Students of public and private universities in Wielkopolska region (Poland) facing the challenges of remote education during the COVID-19 pandemic

Authors

  • Jan Hauke Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych https://orcid.org/0000-0001-7933-123X
  • Emilia Bogacka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej https://orcid.org/0000-0001-8735-0430
  • Anna Tobolska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej https://orcid.org/0000-0002-7410-4465
  • Justyna Weltrowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej https://orcid.org/0000-0001-8100-2531

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.354.13

Keywords:

distance learning, COVID-19 pandemic, student attitudes, public and private universities, Wielkopolska region

Abstract

The aim of the presented study is to analyse the diversity of social attitudes of students during the pandemic towards changes in the functioning of universities and teaching methods. In mid-March 2020, after the suspension of classes at universities, the academic community faced the dilemma of choosing new options for continuing education and choosing the most appropriate forms. Despite the availability of e-learning platforms by universities, it was possible to observe a varied degree of their use, both by students and academic teachers. In the case of students, a large part quite quickly accepted new forms of remote teaching, but also some of them, for various reasons, did not undertake any activity in this area. The main problems that emerged were related to the technical and organisational possibilities of using the new tools for continuing education. Due to the new situation, it becomes important from the point of view of the basic goals of higher education to recognise the diversity of students’ attitudes towards new study conditions, in particular: determining the scope of students’ knowledge about new didactic tools, establishing basic barriers preventing students from taking up classes in new forms of e-learning, learning about the students’ assessment of the offered and used forms of distance learning, learning about the students’ assessment of the organisation and ways of implementing remote classes. The study attempts to answer the research questions based on the survey conducted in the first quarter of 2021, on a sample of over 3,000 students from universities located in the Wielkopolska region in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Jan Hauke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych


Jan Hauke, professor, Department of Regional and Local Studies at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University, Poznań. His research interests focus on two areas: a) in the field of human geography and regional research – spatial statistics and spatial econometrics and its applications, spatial differentiation of socio-economic development and its various aspects; b) in the field of mathematics – properties of matrix orders and inequalities related to matrices and their applications, algebraic and statistical properties of distributions of random variables, statistical methods and their specific applications in various sciences.

Emilia Bogacka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej


Emilia Bogacka, PhD, is an employee of the Department of Social Geography at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University, Poznań. Current research focuses on crime and fear in various spatial scales of the city, especially public places such as parks and public transportation system.

Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej

Anna Tobolska, professor, is an employee of the Department of Social Geography at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University, Poznań. Her research areas focus on issues related to geography of industry and company geography. A number of her publications is also devoted to the issue of the flow of foreign direct investment and the impact of industrial enterprises on various spheres of the socio-economic environment, mainly at the local and regional level.

Justyna Weltrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej

Justyna Weltrowska, PhD, assistant professor, is an employee of the Department of Social Geography at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University, Poznań. Her research interests focus on issues related to traditional and modern banking services in Poland and other European Union countries, territorial inequalities in Poland and in the world, differentiation of life standards and conditions, social changes and social aspects of the globalisation process. She participated in many research projects for the economy, managing the Center for Spatial and Socio-Economic Analyzes.

References

Akademia Finansów i Biznesu Vistula. (2020). Studia online – dostęp do edukacji nigdy wcześniej nie był tak łatwy. Dziennik Gazeta Prawna, 192, dod. Na studia, 8

Al Lily, A.E., Ismail, A.F., Abunasser, F.M., Alhajhoj Alqahtani, R.H. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, published online (ahead of print, 2020 Jul 29), 101317. doi:10.1016/j.techsoc.2020.101317

Bajerski, A. (2009). Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Bajerski, A. (2011). Location factors of non-public higher educational institutions. The evidence from Poland. Ekonomicky Casopis, 59, 115–131.

Bajerski, A. (2012a). Ranga Poznania jako ośrodka nauki. W: T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii polskich i europejskich. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 181–199.

Bajerski, A. (2012b). The role of public higher vocational institutions in spatial higher decentralisation of public higher education in Poland. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, 43(1), 4–14.

Bajerski, A., Wawdysz, A. (2014). Członkostwo w UE jako czynnik umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27, 45–64.

Bajerski, A. (2016). Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Balawejder, K., Popiołek, K. (1992). Postawy wobec prywatyzacji i ich społeczno- psychologiczne uwarunkowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54(2), 111–123.

Basilaia, G., Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), em0060, doi: https://doi.org/10.29333/pr/7937

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1992). The Character and Role of Scientific Centres in Poland. W: A. Kukliński (red.), Society, science, government. Science and government series. Warszawa: KBN, 222–239.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1997). Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2000). Changes in higher education during the period of transformation in Poland – regional differences. W: Z. Chojnicki, J.J. Parysek (red.), Polish geography. Problems, researches, applications. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 41–57.

Długosz, P, Foryś, G. (2020). Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z perspektywy studentów i wykładowców. Raport z badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pozyskano z https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/10085/Raport%20ze%20zdalnego%20nauczania%20w%c5%9brod%20student%c3%b3w%20i%20pracownik%c3%b3w%20UP.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Domański, B. (1983). Badania regionalnych wyobrażeń i preferencji decydentów przemysłowych. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3, 25–42.

Domański, B. (1985). Ocena lokalizacji fabryki obuwia w Nowym Targu. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 62, 37–54.

