Functional changes in industrial and postindustrial areas of the Kłodzko region (Poland)

Authors

  • Dominik Sikorski Uniwersytet Wrocławski,Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej https://orcid.org/0000-0003-2612-3490

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.361.7

Keywords:

urban area, rural area, functional changes, functional succession, industrial areas, Kłodzko region

Abstract

The article presents the results of research on functional transformations of industrial and post-industrial areas of the Kłodzko region (Poland) in 2004-2020. The presented research is based on the analysis of statistical data from the REGON database and on the conducted field research. The article shows that the process of functional succession, i.e. the gradual entry of entities with various functions into industrial and post-industrial areas, in the Kłodzko region, takes place both in towns and villages. The observed scale and dynamics of functional changes is much greater in cities than in rural areas. It is largely related to the availability, the possibility of adapting to other functions and the knowledge of this type of land by potential investors. Functional transformations significantly changed the face of industrial and post-industrial areas of the Kłodzko region after 1989, modifying their physiognomy (appearance) and morphology (structure).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Dominik Sikorski, Uniwersytet Wrocławski,Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dominik Sikorski, PhD, an assistant professor in the Department of Socio-Economic Geography at the Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw. His research interests are focused on transformation processes of industrial areas in the cities, especially their functional changes. In addition, he conducts research in the field of social geography (NGO, 1% allocation), cities (morphological research) and historical geography. He is the author of nearly 40 research papers.

References

Bank Danych Lokalnych (2022, 6 stycznia). Pozyskano z: https://www.bdl.stat.gov.pl/

Bański, J. (2008). Wiejskie obszary problemów demograficznych. W: A. Harasim (red.), Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 93–102.

Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441–470. doi: http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Borzęcki, R. (2014). Historia górnictwa. W: A. Marek, I.J. Olszaka (red.), Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław: Silesia, 355–382.

Brzosko-Sermak, A., Wantuch-Matla, D. (2020). Nowe przestrzenie publiczne na terenach poprzemysłowych śródmieścia Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(4), 151–170. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.344.10

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, 61(1), 27–43.

Ciok, S. (1991). Sudety: obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Studia Geograficzne, 51. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ciok, S. (1995). Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, 51–64.

Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, 148. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.

Hełdak, M. (2008). Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, 91–102.

Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kłosowski, F. (2017). Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego). Space – Society – Economy, (13), 269–280. doi: https://doi.org/10.18778/1733–3180.13.14

Kotlicka, J. (2008). Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Kutkowska, B. (2012). Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego. W: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 97–110.

Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Miodońska P., Kajdanek K. (2020). Pomiędzy depopulacją a odrodzeniem – aktualne procesy społeczno-gospodarcze w regionie kłodzkim. W: A. Marek (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 197–233.

Liszewski, S. (2004). Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej). W: J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej. Opole: Uniwersytet Opolski, 9–24.

Madeja M., Smętkiewicz K. (2021). Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego. Prace Monograficzne 1079. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Marczyńska-Witczak, E., Szafrańska, E. (1999). Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia. W: W. Michalski (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej. Łódź: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Miśkowiec, M. (2016). Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 199–212.

Piech, M. (1999). Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988–1996. W: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117–122.

Piech, M. (2004). Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 133–146.

Rocznik Statystyczny Przemysłu (2020), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Sikorski, D. (2012). Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku. W: B. Namyślak, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 1. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 24. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 33–54.

Sikorski, D. (2013). Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Sikorski, D., Latocha, A., Szmytkie, R., Kajdanek, K., Miodońska, P., Tomczak, P. (2020). Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as an aspect of rural revival? Kłodzko County case study. Applied Geography, 122, 1–14.

Sikorski, D., Tomczak, P., Latocha, A., Szmytkie, R., Miodońska, P., Kajdanek, K. (2021). Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów wiejskich i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego. Czasopismo Geograficzne, 92(2), 299­–326.

Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śleszyński, P. (2007). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 401–433.

Zagożdżon, A. (1988). Kilka uwag o obszarach problemowych. W: B. Jałowiecki (red.) Gospodarka przestrzenna, region, lokalność. Biuletyn KPZK PAN, 138. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 137–147.

Published

2022-03-31

How to Cite

Sikorski, D. (2022). Functional changes in industrial and postindustrial areas of the Kłodzko region (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(1), 108–120. https://doi.org/10.24917/20801653.361.7

Most read articles by the same author(s)