Development of tourism in the Kłodzko (Poland) region with particular emphasis on tourism in industrial and post-industrial areas against the current socio-economic changes in the region

Authors

  • Dominik Sikorski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno–Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.14

Keywords:

functional changes, industrial and post-industrial tourism, post-industrial areas, the Kłodzko region

Abstract

The article presents the development of tourism in the Kłodzko region in 2004-2016, with particular emphasis on the development of tourism in industrial and post-industrial areas. The background of the description is the characteristics of contemporary processes and socio-economic changes occurring in the studied area. The analyzes are based on statistical data from the Local Data Bank and REGON database as well as on the basis of field research. The article shows that, compared to other economic activities, tourism in the Kłodzko region is characterized by a stable development and is of great importance for selected areas of the studied region. Due to the unique anthropogenic values related to the economic history of the Kłodzko region, industrial and post-industrial tourism is currently developing intensively in this area. The development potential of this form of tourism in this area has not yet been fully used and in the future it may be an important tourist asset of the region.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Dominik Sikorski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno–Ekonomicznej

Dominik Sikorski, PhD, an assistant professor in the Department of Socio-Economic Geography at the Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław. His research interests are focused on transformation processes of industrial areas in the cities, especially their functional changes. In addition, he conducts research in the field of social geography (NGO, 1% allocation), cities (morphological research) and historical geography. He is the author of over 30 research papers.

References

Banaś, P. (1982). Polskie współczesne szkło artystyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bański, J. (2008). Wiejskie obszary problemów demograficznych. W: A. Harasim (red.), Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 93102 (Studia i Raporty IUNG-PIB, 12).

Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441–470.

Barski, J., Zathey, M. (2018). Industrial heritage and post-industrial situation in the post-transformation era in Lower Silesia (Poland). GeoSpace: Industrial Culture in Urban and Regiona Development, 12(1), 17–25. Ústí nad Labem. Jan Evangelista Purkyně University.

Brygier, W., Dudziak, T. (2010). Ziemia Kłodzka. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”.

Brzosko-Sermak, A., Wantuch-Matla, D. (2020). Nowe przestrzenie publiczne na terenach poprzemysłowych śródmieścia Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(4), 151–170. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.344.10.

Ciok, S. (1991). Sudety. Obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 51.

Ciok, S. (1995). Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, 51–64.

Domański, B. (2001). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3.

Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce. Warszawa; Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Prace Geograficzne, nr 148, IGiPZ PAN)

Gasidło, K. (2008). Przekształcenia terenów poprzemysłowych – efekty i perspektywy badań i działań. Problemy Ekologii, 12(2), 76–80.

Gasidło, K. (2010). Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Hełdak, M. (2008). Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, 91–102.

Herzig, A., Ruchniewicz, M. (2008). Dzieje Ziemi Kłodzkiej. Hamburg; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Kaczmarek, S. (1998). XIX-wieczne tereny przemysłowe Łodzi jako element potencjału turystycznego. Turyzm, 8(2), 85–90.

Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarska, A., Przybyłka, A. (2010). Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. W: W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 207–228 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14).

Kantor-Pietraga, I., Krzysztofik, R., Runge, J. (2012). Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 92, 9–24.

Kazimierczak, J. (2012). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu. Turyzm, 22(1), 11–21.

Kazimierczak, J. (2014). Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi. Studia Miejskie, 16, 115–128.

Kierzkowska, A. (2021). Problematyka powstawania zabudowy biurowej na terenach poprzemysłowych na przykładzie koncentracji budynków biurowych przy ulicy Strzegomskiej i ulicy Muchoborskiej we Wrocławiu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(1), 56–71. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.351.4.

Kruczek, Z., Nowak, A. (2014a). Badania ruchu turystycznego w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej. W: A. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Kraków: Proksenia, 95–108.

Kruczek, Z., Nowak, A. (2014b). Health and Beauty in Kłodzko Land – Branded SPA a Tourism Product of the Region in Theory and Practice. W: J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Szymczyk (red.), Health, Wellness & Spa Tourism as the Regional Product – Theory and Practice. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 291–305.

Kutkowska, B. (2012). Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego. W: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 97–110 (Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 29).

Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Miodońska P., Kajdanek K. (2020). Pomiędzy depopulacją a odrodzeniem – aktualne procesy społeczno-gospodarcze w regionie kłodzkim. W: A. Marek (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 197–233.

Marczyńska-Witczak, E., Szafrańska, E. (1999). Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia. W: W. Michalski (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej. Łódź: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Biuro Rozwoju Regionalnego; Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Marek, A. (2020). Dziedzictwo przemysłu i techniki ziemi kłodzkiej. W: A. Marek (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 109126.

Mazur-Belzyt, K. (2008). Wybrane aspekty wykorzystania terenów poprzemysłowych w obszarach zurbanizowanych. W: J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 237–247.

Migoń, P. (1996). Ziemia kłodzka. Wrocław: EKO-GRAF.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Kultour.pl.

Miśkowiec, M. (2016). Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 199–212.

Parysek, J. (2006). Stare i nowe obszary miast polskich. W: I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 49–62.

Piech, M. (1999). Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988–1996. W: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117–122.

Piech, M. (2004). Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Sikorski, D. (2011). Kształtowanie się przestrzeni publicznej na terenach poprzemysłowych na przykładzie Dolnego Śląska. W: I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV

Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 287–297. Sikorski, D. (2013). Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych

w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Sikorski, D. (2019). Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 227–240. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.334.14.

Sikorski, D., Latocha, A., Szmytkie, R., Kajdanek, K., Miodońska, P., Tomczak, P. (2020). Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as

an aspect of rural revival? Kłodzko County case study. Applied Geography, 122, 1–14.

Slenczek, M., Sikorski, D. (2009). Kowary – od przemysłu do turystyki. W: I. Jażdżewska (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 103–114.

Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sokołowski, D., Brudnicki, R., Jaroszewska-Brudnicka, R. (2011). Przekształcenia małych miast województwa kujawsko-pomorskiego. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski. Z perspektywy 20 lat transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 119–139.

Sołtys, J. (2011). Przemiany małych miast w województwie pomorskim. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach

Polski. Z perspektywy 20 lat transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 141–155.

Szafrańska, E. (2000). Zróżnicowanie przekształceń terenów przemysłowych w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi. W: J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 307–319.

Szmytkie, R., Sikorski, D. (2020). Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce. Space–Society–Economy, 31, 7–24.

Szymczyk, M., Sołtysik, M. (2014). Rola muzeów w turystyce na przykładzie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 185–196.

Zagożdżon, A. (1988). Kilka uwag o obszarach problemowych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 137–147.

Zagożdżon, A. (1990). Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 96, 95–111.

Published

2021-09-30

How to Cite

Sikorski, D. . (2021). Development of tourism in the Kłodzko (Poland) region with particular emphasis on tourism in industrial and post-industrial areas against the current socio-economic changes in the region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 220–238. https://doi.org/10.24917/20801653.353.14

Most read articles by the same author(s)