Domański, B., Libura, H. (1986). Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji. Przegląd Geograficzny, 58(1–2), 143–164.

Domański, B., Prawelska-Skrzypek, G. (1986). Przestrzenne zróżnicowanie wyobrażeń miasta na przykładzie Jarosławia. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 19.

Domański, B. (1989a). Attitudes to local industrial development and quality of life in Poland. W: R.J.R. Linge, G.A. van der Knaap (red.), Labour, environment and industrial change. London: Routledge, 50–66.

Domański, B. (1989b). Przestrzeń a postawy społeczne – wybrane zagadnienia. Przegląd Geograficzny, 61(4), 423–439.

Domański, B. (1990). Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 82.

Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Socjologii, Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Pozyskano z http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/Zycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_drugiego_etapu_badan_wersja_pe%C5%82na.pdf

Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.

Jagielski, A. (1977). Geografia ludności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jałowiecki, B. (1980). Człowiek w przestrzeni miasta. Katowice: Śląski Instytut Naukowy.

Jurczak, A. (2020). Dualność procesu nauczania w czasie epidemii koronawirusa. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 81(15), 133–149.

Klimowicz, M. (2020). Polskie uczelnie wobec pandemii. Raport projektu SpołTech. Warszawa: Centrum Cyfrowe Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskano z https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/polskie-uczelnie-w-czasie-pandemii/

Kobylarek, A. (2020). Edukacja w czasie zarazy. Przypadek uniwersytetu. Ogrody Nauk i Sztuk, 10, 1–13.

Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka, koncepcja systemowa. Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Kortus, B. (1981). Geografia przemysłu i jej aktualne problemy badawcze. Przegląd Geograficzny, 53, 285–294.

Leżański, D., Sobolewska, J. (2020). Z perspektywy studentów. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 59–64.

Mazur, J. (2020). Alma Mater digital. Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce. Raport 300RESEARCH. Kraków. Pozyskano z https://impactcee.com/reaction/2020/wp-content/

uploads/2020/06/Raport_ALMA_MATER_DIGITAL_02.06.2020..pdf

Mazur, J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Warszawa: DELab UW, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

Misztal, B. (1978). Socjologia miasta. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Nowosielska, E. (2002). Higher Education and the Urban System. The Case of Poland in the 1990s. Geographia Polonica, 75(1), 85–109.

Otto, P. (2020). Rok akademicki pod znakiem COVID-19. Dziennik Gazeta Prawna, 192, dod. Na studia, 1, 7.

Otto, P., Topoliński, P. (2020). Uczelnia musi stwarzać młodym ludziom możliwości rozwoju. Dziennik Gazeta Prawna, 192, dod. Na studia, 2–3.

Pawlak, J. (2020). Zdalne metody kształcenia podczas pandemii COVID-19 w ocenie wykładowców publicznych szkół wyższych miasta Poznania. W: A. Borowiec (red.), Wybrane problemy nauk o zarządzaniu i jakości. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 147–160.

Rzecznik Praw Pacjenta. (2020). Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach. Raport Rzecznika

Praw Pacjenta. Warszawa.

Siwińska, B., Łysik, J. (2020). Internacjonalizacja w czasach pandemii. Wpływ COVID–19 na studentów zagranicznych w Polsce i rekrutację na studia w roku akad. 2020/21. Raport programu

„Study in Poland”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Edukacyjna

„Perspektywy”, Warszawa. Pozyskano z https://www.krasp.org.pl/resources/upload/Inne_dokumenty_KRASP/Koronawirus-Kominikaty/Raport-umiedzynarodowienie-wczasie-pandemii-Perspektywy.pdf

Szczęsny, S. (2020). Jak COVID-19 wpłynie na studia w roku akademickim 2020/21? Opinia władz uczelni (raport z badania). Pozyskano z https://efekty.pl/jak-covid-19-wplynie-studia-w-2020-roku-opinia-wladz-uczelni-badanie-ankietowe/ (dostęp 29.09.2021).

Taylor, Z. (1980). O społecznej geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 52, 41–59.

Tobolska, A. (1997). Postawy pracowników dużych przedsiębiorstw przemysłowych wobec procesu prywatyzacji. W: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. : XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18–21 września 1997 r. : wystąpienia. Rynia; Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, 235–239.

Tobolska, A. (2004). Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2017). Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej (na przykładzie wybranych koncernów przemysłowych w zachodniej Polsce). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

WeWork (2021).The Impact of COVID-19 on the University Student Experience. Pozyskano z https://www.wework.com/ideas/research-insights/research-studies/the-impact-of-covid-19-on-the-university-student-experience

Yesner, R. (2020). The Future of Higher Education. Digital Transformation is Critical to Learner and Institution Success. IDC White Paper. Pozyskano z https://kennison.name/files/highered/IDC_The_Future_of_Higher_Education.pdf

Zapotoczna, M. (2021). Zdalne umiędzynarodowienie? Mobilność edukacyjna studentów w obliczu zmian. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40(1), 117–127.

Published

2021-12-30

How to Cite

Hauke, J. ., Bogacka, E., Tobolska, A. ., & Weltrowska, J. . (2021). Students of public and private universities in Wielkopolska region (Poland) facing the challenges of remote education during the COVID-19 pandemic. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 205–226. https://doi.org/10.24917/20801653.354.13

Most read articles by the same author(s)