Eastern Europe. West European Politics 30(3), 443–466.

Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2017). Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 56–74.

Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2019). Current changes in the location of industry in the suburban zone of a postsocialist city. Case study of Wrocław (Poland). Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102–122.

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, 1, 27–43.

Dej, M., Jarczewski, W., Chlebicki, M. (2018). Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych – wstępne wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 78–98.

Gasidło, K. (2008). Przekształcenia terenów poprzemysłowych – efekty i perspektywy badań i działań. Problemy Ekologii, 12(2), 76–80.

Gasidło, K. (2010). Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gierańczyk, W. (2000). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1(1), 77–88.

Hamilton, F. (1979). Spatial structure in East European cities. In: R. French, F. Hamilton (eds.),

The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy. Chichester, UK; New York: John Wiley, 195–262.

Ilnicki, D. (2009). Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta. W: T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 115–137.

Jałowiecki, B. (1996). Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji ustrojowej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 175, 21–50.

Kłosowski, F. (2014). Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego). Space–Society–Economy, 13, 269–280.

Leone, R.A., Struyk, R. (1976). The incubation hypothesis. Evidence from five SMA’s. Urban Studies, 13(3), 325–331.

Mantey, D. (2013). Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2), 271–289.

May, J. (2008). Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 156–172.

Mayer-Wydra, M. (2018). W kierunku normalizacji wyników badań o handlu detalicznym. Próba reklasyfikacji działalności handlowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 255–277.

Müller, B., Finka, M., Lintz, G. (2005). Rise and decline of industry in Central and Eastern Europe. A comparative study of cities and regions in eleven countries. Heidelberg: Springer.

Okrzesa, J. (2014). Przenosiny, relokacja i zamiana zakładów produkcyjnych – omówienie założeń, działań i wyników. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2, 153–163.

Panicz, U. (2014). Migracje Przedsiębiorstw – studia przypadków [Migration of enterprises – case studies]. Studia Ekonomiczne i Regionalne [Economic and Regional Studies], 7, 45–56.

Piech, M. (1998). Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988–1996. W: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117–122.

Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość–Edukacja, 5, 133–146.

Sikorska, A., Sikorski D. (2014). Wizerunek Wrocławia w źródłach prasowych w okresie stalinizmu. W: P. Brezdeń, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne, 2. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 34), 213–241.

Sikorski, D. (2013a). Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Sikorski, D. (2013b). Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 15, 77–95.

Sikorski, D. (2019). Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 227–240.

Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Schneider-Sliwa, R. (2006). Global and local forces in cities undergoing political change. W: R. Schneider-Sliwa (red.), Cities in Transition. Globalization, Political Change and Urban Development. Dordrecht: Springer, 1–8.

Sheppard, E. (2000). Socialist cities? Urban Geography, 21(8), 758–763.

Straszewicz, L. (1985). Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, 7–16.

Śleszyński, P. (2007). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3/4), 401–433.

Published

2020-12-24

How to Cite

Sikorski, D. . (2020). The impact of relocation processes of industrial entities on the dynamics of changes in the distribution of production activities in Wrocław (Poland) and the Suburban Area in the years 2008–2016. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(4), 79–95. https://doi.org/10.24917/20801653.344.5

Most read articles by the same author(s)