Choice of Locations by Foreign Investors: Motives for and Factors of Starting a Manufacturing Activity (the Example of Selected Factories in Poland)

Authors

  • Anna Tobolska Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.13

Keywords:

decisions, international corporations, location factors

Abstract

The choice of a location is one of the most important decisions taken by an enterprise, both at start-up and at other stages of its life cycle involving a relocation of activity or a spatial fragmentation of the chain of value-added generation. The choice of a location by an enterprise is also of great significance for the development of the region selected, its economic and social structure, and the pattern of its spatial links. That is what makes the choice of a location one of major research problems in socio-economic geography, and in particular in its sub-discipline - industrial geography, with its scope of research embracing issues in location theory and factors of the location of enterprises and industrial plants.This paper offers an analysis of the location factors of selected factories - affiliates of international corporations, in terms of their strategic decisions of expansion onto markets abroad in the form of foreign direct investment (FDI). For international corporations, the choice of a new place of economic activity is closely connected with global advantages of conducting business at the international scale and with motives for their internationalisation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Tobolska, Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Anna Tobolska, Ph.D., Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management. Dr Anna Tobolska is an adjunct professor in the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management in the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests focus mainly on issues in industrial geography, like changes in industrial structures at various spatial scales as well as local and regional effects of the location of industrial enterprises, especially those belonging to international corporations. Her output embraces dozens of publications, including the books Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji (Ownership and organisational-economic changes in selected large industrial enterprises of Poznań during the transformation period) (2004) and Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie (Place of the foreign investor in the localand regional space: The case of Swedwood at Chlastawa) (2010). She is also the editor of the monograph Pleszew – Struktura społeczno-gospodarcza miasta i gminy w ujęciu przestrzennym (Pleszew:The socio-economic structure of the town and commune in a spatial approach) (2011) and co-author of the guide Geografia społeczno-gospodarcza (Socio-economic geography) (2013). She conducts classes with Geography and Spatial Management students, including lectures on industrial geography, methods of spatial analysis, and the theory of organisation and management. She has also performed responsible organisational functions in the Faculty: in years 2008–2012 she was the Institute’s deputy director for didactic matters, and at present she is Deputy Dean for extramural studies and the implementation of the National Qualifications Framework for Higher Education.

References

Bathelt, H., Glückler, J. (2003). Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.

Behrens, C. (1971). Allgemeine Standortsbestimmungslehre. Opladen: Verlag.

Brücher, W. (1982). Industriegeographie. Braunschweig: Westermann.

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 219. Warszawa.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 423–428.

Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Deutsches Institut für Urbanistik. (1994). Standortbedingungen in Deutschland und Bedeutung von Standortfaktoren. Berlin.

Dicken, P., Lloyd, P.E. (1999). Standort und Raum – Theoretische Perspektiven der Wirtschaftsgeographie. Stuttgart: Ulmer.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21(54). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Dunning, J.H. (1980). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11(1).

Dunning, J.H. (1998). Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business Studies, 29(1).

Fierla, I., Kuciński, K. (2001). Lokalizacja przedsiębiorstwa a konkurencyjność. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, LXXVI, p. 65. Warszawa: SGH.

Giese, E., Mossig, I., Schröder, H. (2011). Globalisierung der Wirtschaft. Eine wirtschaftsgeographische Einführung. Paderborn: Verlag Schöingh.

Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.

Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B. (1995). Weiche Standortfaktoren. Stuttgart: Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hansmann, K. (1974). Entscheidungsmodelle zur Standortplannung der Industrieunternehmen. Iiesbaden: Verlag.

Kortus, B. (1986). Wstęp do geografii przemysłu. Warszawa: PWN.

Kuciński, K. (red.) (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.

Kulke, E. (1990). Faktoren industrieller Standortwahl – theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse. Geographie und Schule, 12 H.63, 2–8.

Kulke, E. (2009). Wirtschaftsgeographie. Pederborn: Schöningh Verlag.

Kutschker, M., Schmid, S. (2005). Internationales Management. München-Wien: Oldenbourg Verlag.

Launhardt, C.W. (1882). Die Bestimmung des Zweckmässigsten Standortes einer Gewerblichen Anlage. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 26(3), 105–116.

Mühlbradt, F.W. (1999). Wirtschaftslexikon. Berlin: Cornelsen.

Porter, M.E. (1993). Nationale Wettbewerbs Vorteile. Wien: Ueberreuter.

Przybyła, M. (ed.) (2003). Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.

Ruppert, R. (1988). Die portugiesische Industrie. In: W. Ritter, R. Ruppert, K.L. Storck (eds.), Portugal im Aufbruch? Nürnberg: Selbsverlag.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Schamp, E.W. (2000). Vernetzte Produktion. Industriegeographie aus institutioneller Perspektive. Darmstadt: Wissenchaftliche Buchgesellschaft.

Schiller, D., Revilla Diez, J., Zvirgzde, D. (2013). Location choices of multinational companies in transition economies. A Literature Review, WP2/05 Search Working Paper.

Schmenner, P.W. (1982). Making Business Location Decisions. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stoner, J.A.F., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94–102.

Tarski, I. (1963). Transport jako czynnik lokalizacji produkcji. Warszawa: PWE.

Tobolska, A. (2006). Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych. In: Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 125–143.

Tobolska, A. (2008). Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji. In: T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (eds.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Biuletyn IGS-E iGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 3. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 89–113.

Tobolska, A. (2010). Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania korporacji międzynarodowych – wymiar przestrzenny. Ekonomista, 2/2010. Warszawa: Wydawnictwo KeyText, 243–258.

Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. In: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 15. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 55–67.

UNCTAD. (2009). Word Investment Prospects Survey 2009–2011. United Nations, New York and Geneva. Retrieved from unctad.org/en/docs/diaeia20098_en.pdf.

Vernon, R. (1966). International Trade and International Investment in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 2.

Voppel, G. (1999). Wirtschaftsgeographie – Räumliche Ordnung der Weltwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungn. Stuttgart: Teubner, p. 39.

Weber, A. (1909). Theory of the Location of Industries. Chicago: The University of Chicago Press, 1929. Retrieved from archive.org/stream/alfredweberstheo00webe/alfredweberstheo00webe_ djvu.txt.

Weber, A. (1909). Über den Standort derIndustrie. 1. Teil. Reine Theorie des Standortes. Tübingen.

Weber, H.K. (1985). Industriebetriebslehre. Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo: Springer.

Wdowicka, M. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 33–38.

Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: PWE.

Zajda, Z. (1972). Ekonomiczne problemy lokalizacji przemysłowej. In: K. Secomski (ed.), Elementy teorii planowania przestrzennego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Published

2014-01-16

How to Cite

Tobolska, A. (2014). Choice of Locations by Foreign Investors: Motives for and Factors of Starting a Manufacturing Activity (the Example of Selected Factories in Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 230–250. https://doi.org/10.24917/20801653.25.13

Most read articles by the same author(s)